Oszenie o przetargu nieograniczonymOszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i zaprasza do złożenia ofert
103.5 Kb. 1
czytać
„Remont kompleksowy Komisariatu Policji I w Zabrzu”„Remont kompleksowy Komisariatu Policji I w Zabrzu”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 373. 171,80 zł netto. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zgodnie z ustawą pzp zostanie przekazana wykonawcom w dniu otwarcia ofert
122.55 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu avt zgodnie ze specyfikacją techniczno cenową. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji I wykonywanie świadczeń
112.63 Kb. 1
czytać
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń komputerowych, multimedialnych I oprogramowania dla Wydziału Prawa
18.52 Kb. 1
czytać
Oznakowanie pionowe lotniska w powidzuOznakowanie pionowe lotniska w powidzu
Opis częŚci zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częŚciowych 7
395.52 Kb. 10
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
198.19 Kb. 1
czytać
Adres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów WlkpAdres: ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
95.37 Kb. 1
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)
155.29 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjnąSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną
Przetarg nieograniczony pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sadownictwa
476.86 Kb. 4
czytać
Wojskowy ośrodek farmacji I techniki medycznej 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57Wojskowy ośrodek farmacji I techniki medycznej 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57
Dotyczy: częściowego (pakiet nr 1-8) wyboru najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę plecaków medycznych (zestawów medycznych)” – sprawa
59.4 Kb. 1
czytać
A 23/ 14/ 07 Wrocław, dnia 17. 10. 2007rA 23/ 14/ 07 Wrocław, dnia 17. 10. 2007r
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokoi biurowych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków
4.26 Kb. 1
czytać
Katowice dn. 07. 07. 2009r. Zp-2380-143-157/1166/2009Katowice dn. 07. 07. 2009r. Zp-2380-143-157/1166/2009
W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Zamówień Publicznych kwp w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup samochodów osobowych o podwyższonych
42.73 Kb. 1
czytać
P. W. Multikom 85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15P. W. Multikom 85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15
W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Zamówień Publicznych kwp w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla
29.17 Kb. 1
czytać
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i Wykonawcach, których oferty zostały odrzuconeZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę reklamowo marketingową
16.71 Kb. 1
czytać
Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7Narodowe Centrum Badań Jądrowych ul. Andrzeja Sołtana 7
Unii Europejskiej z Projektu „Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych odpadów toksycznych” w ramach Programu Operacyjnego
112.63 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna