Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław nip: 526-25-42-704, regon: 017301607, o kapitale zakładowym 788. 193. 790,00 złWarszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław nip: 526-25-42-704, regon: 017301607, o kapitale zakładowym 788. 193. 790,00 zł
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XII wydział Gospodarczy K. R. S. – Nr krs: 0000322634
74.14 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych
355.01 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych
343.93 Kb. 3
czytać
Warszawa, dnia 05. 06. 2015 rWarszawa, dnia 05. 06. 2015 r
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
68.33 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
81.23 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww ustawy
185.16 Kb. 1
czytać
Oznaczenie sprawy: zp/49/2011 Narodowe Centrum Badań JądrowychOznaczenie sprawy: zp/49/2011 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4 845 000 euro
318.25 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
330.55 Kb. 4
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
227.43 Kb. 4
czytać
Polska agencja prasowaPolska agencja prasowa
Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000067663, nip 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości – 30 695 520 pln
201.79 Kb. 3
czytać
Przedmiot zamówienia : „dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych”Przedmiot zamówienia : „dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych”
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
320.41 Kb. 4
czytać
Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa Nr sprawy pn 29/14
Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 207 000 euro, realizowane w ramach projektu rozwojowego dobr/0011/R/ID1/2013/03
191.12 Kb. 5
czytać
Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
233.86 Kb. 3
czytać
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 WarszawaFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa fapa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa
Wszczętego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
308.95 Kb. 7
czytać
Realizowanego w trybie przetargu nieograniczonegoRealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
NA: zakup I dostawę materiałÓw biurowych dla jednostki wojskowej 5701 w wędrzynie
1.39 Mb. 8
czytać

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna