Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn zm.) o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww ustawy
185.16 Kb. 1
czytać
Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiAgencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
227.43 Kb. 4
czytać
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1
Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 96, po
46.24 Kb. 1
czytać
Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym różni się od umów o pracę przewidzianych w kodeksie pracy. Kontrakt taki rodzi również odmienne skutki prawneUmowa o pracę z pracownikiem tymczasowym różni się od umów o pracę przewidzianych w kodeksie pracy. Kontrakt taki rodzi również odmienne skutki prawne
Jednym z podstawowych elementów odróżniających umowę o pracę zawieraną z pracownikiem tymczasowym a umową o pracę uregulowaną w przepisach kodeksu pracy jest określenie stron takiej umowy
18.61 Kb. 1
czytać
Umowa nr / /2012 nr nadany przez ZamawiającegoUmowa nr / /2012 nr nadany przez Zamawiającego
Sądem Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19, zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym” lub też „pracodawcą użytkownikiem”, reprezentowanym przez
46.89 Kb. 1
czytać
Umowa ramowA zawarta między Wspólnotą Europejską agencją KosmicznąUmowa ramowA zawarta między Wspólnotą Europejską agencją Kosmiczną
Strony są przekonane, że taka współpraca stworzy dodatkowe korzyści dla obywateli europejskich
60.77 Kb. 1
czytać
Aleksandra Cempura Czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w aresztach śledczych i zakładach karnychAleksandra Cempura Czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych
Czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w aresztach śledczych i zakładach karnych
64.36 Kb. 1
czytać
Przedmiot zamówienia : „dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych”Przedmiot zamówienia : „dostawa sadzonek kwiatów jednorocznych”
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
320.41 Kb. 4
czytać
Deklaracja udziału w zajęciach stałych ck agora 2015/2016Deklaracja udziału w zajęciach stałych ck agora 2015/2016
Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury agora z siedzibą 51-111 Wrocław, ul. Serbska 5a
26.53 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”
Zamawiającym – Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Gabrieli Zapolskiej 4 lok. 131, 50 -032 Wrocław
180.81 Kb. 1
czytać
W trybie konkursu ofertW trybie konkursu ofert
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie decyzji Zarządu pfron z dnia 16. 09. 2015r
138.81 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych
233.86 Kb. 3
czytać
Europejski Fundusz Społeczny Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego pokl (c d.)Europejski Fundusz Społeczny Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego pokl (c d.)
Uczestniczek Projektu – rozpoczęła szkolenia z zakresu „Opiekunki Opiekuna ludzi chorych i starszych”. Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna ludzi chorych
6.78 Kb. 1
czytać
I. załOŻenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie a. Opis kwalifikacji absolwentaI. załOŻenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie a. Opis kwalifikacji absolwenta
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości"
75.34 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 wykonawca nazwa firmy Adres firmyZałącznik nr 1 wykonawca nazwa firmy Adres firmy
Część I: „Budowa kabli zasilających nN do budynku głównego I laboratoryjnego oraz do budynku laboratoryjnego energii odnawialnej wraz z przebudową oświetlenia na terenie Instytutu Agrofizyki pan”
93.11 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna