Cele lekcjiPobieranie 17.19 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.19 Kb.
mgr JOANNA STEFAŃSKA- język polski

TEMAT: FILOZOFIA A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.

TEMAT SCENARIUSZA: Aborcja.


CELE LEKCJI:

uczeń potrafi:

 • wskazać argumenty przeciw aborcji,

 • wskazać cechy istoty ludzkiej,

 • scharakteryzować poglądy Platona, Kartezjusza, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu na temat duszy.METODY I FORMY PRACY:

analiza przypadku, drzewko decyzyjne, burza mózgów, wykład, dyskusja


KLUCZOWE POJĘCIA:

dusza, dualizm, osoba ludzka, argument przeciwko aborcji Kathleen Willkis


MATERIAŁY POMOCNICZE:

tekst do analizy przypadku, rysunek drzewka decyzyjnego


CZAS LEKCJI: 2 godz.

Przebieg lekcji: 1. Rozdanie uczniom tekstu do analizy przypadku (materiał nr 1). Uczniowie czytają tekst i zastanawiają się nad tym, jaką decyzję podjąć.
 1. W grupach kilkuosobowych (5 –6) uczniowie wypełniają drzewo decyzyjne (materiał nr 2), a następnie prezentują swoje przemyślenia, które zostają naniesione na duże drzewo narysowane na tablicy lub na specjalnym arkuszu.
 1. Nauczyciel stawia pytanie: Kiedy możemy mówić o osobie ludzkiej? – metoda „burzy mózgów”.


Projektowane odpowiedzi:

 • rozumność,

 • zdolność do podejmowania wolnych decyzji,

 • tożsamość,

 • stanowienie autonomicznego centrum wrażeń, doświadczeń, emocji, decyzji, działań,

 • samoświadomość,

 • gdy kogoś uznajemy za osobę ludzką,

 • dusza. 1. Wspólne rozpatrywanie zapisanych na tablicy odpowiedzi i ich weryfikacja.
 1. Nauczyciel pyta, którym moment w życiu decyduje o tym, że możemy powiedzieć, że to już człowiek? Do odpowiedzi uczniów dopowiadamy w razie potrzeby inne propozycje (patrz załączony wykład nr1). 1. W odpowiedziach do pytania o istotę ludzką pojawia się dusza. Nauczyciel przeprowadza wykład na temat duszy (patrz wykład nr 2).


 1. Jako podsumowanie zajęć nauczyciel prezentuje argumentację Kathleen Willkis.


Argumenty owe brzmią:

 1. płód jest potencjalnie istotą ludzką

 2. pragnień, potrzeb i interesów jakiejkolwiek istoty nie można unicestwiać, nawet jeśli ta osoba sobie ich nie uświadamia albo nawet podejrzewamy, że ich nie ma w tej chwili, a możemy przewidzieć, że będzie je miała

 3. nie należy unicestwiać pragnień płodu


zatem

nie należy unicestwiać płodu
Zastrzeżenia tej argumentacji:

 • wniosek jest logicznie błędny, ale nie możemy w naszym świecie unicestwić płodu, a nie unicestwić jego pragnień

 • wadą jest też stwierdzenie „potencjalności”.


WYKŁAD NR 1


 • wiele opinii na temat czasu uznania momentu, w którym możemy zdecydowanie powiedzieć, że to już jest istota ludzka:

 • kryterium genetyczne– moment zapłodnienia jest najistotniejszy, bo połączenia genów już wtedy sprawiają, że ktoś jest taki, jaki jest,

 • kryterium rozwojowe – cech ludzkich nabiera się wraz z rozwojem i trwa to od zapłodnienia do końca ciąży,

 • kryterium neurologiczne - komórka staje się człowiekiem, gdy jesteśmy w stanie zarejestrować aktywność mózgu (ok. 6 – 8 tyg. ciąży),

 • kryterium animacji – od momentu poruszenia się płodu (myśl ta wywodzi się od Arystotelesa, później przejął ją św. Tomasz z Akwinu) czyli ok. 16 tyg. ciąży,

 • moment narodzin – gdyż nie nadajemy tych samych praw nienarodzonym i narodzonym,

 • zróżnicowanie komórek zarodka,

 • ukształtowanie podstawowych organów,

 • gdy płód staje się zdolny do życia poza ciałem matki.

WYKŁAD NR 2


 • koncepcje dualistyczne czyli zakładające istnienie w rzeczywistości dwu odrębnych i niezależnych od siebie pierwiastków: materii i ducha, dobra i zła, ciała i dusza

 • według Platona – dusz trwa po śmierci ciała, istniała też przed jej powstaniem,

 • według Kartezjusza – odmienne ciało i dusza oddziałują na siebie za pośrednictwem szyszynki,

 • według dualistycznej koncepcji św. Augustyna dusza ma przewagę nad ciałem, jest od niego doskonalsza, bo jest bliższa Bogu, jest niezniszczalna, nieśmiertelna; duszę znamy lepiej niż ciało, należy więc o nią dbać bardziej niż o ciało,

 • św. Augustyn uważał, że ciało zostaje obdarzone duszą przez Boga w 46. dniu swego istnienia;

 • według św. Tomasza z Akwinu ciało również należy do natury człowieka, sprzeciwił się zatem dualizmowi duszy i ciała podążając za myślą Arystotelesa; według niego dusza ludzka jest formą człowieka,

 • św. Tomasz uważał, że dziewczęta są obdarzone duszą przez Boga w 90. dniu istnienia, chłopcy – w 40. dniu;

 • poglądy te funkcjonowały w Kościele do XVII w., gdy obwieszczono, że dusza wstępuje w zarodek w momencie poczęcia;

 • obecnie Kościół katolicki zakazuje aborcji z wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o ratowanie życia matki (w U.S.A. przeprowadzono badania, które wykazały, że w 90% przypadków mężczyzna w sytuacjach zagrożenia życia matki i nienarodzonego dziecka wybiera życie kobiety).
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna