C. 4 geodezja satelitarnaPobieranie 17.48 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.48 Kb.

Kod przedmiotu: C.4

GEODEZJA SATELITARNAKierunek: Geodezja i Kartografia

Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Cezary Specht, prof. PG

Jednostka odpowiedzialna: Zakład GeodezjiStudia pierwszego stopnia

Specjalność: Geodezja Inżynieryjna

Profil dyplomowania: brakJęzyk wykładowy: polski

Studia stacjonarne

Rok: I, II/ Semestr: 2, 3

Wymiar godzinowy w semestrze:

w

c

p

l

s

Punkty ECTS: 7

45

15
15
Forma zaliczenia: zaliczenie/ egzamin

Studia niestacjonarne

Rok: II/ Semestr: 3, 4

Wymiar godzinowy w semestrze:

w

c

p

l

s

Punkty ECTS: 7

25

10
10
Forma zaliczenia: zaliczenie/ egzamin

Treści kształcenia: Obszar badawczy i zadania geodezji satelitarnej. Podstawy teoretyczne ruchu Sztucznych Satelitów Ziemi (SSZ). Perturbacje. Wyznaczanie elementów orbit SSZ. Metody obserwacji SSZ. Satelitarne metody badania pola grawitacyjnego Ziemi. Modele pola grawitacyjnego Ziemi używane w geodezji satelitarnej. Satelitarne metody wyznaczania położenia punktów i tworzenia sieci satelitarnych. Metody obserwacji satelitarnych -zastosowania. Globalne Systemy Pozycyjne - GPS (Global Positioning System). Przeznaczenie, architektura, sygnały, serwisy satelitarnego systemu GPS. Istota pomiarów kodowych i fazowych. Wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym. Model matematyczny pomiarów kodowych i fazowych GPS, wyznaczanie nieoznaczoności fazy
w pomiarach. Rola współczynników DOP w obserwacjach satelitarnych. Błędy pomiaru pseudoodległości
w satelitarnych systemach pozycyjnych. Modelowanie troposfery i jonosfery w pomiarach pseudoodległości. Technologie pomiarowe GPS - statyczne, kinematyczne. Względne pomiary statyczne i kinematyczne – model, metody i urządzenia. Projektowanie kampanii pomiarowej GPS z wykorzystaniem oprogramowania. Technika GPS/RTK – model, metody i urządzenia. Rola stacji permanentnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Systemy SAPOS, EUPOS oraz ASG-EUPOS i ich zastosowanie w geodezji. System satelitarne GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System), Galileo. Zastosowania sztucznych satelitów Ziemi do badań geodynamicznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się systemami odniesienia
i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji satelitarnej. Znajomość podstawy teoretycznego wyznaczania parametrów orbity oraz położenia satelity w określonej epoce pomiarowej, metody i techniki pomiarowe geodezji satelitarnej. Znajomość podstaw teoretycznych wyznaczania współrzędnych punktów przy wykorzystaniu satelitarnych metod pomiarowych, umiejętność oceniania wpływu błędów pomiaru pseudoodległości oraz geometrycznych warunków obserwacji na dokładność wyznaczenia współrzędnych, znajomość podstaw wykorzystania sieci stacji permanentnych dla geodezyjnych realizacji pomiarowych. Umiejętność określania pozycji punktów techniką kodową GPS, praktyczne stosowanie metod statycznych oraz kinematycznych GPS dla wyznaczenia współrzędnych, przy wykorzystaniu zestawu GPS Total Station. Praktyczne wykorzystywanie sieci ASG-EUPOS oraz innych aktywnych sieci geodezyjnych.

Zalecana literatura:

  1. XX

  2. XX


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna