Cele Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia transferu danych między nimi bez użycia dynamicznych protokołów routingu. Wprowadzenie i przygotowaniePobieranie 47.62 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar47.62 Kb.
Ćwiczenie – konfiguracje trasy statycznej


Cele

Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu

umożliwienia transferu danych między nimi bez użycia dynamicznych protokołów routingu.
Wprowadzenie i przygotowanie

Należy zestawić sieć podobną do przedstawionej na rysunku. Można użyć dowolnego routera

spełniającego wymagania dotyczące interfejsów. Można użyć routerów z serii 800, 1600, 1700,

2500, 2600 lub też ich kombinacji.

Należy uruchomić sesję programu HyperTerminal w sposób opisany w ćwiczeniu „Ustanawianie

sesji konsoli przy użyciu programu HyperTerminal”.Uwaga: Należy przeprowadzić operacje kasowania i ponownego załadowania konfiguracji

zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na końcu ćwiczenia. Przed kontynuacją należy wykonać

te czynności na wszystkich routerach objętych niniejszym ćwiczeniem.

Krok 1 Skonfigurowanie obu routerów

a. Przejdź do trybu konfiguracji globalnej routera i skonfiguruj nazwę hosta, tak jak przedstawiono

na rysunku. Następnie skonfiguruj konsolę, terminal wirtualny i hasła dostępu do trybu

uprzywilejowanego. Skonfiguruj interfejsy i tablice hostów IP. Nie konfiguruj protokołu routingu.


Krok 2 Skonfigurowanie stacji roboczych

Skonfiguruj prawidłowe adresy IP, maski podsieci oraz bramy domyślne na stacjach roboczych.

a. Konfiguracja hosta podłączonego do routera GAD jest następująca:

Adres IP: 192.168.14.2

Maska podsieci: 255.255.255.0

Brama domyślna: 192.168.14.1

b. Konfiguracja hosta podłączonego do routera BHM jest następująca:

Adres IP: 192.168.16.2

Maska podsieci: 255.255.255.0

Brama domyślna: 192.168.16.1

c. Sprawdź łączność pomiędzy stacjami roboczymi za pomocą polecenia ping. Na stacji roboczej

podłączonej do routera GAD wykonaj polecenie ping adresowane do stacji roboczej podłączonej

do routera BHM.

C:\>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data: (Wysyłanie pakietów ping

pod adres 192.168.16.2 z użyciem 32 bajtów danych:)

Request timed out. (Upłynął limit czasu żądania).

Request timed out. (Upłynął limit czasu żądania).

Request timed out. (Upłynął limit czasu żądania).

Request timed out. (Upłynął limit czasu żądania).

Ping statistics for 192.168.16.2: (Statystyka polecenia ping dla adresu

192.168.16.2:)

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), (Pakiety:

Wysłane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (utracono 100%))

Approximate round trip times in milli-seconds: (Szacunkowy czas

przesyłania pakietów w obie strony w milisekundach:)

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms (Minimum = 0 ms, Maksimum =

0 ms, Przeciętnie = 0 ms)

d. Czy polecenie ping zostało wykonane pomyślnie?

__________________________________________________

e. Dlaczego wykonanie polecenia ping nie powiodło się?

______________________________________________________


Krok 3 Sprawdzenie stanu interfejsu

a. Sprawdź interfejsy na obu routerach za pomocą polecenia show ip interface brief.

b. Czy wszystkie niezbędne interfejsy są włączone?

____________________________________________


Krok 4 Sprawdzenie pozycji tablicy routingu

a. Wyświetl tablicę routingu IP routera GAD, używając polecenia show ip route.

GAD>show ip router
Część odpowiedzi routera usunięto.

Gateway of last resort is not set (Nie ustawiono bramy ostatniej

szansy)

C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet0 (C192.168.14.0/24 bezpośrednio podłączona, FastEthernet0)

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial0 (C

192.168.15.0/24 bezpośrednio podłączona, Serial0)

b. Wyświetl tablicę routingu IP routera BHM, używając polecenia show ip route.

BHM>show ip router
Część odpowiedzi routera usunięto.

Gateway of last resort is not set (Nie ustawiono bramy ostatniej

szansy)

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial0 (C192.168.15.0/24 bezpośrednio podłączona, Serial0)

C 192.168.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0 (C

192.168.16.0/24 bezpośrednio podłączona, FastEthernet0)
c. Czy wszystkie trasy w tablicy routingu są potrzebne?

__________________________________

d. „Czy, biorąc pod uwagę wynik polecenia show ip route na routerach GAD i BHM, host w sieci

192.168.16.0 może połączyć się z hostem w sieci 192.168.14.0?”___________________

Jeśli trasa nie znajduje się w tablicach routingu routerów, do których podłączony jest host, nie

może się on połączyć z hostem docelowym.


Krok 5 Dodanie tras statycznych

a. Co należy zmienić, aby hosty mogły wysyłać do siebie pakiety ping?

Dodaj trasy statyczne na każdym routerze lub uruchom protokół routingu.

b. W trybie konfiguracji globalnej na routerze Router1 dodaj trasę statyczną do sieci 192.168.16.0,

a na routerze Router2 — do sieci 192.168.14.0.

GAD(config)#ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.15.2

BHM(config)#ip route 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.1
c. Dlaczego na obu routerach konieczne są trasy statyczne?

___________________________________


Krok 6 Sprawdzenie nowych tras

a. Wyświetl tablicę routingu IP routera GAD, używając polecenia show ip route.

GAD>show ip router
Część odpowiedzi routera usunięto.

Gateway of last resort is not set (Nie ustawiono bramy ostatniej

szansy)

C 192.168.14.0/24 is directly connected, FastEthernet0 (C192.168.14.0/24 bezpośrednio podłączona, FastEthernet0)

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial0 (C

192.168.15.0/24 bezpośrednio podłączona, Serial0)

S 192.168.16.0/24 [1/0] via 192.168.15.2 (S 192.168.16.0/24 [1/0]

poprzez 192.168.15.2)
b. Wyświetl tablicę routingu IP routera BHM, używając polecenia show ip route.

BHM>show ip router


Część odpowiedzi routera usunięto.

Gateway of last resort is not set (Nie ustawiono bramy ostatniej

szansy)

S 192.168.14.0/24 [1/0] via 192.168.15.1 (S 192.168.14.0/24 [1/0]poprzez 192.168.15.1)

C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial0 (C

192.168.15.0/24 bezpośrednio podłączona, Serial0)

C 192.168.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0 (C

192.168.16.0/24 bezpośrednio podłączona, FastEthernet0)
c. Czy wszystkie trasy w tablicy routingu są potrzebne?

__________________________________

d. Czy host z sieci 192.168.16.0 ma dostęp do hosta z sieci 192.168.14.0? _________________
Krok 7 Ponowne wykonanie polecenia ping pomiędzy hostami

a. Sprawdź łączność pomiędzy stacjami roboczymi za pomocą polecenia ping. Na stacji roboczej

podłączonej do routera GAD wykonaj polecenie ping adresowane do stacji roboczej podłączonej

do routera BHM.

C:\>ping 192.168.16.2

Pinging 192.168.16.2 with 32 bytes of data: (Wysyłanie pakietów ping

pod adres 192.168.16.2 z użyciem 32 bajtów danych:)

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254 (Odpowiedź z

192.168.16.2: bajtów=32 czas=20 ms TTL=254)

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254 (Odpowiedź z

192.168.16.2: bajtów=32 czas=20 ms TTL=254)

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254 (Odpowiedź z

192.168.16.2: bajtów=32 czas=20 ms TTL=254)

Reply from 192.168.16.2: bytes=32 time=20ms TTL=254 (Odpowiedź z

192.168.16.2: bajtów=32 czas=20 ms TTL=254)

Ping statistics for 192.168.16.2: (Statystyka polecenia ping dla adresu

192.168.16.2:)

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), (Pakiety: Wysłane

= 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (utracono 100%))

Approximate round trip times in milli-seconds: (Szacunkowy czas

przesyłania pakietów w obie strony w milisekundach:)

Minimum = 20ms, Maximum = 20ms, Average = 20ms (Minimum = 20 ms,

Maksimum = 20 ms, Przeciętnie = 20 ms)
b. Jeśli polecenie ping nie zostanie wykonane pomyślnie, sprawdź tablicę routingu, aby upewnić

się, że poprawnie wprowadzono trasy statyczne.

Po zakończeniu opisanych czynności wyloguj się, wpisując polecenie exit. Wyłącz router.
Kasowanie i ponowne ładowanie konfiguracji routera

Przejdź do uprzywilejowanego trybu EXEC, wpisując polecenie enable.

Po wyświetleniu pytania o hasło wpisz słowo class. Jeśli hasło „class” jest niepoprawne, poproś

o pomoc instruktora.

Router>enable
W uprzywilejowanym trybie EXEC wpisz polecenie erase startup-config.

Router#erase startup-config


W odpowiedzi zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! (Skasowanie

systemu plików nvram spowoduje usunięcie wszystkich plików!)

Continue? (Kontynuować?) [confirm] (potwierdź)

Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.

Powinna zostać wyświetlona odpowiedź:

Erase of nvram: (Kasowanie pamięci nvram:) complete (zakończone)
W uprzywilejowanym trybie EXEC wpisz polecenie reload.

Router#reload


W odpowiedzi zostanie wyświetlony następujący komunikat:

System configuration has been modified. (Zmodyfikowano konfigurację

systemu). Save? (Zapisać?) [yes/no]: (tak/nie)

Wpisz n i naciśnij klawisz Enter.


W odpowiedzi zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Proceed with reload? (Czy wykonać ponowne ładowanie?) [confirm]

(potwierdź)

Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić.


Pierwszy wiersz odpowiedzi powinien wyglądać następująco:

Reload requested by console. (Z poziomu konsoli zażądano ponownego

ładowania).
Po ponownym załadowaniu routera zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Czy

chcesz rozpocząć dialog konfiguracyjny?) [yes/no]: (tak/nie)

Wpisz n i naciśnij klawisz Enter.


W odpowiedzi zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Press RETURN to get started! (Naciśnij klawisz RETURN, aby

rozpocząć!)

Naciśnij klawisz Enter.


Router jest przygotowany do wykonania ćwiczenia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna