Numer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNumer sprawy: P/N/19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1.25 Mb. 12
czytać
Data sporządzenia pisma: Warszawa, 21 kwietnia 2015 rokuData sporządzenia pisma: Warszawa, 21 kwietnia 2015 roku
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie Koncepcji I modelu architektury biznesowej dla projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (puesc)
127.32 Kb. 3
czytać
Warszawa, 22 sierpnia 2001 roku przewodnicząCYWarszawa, 22 sierpnia 2001 roku przewodnicząCY
Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z późn zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosków
92.41 Kb. 1
czytać
Instrukcja dotycząca sposobu I trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędzie miasta rybnikaInstrukcja dotycząca sposobu I trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w urzędzie miasta rybnika
Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych
33.96 Kb. 1
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
94.6 Kb. 1
czytać
Uchwała nr 2/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 rUchwała nr 2/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r
Działając na podstawie art. 161 ust. 1,2,4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
45.45 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 2201/96Rozporządzenie rady (WE) nr 2201/96
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42 i 43
327.75 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 2201/96Rozporządzenie rady (WE) nr 2201/96
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42 i 43
328.06 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.14 Mb. 28
czytać
Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.12 Mb. 27
czytać
O wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustO wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi
2.83 Mb. 21
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Wiadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób genetycznych I badań w zakresie genetyki molekularnej
417.26 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna