Znak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c yZnak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c y
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków pd a1 w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk’’
69.25 Kb. 1
czytać
Oszenie o przetargu nieograniczonymOszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zaprasza do złożenia ofert
103.5 Kb. 1
czytać
Europejski fundusz rozwoju regionalnegoEuropejski fundusz rozwoju regionalnego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16
273.84 Kb. 3
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Zespołu Zamówień Publicznych w godzinach 30-15. 30 na numer podany wyżej
94.31 Kb. 1
czytać
ZP. 271. 47. 2013 Gdańsk, dnia 25. 11. 2013 rZP. 271. 47. 2013 Gdańsk, dnia 25. 11. 2013 r
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Rumia wraz z jednostkami organizacyjnymi budynków i budowli, ruchomości, następstw nieszczęśliwych wypadków
2.02 Mb. 17
czytać
Znak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie GrochowieZnak sprawy 220/12/11/r dokumentacja przetargowa na dostawy ryb do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
132.25 Kb. 1
czytać
Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychZp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27. 11. 2014r
150.95 Kb. 1
czytać
Uniwersytet rolniczy im. Hugona kołŁĄtaja w krakowie 31 – 120 krakóW, al. Mickiewicza 21Uniwersytet rolniczy im. Hugona kołŁĄtaja w krakowie 31 – 120 krakóW, al. Mickiewicza 21
Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie
134.21 Kb. 1
czytać
I. Informacje o ZamawiającymI. Informacje o Zamawiającym
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
59.32 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów
170.18 Kb. 1
czytać
Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64 – 733 Drawsko Tel: (067) 256 91 28 Faks: (067) 256 91 35 nip 7631132393, regon 000535787
Osoba upoważniona do kontaktów: Dariusz Bielawski, nr tel. 067 25 69 128 w. 50 i tel kom. 602580286 lub w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 19
52.95 Kb. 1
czytać
Smyków: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków Numer ogłoszenia: 91470 2014; data zamieszczenia: 18. 03. 2014Smyków: Akademia kompetencji kluczowych w gminie Smyków Numer ogłoszenia: 91470 2014; data zamieszczenia: 18. 03. 2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
39.92 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
315.97 Kb. 4
czytać
Wojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejWojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę poszczególnych części zamówienia
154.55 Kb. 3
czytać
Dotyczy: Przetarg na usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2012 rokuDotyczy: Przetarg na usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2012 roku
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Nadleśnictwo Manowo zawiadamia, że dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert
52.56 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna