Certyfikat przynależNOŚci akademickiejPobieranie 25.56 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.56 Kb.

CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI AKADEMICKIEJ

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

CZĘŚĆ I. Wypełnia zawodnik – uczestnik Akademickich Mistrzostw Polski 2008/09

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Numer

albumu

dzień / miesiąc / rok / miejscowość

Pełna nazwa Uczelni oraz miejscowość
Wydział
Rodzaj i rok studiów

Pierwszego stopnia*

(licencjackie i inżynierskie)Drugiego stopnia*

(magisterskie)Trzeciego stopnia*

(doktoranckie)Rok studiów
Stacjonarne*

Niestacjonarne*

Jednolite studia magisterskie*

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 272 Kodeksu karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy lub podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

Oświadczam, że znam Regulamin AMP 2008/09 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w Akademickich Mistrzostwach Polski (wyniki / statystyki).

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w rywalizacji sportowej w ramach AMP 2008/09 (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 r. Dz.U. nr 101)

czytelny podpis zawodnika /uczestnika

* - niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II. Wypełnia Uczelnia (przedstawiciel Władz Uczelni lub osoba przez Niego upoważniona – pracownik Dziekanatu, Rektoratu)

W imieniu Uczelni potwierdzam zgodność danych przedstawionych w części I Certyfikatu ze stanem faktycznym.

oficjalna pieczęć Uczelni
podpis i pieczęć osoby wypełniającej

data

miejscowość


ZASADY UCZESTNICTWA – wypis z regulaminu Akademickich Mistrzostw Polski 2008/09

3.1 W Akademickich Mistrzostwach Polski 2008/09 mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową:

a) studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1980 r.)

b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),

c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych - zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum rok wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw (w przypadku dyscyplin rozgrywanych systemem eliminacyjnym, rok od terminu rozgrywek strefowych),

d) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2008/2009 - do końca tego roku akademickiego.


3.2 W Akademickich Mistrzostwach Polski nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych.
3.3 Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:

a) ważna legitymacja AZS,

b) certyfikat przynależności akademickiej, wg załączonego wzoru (wzór nr 1),

c) zgłoszenie ostateczne (tylko na druku zgodnym ze wzorem nr 2) poświadczone obowiązkowo przez Prezesa KU AZS, Kierownika SWFiS,

d) zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni (dotyczy pracowników uczelni - tylko na druku zgodnym ze wzorem nr 3),

e) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub aktualne badania w książeczce zdrowia sportowca w przypadku startu w mistrzostwach w judo i trójboju siłowym. W przypadku pozostałych dyscyplin podstawą jest indywidualne oświadczenie woli zawarte w certyfikacie.


3.4 Zawodnik / zawodniczka, w rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Polski prowadzonych systemem eliminacyjnym i bezpośrednim, w danej dyscyplinie

może reprezentować barwy tylko jednej uczelni.


3.5 W przypadku gdy reprezentant danej uczelni ma zamiar startować w kilku zawodach mistrzowskich, jest zobowiązany każdorazowo do okazania Komisji

Weryfikacyjnej oryginału certyfikatu przynależności akademickiej i przygotowania jego kserokopii. Po weryfikacji jest zobowiązany pozostawić kserokopię

dokumentu Komisji, natomiast oryginał certyfikatu przechować do kolejnych zawodów.Niniejszy certyfikat jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia (data w części II – wypełnianej przez uczelnię).

Akademicki Związek Sportowy, Zarząd Głównyul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa, tel: (22) 828 02 75, fax: (22) 849 71 36, e-mail: ukf@azs.pl, Internet: http://www.amp.azs.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna