Cel I uczestnicy rozgrywekPobieranie 311.63 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar311.63 Kb.
  1   2   3   4
MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJREGULAMIN

ROZGRYWEK PIŁKARSKICH

SEZON 2012/2013

WARSZAWA, LIPIEC 2012

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
1. CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK
§ 1

 1. Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.
 1. W rozgrywkach mogą brać udział:

 1. Zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 roku kluby sportowe posiadające osobowość prawną, będące członkami PZPN. Kluby sportowe mogą posiadać formę stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego lub spółki akcyjnej.

 2. inne osoby prawne których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie piłka nożna.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2

 1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem jesień-wiosna.
 1. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną;

 2. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);

 3. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);

 4. Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Zarządu PZPN z dnia 26.09.2008 roku (tekst jednolity).

 5. Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku.;

 6. Uchwałę nr III/43 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej.

 7. Stosowną Uchwałę Zarządu Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych;

 8. Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich.
 1. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień niniejszego regulaminu – należy do właściwych Wydziałów i Komisji Związku Piłki Nożnej oraz okręgowych ZPN.
 1. Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku. W przypadku nie nadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek.
  Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów. 1. Kluby, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej, zgłosiły się do rozgrywek po raz pierwszy, reaktywowały swój udział w systemie rozgrywek muszą do 15 czerwca każdego roku wystąpić do Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN o wydanie licencji na grę w danej klasie rozgrywkowej.
 1. Kluby biorą obligatoryjnie udział w rozgrywkach okręgowych, prowadzonych przez ten związek (MZPN lub jeden z OZPN-ów) do którego należą. Dotyczy to rozgrywek seniorskich i młodzieżowych, a także umów patronackich. Deklaracje dotyczące ewentualnych zmian przynależności należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku.
 1. Drużyny zmieniające okręg zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, zostaną umieszczone na tym samym szczeblu rozgrywek, jaki wywalczyły w ostatnim sezonie przed zmianą przynależności.


3. BOISKA
§ 3

 1. Spotkania mistrzowskie i pucharowe winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.
 1. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boisku zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy, wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.
 1. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez Związek Piłki Nożnej lub właściwy terytorialnie OZPN na wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu.
 1. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych określa się na 2 lata, przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
 1. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg)
  i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych organ prowadzący rozgrywki może wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego na boisku ze sztuczną nawierzchnią, posiadającą ważną weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.
 1. Protokół weryfikacji boiska musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.
 1. Drugi egzemplarz protokołu weryfikacji boiska przechowywany jest w aktach Związku Piłki Nożnej lub właściwego terytorialnie OZPN.
 1. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, gospodarz zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
 1. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  – obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
 1. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe.
 1. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać oświetlenie o mocy minimum 500 LUX (800 LUX, jeśli planowana jest transmisja telewizyjna).4. LICENCJE KLUBOWE
§ 4

 1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać ważną licencję uprawniającą do gry wydaną przez właściwą Komisję do spraw Licencji Klubowych ZPN, a w przypadku jej nieotrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.
 1. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem obiektu (boiska), na którym będą rozgrywane mecze.
 1. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska, modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna itp.) ma rozgrywać mecze na innym stadionie – obiekcie sportowym, musi ten fakt zgłosić (pisemnie, co najmniej 5 dni przed zawodami) organowi prowadzącemu rozgrywki, który podejmuje stosownie decyzję o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu. Jeśli mimo braku pisemnej zgody zawody zostaną rozegrane na takim boisku, niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.
 1. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem ZPN lub OZPN.
 1. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych (załącznik nr 5) kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów młodzieżowych. Jeśli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny młodzieżowej z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada wymaganej liczby zespołów młodzieżowych – właściwy organ ZPN może podjąć decyzję
  o zawieszeniu licencji klubowej.
 1. System licencyjny MZPN obejmuje kluby grające w rozgrywkach od III ligi do Trampkarzy. Młodziki i Orliki grają tylko na podstawie weryfikacji boisk. Jednak właściciel obiektu ze sztuczną nawierzchnią lub klub, który wynajmuje taki obiekt, musi przedstawić i przekazać kserokopię atestu na sztuczną nawierzchnię weryfikatorom MZPN/OZPN.
 1. Wysokość opłat za przyznanie licencji klubowych:

 1. boiska ze sztuczną nawierzchnią - 500.- zł

 2. III i IV liga - 500.- zł

 3. Klasa okręgowa - 200,- zł

 4. pozostałe klasy rozgrywkowe seniorów - 150,- zł.

 5. młodzieżowe - zwolnione z opłat
 1. Wysokość opłat za przedłużenie licencji klubowych

a. III i IV liga  - 250.- zł

b. pozostałe klasy rozgrywkowe seniorów - 100.- złc. młodzieżowe - zwolnione z opłat


 1. Koszty weryfikacji boisk kluby wypłacają na podstawie delegacji wystawionej przez właściwy organ prowadzący rozgrywki. Wysokość opłat dla Komisji Weryfikacyjno-Licencyjnej (dwie osoby) wynosi:

 1. Ekstraklasa, I i II liga                 - 100 zł za pierwsze boisko,

 2. III i IV liga - 80 zł za pierwsze boisko,

 3. Pozostałe i kluby młodzieżowe - 60 zł za pierwsze boisko,

Za każde następne boisko we wszystkich klasach opłata wynosi 40 zł.
Ponadto członkowie Komisji otrzymują na podstawie delegacji zryczałtowany koszt dojazdu według stawek obowiązujących w Mazowieckim ZPN.

5. UCZESTNICY ZAWODÓW
§ 5

 1. W rozgrywkach prowadzonych przez Związki Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier właściwego Związku Piłki Nożnej lub właściwego OZPN-u w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania
  i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN  z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).
 1. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe uprawnienie następuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo uprawniony do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet.
 1. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w pkt 2, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.
 1. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.
 1. Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.
 1. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w pkt 5.
 1. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje poprzez podpisanie deklaracji gry amatora oraz złożenie formularza zgłoszeniowego systemu Extranet (o ile wcześniej nie był złożony). Dla zawodników poniżej 18 lat na wniosku oprócz podpisu zawodnika wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych).
 1. Zawodnik o statusie amatora, występujący w rozgrywkach III ligi musi posiadać deklarację gry amatora.
 1. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych zawodnika, który:

a. nie posiada deklaracji gry amatora;

b. nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego;

c. rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony;

takiego zawodnika należy traktować jako zawodnika o statusie amatora i stosować wobec niego przepisy Uchwały III/21 z dnia 26 lipca 2002 Zarządu PZPN „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora”.
 1. Związki Piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora przez zawodników we wszystkich klasach rozgrywkowych
 1. Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek przesyłają do właściwego WG listy zawodników
  w trzech  egzemplarzach – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Listy te, oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer karty zawodnika, poprzednią przynależność klubową, status zawodnika, okres obowiązywania kontraktu.

 2. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy zawodnik.
 1. Wstawienie do składu zawodnika nie umieszczonego na liście zgłoszeniowej do danej klasy rozgrywkowej będzie skutkowało karą finansową w wysokości 100.- zł niezależnie od klasy rozgrywkowej.
 1. Nie jest możliwe uprawnienie do rozgrywek jakiegokolwiek zawodnika, który nie posiada lub nie złożył wniosku o wydanie karty chipowej.
 1. W rozgrywkach drużyn chłopców (od Orlików do Trampkarza) dopuszcza się możliwość uczestnictwa dziewcząt (maksimum 3 w jednej drużynie) po uzyskaniu zgody WG. Każda dziewczynka winna przedstawić zgodę rodziców i lekarza na grę w drużynie chłopców oraz posiadać dokumenty określone przez niniejszy regulamin.
 1. W okręgowych rozgrywkach chłopców od Orlików do Trampkarza dopuszcza się możliwość uczestnictwa drużyn dziewcząt bez prawa awansu. Zawodniczki tych drużyn mogą być maksymalnie o dwa lata starsze od nominalnego wieku w tej kategorii. Udział tych drużyn wymaga każdorazowo zgody Wydziału Gier MZPN lub OZPN. Każda dziewczynka winna przedstawić zgodę rodziców i lekarza na grę oraz posiadać dokumenty określone przez niniejszy regulamin.
 1. Przy zgłaszaniu zawodników na dany sezon rozgrywkowy pobierane będą opłaty z tytułu uprawnienia zawodników do gry i udziału drużyn w rozgrywkach. Wysokość opłat określa § 26.


§ 6


 1. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie.
 1. Zawodnicy mogą być potwierdzeni do maksymalnie trzech klubów w ciągu okresu: od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.
 1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

 1. od 1 lipca do 31 sierpnia;

 2. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje Klub pozyskujący.
 1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

 1. od 1 lipca do 30 września;

 2. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje Klub pozyskujący.
 1. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia i uprawnienia zawodnika w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.
 1. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednakże nie później niż do 31 marca danego roku do rozgrywek, do klubu mogą być uprawnieni zawodnicy, którzy posiadali w poprzednim sezonie status zawodnika profesjonalnego i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

w danym sezonie rozgrywkowym nie posiadali umowy z jakimkolwiek klubem piłkarskim, nie byli zgłoszeni do rozgrywek w jakimkolwiek klubie, a następnie w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego podpisali z klubem umowę (kontrakt).

§ 7

 1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników-cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3.
 1. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych
  i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika pozwolenia na pracę.
 1. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru UE na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie o pracę. Warunkowe uprawnienie takiego zawodnika następuje bez prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę.
 1. W przypadku niedostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem, organowi prowadzącemu rozgrywki, dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce, oraz nie przedstawienie zezwolenia na pracę, WG cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji.
 1. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.
 1. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony
  i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce.
 1. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
 1. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika-cudzoziemca, który dotychczas nie był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego federacji w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on zarejestrowany.

§ 8


 1. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, których na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:

 1. dwóch w III lidze;

 2. dwóch w IV lidze i klasie okręgowej;

 3. jeden w klasie A.
 1. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy szkoleni w klubach zrzeszonych w PZPN, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.
 1. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).
 1. W protokóle zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”.
 1. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym (np. w przypadku wykluczenia – czerwona kartka – zawodnika młodzieżowego nie ma obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego, rozpoczęcie gry w składzie niepełnym pomniejszonym o liczbę wymaganych w danej klasie rozgrywkowej zawodników młodzieżowych.

Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia bądź kontynuowania gry w pełnym 11 osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone niniejszym regulaminem.


 1. Limity wiekowe zawodników uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach młodzieżowych podane są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy nie ukończyli 7 roku życia (decyduje dokładna data urodzenia).


  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna