Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww ustawy
185.16 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawę urządzeń vpn wraz z ich instalacją I konfiguracją, przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego oraz zapewnieniem wsparcia technicznego dla części I, dla części II dostawa
365.04 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja istotnych warunkóW
W tym od kradzieży z włamaniem I rabunku, dewastacji I szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
2.14 Mb. 12
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zmianami) – zwanej dalej „Ustawą pzp”
0.75 Mb. 6
czytać
O pośrednictwie ubezpieczeniowym Rozdział 1 Przepisy ogólne ArO pośrednictwie ubezpieczeniowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Ar
Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (efta) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
159.66 Kb. 3
czytać
Odpowiedzi na pytania IIOdpowiedzi na pytania II
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
67.11 Kb. 1
czytać
Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73Województwo małopolskie małopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73
Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły
400.97 Kb. 4
czytać
Informacja o odrzuceniu ofert, informacja o wyborze ofert informacja o odrzuceniu ofertInformacja o odrzuceniu ofert, informacja o wyborze ofert informacja o odrzuceniu ofert
Iii złożoną przez Firmę Handlowo – Usługową „fenix” Joanna Dobrowolska ul. Piastowska 40, 47 – 200 KĘdzierzyn – koźle w zakresie pakietu 5, gdyż jej treść nie odpowiada treści siwz
79.76 Kb. 1
czytać
Art w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn zmArt w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn zm
Art w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany
116.78 Kb. 1
czytać
Gmina lipowiec kościelny fsg. 271 2012 informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyGmina lipowiec kościelny fsg. 271 2012 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prawo zamówień publicznych (t j z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
15.92 Kb. 1
czytać
Gmina lipowiec kościelny fsg. 271. 10. 2012 informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyGmina lipowiec kościelny fsg. 271. 10. 2012 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prawo zamówień publicznych (t j z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
17.35 Kb. 1
czytać
Spzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012rSpzoz/ZP/10/2012 Bielsk Podlaski, 19. 03. 2012r
Numer telefonu: 85 833 43 70 Numer faksu: 85 833 43 05 Godziny urzędowania: 07. 00 – 14. 35
207.27 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”
O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
2.08 Mb. 17
czytać
OGŁoszenie o zamówieniu gmina SobolewOGŁoszenie o zamówieniu gmina Sobolew
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaleń Pierwszy oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabniak wraz z infrastrukturą towarzyszącą
33.67 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę
13.65 Kb. 1
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna