CZĘŚĆ a informacje dotycząe podmiotu ubiegającego się o pomocCZĘŚĆ a informacje dotycząe podmiotu ubiegającego się o pomoc
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołÓstwie
69.92 Kb. 1
czytać
Traces wer. 00 opis zmian z dniaTraces wer. 00 opis zmian z dnia
Moduł ched-pp wspólny Dokument Wwozu Ochrona Roślin
288.53 Kb. 1
czytać
Regulamin udziału w projekcie „Akademia Ratownictwa – kursy medyczne dla przedsiębiorców z Małopolski i ich pracowników”Regulamin udziału w projekcie „Akademia Ratownictwa – kursy medyczne dla przedsiębiorców z Małopolski i ich pracowników”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
40.1 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2390/98 z dnia 5 listopada 1998 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)Rozporządzenie komisji (WE) nr 2390/98 z dnia 5 listopada 1998 r ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
Państw Afryki, Karaibów I pacyfiku (akp) lub z krajów I terytoriów zamorskich oraz uchylające rozporządzenie (ewg) nr 2245/90
56.41 Kb. 1
czytać
Świadectwo zdrowia zwierząt I zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy I jelit przeznaczonych do wysyłki Świadectwo zdrowia zwierząt I zdrowia publicznego dla niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy I jelit przeznaczonych do wysyłki
Unii Europejskiej z krajów trzecich / Animal and public health certificate for certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines intended for consignment to the European Union from third countries
124.17 Kb. 1
czytać
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego kapitał ludzkiWytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
Stosowanie Wytycznych jest obligatoryjne dla beneficjentów po kl oraz dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
112.01 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 3254/94 z dnia 19 grudnia 1994 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks CelnyRozporządzenie komisji (WE) nr 3254/94 z dnia 19 grudnia 1994 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (ewg) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
Uwzględniając rozporządzenie Rady (ewg) nr 2913/92, z dnia 12 października 1992 r ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny1, w szczególności jego ar
289.17 Kb. 4
czytać
Pl sanco/12060/2010 (pool/E3/2010/12060/12060-en doc)Pl sanco/12060/2010 (pool/E3/2010/12060/12060-en doc)
We nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
44.44 Kb. 1
czytać
Formularz rekrutacyjnyFormularz rekrutacyjny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
34.9 Kb. 1
czytać
Procedury wywozowe bez zezwoleniaProcedury wywozowe bez zezwolenia
Informacja dla przedsiębiorców dotycząca funkcjonowania zezwoleń zwalniających eksportera z obowiązku dostarczenia dowodu wprowadzenia towaru do obrotu w kraju trzecim przy wywozie z refundacją towarów przetworzonych non-aneks I
77.54 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania
We nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 12 stycznia 2005 r ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz1, w szczególności jego art. 27 lit b I f
37.46 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna