Chemia analityczna II analytical Chemistry IIPobieranie 17.33 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.33 Kb.

Nr/kod

Chemia analityczna II

Analytical Chemistry II


Punkty

ECTS


32/T

6

Rok

Liczba godz. w sem.

Rodzaj zajęć

W

Ć

S

L

P

III

Liczba godz./tydz.

24
Semestr

90

Forma zaliczenia

EZ
6

Waga oceny

0,60,4

Kierownik modułu: dr hab. Tadeusz MICHAŁOWSKI, prof. PK
Wykład: Podstawy analizy instrumentalnej; Kalibracja; Metody interpolacyjne i ekstrapolacyjne w analizie chemicznej; Metoda najmniejszych kwadratów i jej zastosowania w obliczeniach analitycznych. Metody spektroskopowe w analizie chemicznej: spektrometria cząsteczkowa i atomowa; spektrofotometria (UV-VIS), analiza fluorescencyjna; spektrometria IR i ramanowska; detekcja promieniowania (m.in. fotopowielacze i matryce diodowe); interferometr Michelsona i wprowadzenie do spektrometrii fourierowskiej; spektrometria promieniowania rentgenowskiego; spektrometria atomowa (emisyjna i absorpcyjna): fotometria płomieniowa, absorpcyjna spektrometria atomowa (F-AAS, GF-AAS, Stat), w tym techniki: wodorkowa i zimnych par rtęci; ICP-AES; spektrografia. Elektroanaliza – techniki prądowe i bezprądowe; elektroliza i elektrograwimetria; polarografia i inne techniki woltamperometryczne (m.in. woltamperometria inwersyjna); amperometria; kulometria i miareczkowanie kulometryczne; potencjometria i miareczkowanie potencjometryczne; elektrody jonoselektywne; miareczkowanie konduktometryczne i oscylometryczne. Spektrometria masowa (MS). Podstawy technik chromatograficznych: chromatografia gazowa, cieczowa, cienkowarstwowa (GC, LC (HPLC), TLC), chromatografia bibułowa; detektory w chromatografii. Analiza termiczna: termograwimetria, różnicowa analiza termiczna, miareczkowanie termometryczne. Wprowadzenie do spektrometrii NMR (1H NMR i 13C NMR) i EPR

Lecture Foundations of instrumental analysis; Calibration; Interpolation and extrapolation methods in analytical chemistry; Least–squares method and its application in chemical analysis; Spectrometric methods in analytical chemistry; molecular and atomic spectrometry; spectrophotometry (UV–VIS); fluorescence analysis; IR and Raman spectrometry; detection of radiation; photomultiplier, diode matrices; Michelson interferometer and introduction to Fourier spectrometry; X–ray spectrometry; absorption and emission atomic spectrometry (FAAS, GF–AAS, Stat) with hydride generation and cold mercury vapour technique; ICP–AES. Electroanalysis; electrolysis and electrogravimetry; polarography and other voltammetric techniques; stripping voltammetry; amperometry; coulometry and coulometric titration; potentiometry and potentiometric titration; ion–selective electrodes; conductometric and oscillometric titration; Mass spectrometry; Principles of chromatographic analyses: gas, liquid, thin–layer and paper chromatography; chromatographic detectors; Thermal analysis: thermogravimetry; differential thermal analysis; enthalpimetric titration; Principles of NMR (1H NMR and 13C NMR) and EPR spectrometry.
Laboratorium: Chromatografia gazowa I (jakościowa) i II (ilościowa); przygotowywanie próbek do analizy chromatograficznej; Chromatografia cieczowa; potencjometria (miareczkowanie HCl, CH3COOH), konduktometria – miareczkowanie HCl, CH3COOH, HCl + CH3COOH; polarografia – symulacja komputerowa; Spektrometria I: oznaczanie Mg za pomocą żółcieni tytanowej; Spektrofotometria II – ozn. Co(II) i Cr(III) obok siebie; Fotometria płomieniowa – ozn. Na i K w wodzie wodociągowej, destylowanej, demineralizowanej; AAS – ćw. demonstracyjne.

Laboratory trainings: gas chromatography I (qualitative) and II (quantitative); preparation of samples for chromatographic analysis; Liquid chromatography; potentiometry (titration of HCl and CH3COOH with NaOH); conductometry (titration of HCl, CH3COOH and HCl+CH3COOH with NaOH); polarography (computer simulation); Spectrophotometry I: determination of Mg with titanium yellow; Spectrophotometry II: determination of Co(II) and Cr(III) in mixture; flame photometry – determination of Na and K in tap, distilled and demineralized water; AAS – demonstrating practice
Zalecana literatura:.

  1. R. Kellner(ed.), J-M Mermet, M. Otto, H.M. Widmer, Analytical Chemistry, Viley-VCH, Weinheim, Germany, 998

  2. G. Currell, Instrumentation, ACOL, J Wiley & Sons, Chichester, 1987 i in. podręczniki z serii ACOL

  3. W..Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa 1995

  4. K.Dittrich, Absorpcyjna spektrometria atomowa, PWN Warszawa 1988


Uwagi o zaliczeniu: egzamin pisemny, testowy.

Warunki wstępne:. chemia analityczna I, chemia fizyczna, fizyka.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna