Spzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpzoz/ZP/13/2015 Bielsk Podlaski, 04. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę o łącznej wartości zamówienia powyżej kwoty 207 000 euro
0.59 Mb. 6
czytać
Regulamin studióW w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Rozdział 1 Przepisy ogólne § Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwany dalej „Regulaminem”Regulamin studióW w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Rozdział 1 Przepisy ogólne § Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwany dalej „Regulaminem”
Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
150.61 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dotycząca: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
303.3 Kb. 3
czytać
Wspieranie gospodarstw niskotowarowychWspieranie gospodarstw niskotowarowych
Ii naboru z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, powinni w ciągu 6 miesięcy I siedmiu dni od otrzymania trzeciej raty płatności złożyć w Biurze Powiatowym arimr „Oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć”
30.69 Kb. 1
czytać
Siwz dostawa odczynników chemicznych I sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii ZwierzątSiwz dostawa odczynników chemicznych I sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Fizjologii Zwierząt
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
258.71 Kb. 2
czytać
Tel/fax (58) 673-22-81Tel/fax (58) 673-22-81
Dostawa odczynników I materiałÓw eksploatacyjnych wraz z dzierżAWĄ analizatora biochemicznego
0.72 Mb. 5
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
400.18 Kb. 5
czytać
Dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …”Dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …”
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.), którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i instalacja środowiska klastrowego oraz backupowego dla szpitalnego Systemu Informatycznego oraz dostawa sprzętu
23.08 Kb. 1
czytać
ŚLĄski szpital reumatologiczno rehabilitacyjnyŚLĄski szpital reumatologiczno rehabilitacyjny
Jerzego Ziętka 43-450 ustroń, ul. Szpitalna 11, tel.: (33)854-26-40, fax: (33)854-35-99
18.37 Kb. 1
czytać
Zaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowejZaprojektowanie i budowa dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
Zarurowania rowu w pasie drogi powiatowej nr 1955D w m. Wysoka, Gmina Kobierzyce na odcinku od granic miasta Wrocławia do ul. Chabrowej
108.01 Kb. 1
czytać
Uchwała nr 2/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 rUchwała nr 2/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r
Działając na podstawie art. 161 ust. 1,2,4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
45.45 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra środowiska1Rozporządzenie ministra środowiska1
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz. 21, z późn zm. 3)) zarządza się, co następuje
42.5 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej1Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa I gospodarki morskiej1
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
1.68 Mb. 15
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym naSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
Dostawa odczynnikóW, materiałÓw zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby uniwersytetu kazimierza wielkiego w bydgoszczy”
1.07 Mb. 9
czytać
O wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustO wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi
2.83 Mb. 21
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna