Wrocław: Dzierżawa 2 szt automatycznych separatorów t-ace II produkcji terumo wraz z osprzętem oraz utrzymanie w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej 8 stanowisk do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi pełnej w okresie 24 miesięcy NumerWrocław: Dzierżawa 2 szt automatycznych separatorów t-ace II produkcji terumo wraz z osprzętem oraz utrzymanie w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej 8 stanowisk do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi pełnej w okresie 24 miesięcy Numer
Wrocław: Dzierżawa 2 szt automatycznych separatorów t-ace II produkcji terumo wraz z osprzętem oraz utrzymanie w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej 8 stanowisk do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi pełnej w okresie 24
6.28 Kb. 1
czytać
Wniosek o wydanie wypisu/wypisu I wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów I budynkóWWniosek o wydanie wypisu/wypisu I wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów I budynkóW
Adresat wniosku nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
40.06 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 5 listopada 2009 rRadom, dnia 5 listopada 2009 r
Dostawę konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
130.82 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 29 października 2010 rRadom, dnia 29 października 2010 r
Dostawę konsolety do programowania i obsługi świateł oraz urządzeń oświetlenia sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”
152.38 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na stawach 1 30-107 Kraków Znak sprawy: oz-z. 271. 42. 2012
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy I edukacji” realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
87.72 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
72.83 Kb. 1
czytać
Nadleśnictwo KrzystkowiceNadleśnictwo Krzystkowice
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.)
15.8 Kb. 1
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
107.47 Kb. 1
czytać
GR. I. 341/1/2011 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyGR. I. 341/1/2011 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce
18.12 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
Bloku Operacyjnego wraz oiom oraz Centralnej Sterylizacji etap II w ramach zadania inwestycyjnego „rozbudowa I modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” część V, nr postępowania ez/215/93/2013
17.12 Kb. 1
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art
47.44 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: zp- sd/05dw-dp/13 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZnak sprawy: zp- sd/05dw-dp/13 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Usługa koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na 2 zadania
413.24 Kb. 6
czytać
Rozporządzenie rady ministróW z dnia 20 lipca 2004 r w sprawie szczegółowych warunków I trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych I poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarówRozporządzenie rady ministróW z dnia 20 lipca 2004 r w sprawie szczegółowych warunków I trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych I poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje
295.51 Kb. 4
czytać
Pecyfikacja istotnych warunków zamówieniaPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Obsługa Gminy Głowaczów w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych
299.06 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnychSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
489.25 Kb. 5
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna