Instytut immunologii I terapii doświadczalnej im. Ludwika HirszfeldaInstytut immunologii I terapii doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Siwz f ”Wykonawca” lub „Oferent” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia
407.34 Kb. 7
czytać
Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”Usługi w zakresie organizacji wyjazdów na zajęcia terenowe, konferencje naukowe, certyfikowane szkolenia oraz targi międzynarodowe w ramach projektu „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju utp I społeczeństwa opartego na wiedzy”
168.83 Kb. 2
czytać
ZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieZP28/2008 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
170.48 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serveSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition serve
Będących w posiadaniu Zamawiającego. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 2 zakresy
203.06 Kb. 2
czytać
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1505)Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1505)
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji
249.53 Kb. 4
czytać
Kraków: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 134280 2010; data zamieszczenia: 18. 05. 2010Kraków: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 134280 2010; data zamieszczenia: 18. 05. 2010
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
7.03 Kb. 1
czytać
Wojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejWojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę poszczególnych części zamówienia
154.55 Kb. 3
czytać
Kościuszki 18; 37-500 JarosławKościuszki 18; 37-500 Jarosław
Dot.: zamówienia publicznego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej w trybie zapytania o cenę
6.69 Kb. 1
czytać
Wojskowa agencja mieszkaniowaWojskowa agencja mieszkaniowa
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r
130.63 Kb. 1
czytać
Formularz ofertowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoFormularz ofertowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków efs, Priorytet IX, Działanie ” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
182.59 Kb. 1
czytać
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoPostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
229.25 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Rozszerzenie funkcjonalności użytkowanego w imgw pib systemu Wsparcia Synoptyków –leads I usługa utrzymania systemu leads przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
490.71 Kb. 4
czytać
Nr spr. 1/GP/4653/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr spr. 1/GP/4653/2009 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn zm. ) zwaną dalej „ustawą” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
281.55 Kb. 4
czytać
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 40-287 Katowice
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
449.56 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Us
0.88 Mb. 11
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna