Chirurgia stomatologiczna Przedmiot obowiązkowyPobieranie 19.07 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar19.07 Kb.
 1. Nazwa przedmiotu: Chirurgia stomatologiczna
 1. Przedmiot obowiązkowy
 1. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
 1. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: III rok
 1. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1-go studenta):

Wykłady: 15

Seminaria: -

Ćwiczenia: 15


 1. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej

Adres jednostki: 60-812 Poznań, Ul. Bukowska 70,

Numer telefonu: 061 854 70 53

Numer faxu: 061 854 70 59

Adres e-mail: klchstom@amp.edu.pl
 1. Kierownik jednostki: prof. UM dr hab. Jerzy Sokalski

8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof. UM dr hab. Jerzy Sokalski

Kontakt: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej ul. Bukowska 70, Poznań

Numer telefonu: 061-854 70 53Adres e-mail: klchstom@amp.edu.pl
9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):

 • zajęcia są obowiązkowe.

 • studenci zobowiązani są do przygotowania się teoretycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

 • studenci, którzy wykazali się niedostatecznym przygotowaniem do ćwiczenia zobowiązani są do zaliczenia danego tematu u asystenta prowadzącego dane zajęcia

 • każda nieobecność na zajęciach musi być odrobiona, a student powinien wykazać się także znajomością omawianych zagadnień.

 • trzy lub więcej nieobecności na zajęciach w jednym cyklu ćwiczeń pociąga za sobą ich nie zaliczenie

 • trzy spóźnienia na zajęcia uznaje się za jedną nieobecność

 • po zakończeniu cyklu ćwiczeń, studenci zdają kolokwium zaliczeniowe

 • do kolokwium przystąpić mogą osoby, które odbyły dany cykl zajęć i nie mają zaległości

 • nie zaliczenie kolokwium w pierwszym terminie zobowiązuje studenta do przystąpienia do kolokwium poprawkowego w terminie dwóch tygodni od zakończenia ćwiczeń

 • student, który nie zdał kolokwium w terminie poprawkowym zdaje w wyznaczonym terminie u Kierownika Katedry

 • studenci III roku odbywają zajęcia przedkliniczne

 • studenci, którzy nie wywiążą się z obowiązków wynikających z regulaminu, nie uzyskają zaliczenia ćwiczeń
 1. Cele kształcenia:

Opanowanie wiedzy z zakresu zasad aseptyki i antyseptyki. Poznanie zasad i technik wykonania wewnątrzustnego znieczulenia miejscowego tkanek twarzowej części czaszki oraz posługiwania się instrumentarium znajdującym zastosowanie w zabiegach usuwania zębów.


 1. Opis przedmiotu: Wprowadzenie do chirurgii stomatologicznej: zasady aseptyki i antyseptyki, stanowisko pracy, badanie jamy ustnej i części twarzowej czaszki, znieczulenia miejscowe w jamie ustnej, wskazania i przeciwwskazania do usuwania zębów, sposoby usuwania zębów.
 1. Tematy wykładów, ćwiczeń:

a) Tematy wykładów

b) Tematy ćwiczeń

 • Anatomia głowy i szyi. Aseptyka i antyseptyka

 • Zestawy narzędzi stosowanych w chirurgii stomatologicznej.

 • Badanie chorego. Postawa lekarza podczas usuwania zębów.

 • Uchwyt wyrostka zębodołowego podczas ekstrakcji.

 • Znieczulenie miejscowe. Technika znieczulenia wewnątrzustnego w szczęce.

 • Wskazania i przeciwwskazania do usuwania zębów. Techniki znieczulenia wewnątrzustnego w żuchwie.

 • Technika usuwania poszczególnych zębów w szczęce i żuchwie.


13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:

a) zasady • studenci, którzy wykazali się niedostatecznym przygotowaniem do ćwiczenia zobowiązani są do zaliczenia danego tematu u asystenta prowadzącego zajęcia

 • trzy lub więcej nieobecności na zajęciach w jednym cyklu ćwiczeń pociąga za sobą ich nie zaliczenie

 • po zakończeniu każdego cyklu ćwiczeń, studenci zdają kolokwium zaliczeniowe

 • do kolokwium przystąpić mogą osoby, które odbyły dany cykl zajęć i nie mają zaległości

b) forma – sprawdzian ustny


 1. Literatura obowiązująca i uzupełniająca:

 • Bohdanowicz F. (red) Chirurgia stomatologiczna. PZWL, Warszawa 1977

 • Flieger S. (red) Traumatologia szczęk i twarzy. PZWL, Warszawa 1985

 • Hattowska H. Nowotwory jamy ustnej. Sannmedia, Warszawa 1994

 • Krajnik J. (red) Zajęcia praktyczne z chirurgii stomatologicznej. Wyd. Uczelni. AM w Poznaniu, Poznań 1978

 • Krajnik J. (red) Diagnostyka i terapia w chirurgii stomatologicznej. PZWL, Warszawa 1981

 • Kryst L. (red) Atlas zabiegów w chirurgii stomatologicznej. PZWL, Warszawa 1991

 • Kryst L. (red) Chirurgia stomatologiczna: podręcznik dla studentów Stomatologii. PZWL., Warszawa 1981

 • Lewandowski L. (red) Onkologia – szczękowo-twarzowa; skrypt dla studentów. Wyd. Uczelni. AMiKMw Poznaniu, Poznań 1995

 • Petersom L.J., Eblis E., Hucp J.R., Tucker M.R. Chirurgia stomatologiczna
  i
  szczękowo-twarzowa. Czelej, Lublin 2001

 • Raczew Z., Mlosek K. Zarys rentgenodiagnostyki stomatologicznej. PZWL, Warszawa 1980

 • Sarnowska J. (red) Materiały do zajęć z chirurgii stomatologicznej: skrypt. Wyd. Uczeln. AMiKM w Poznaniu, Poznań 1992

 • Wierzbicka M. (red) Periodontologia kliniczna. Cz.2. Med. Tour Press Intern.; Sannmedia, Warszawa1995
 1. Studenckie koło naukowe:

Opiekun Koła: dr n. med. Jacek Kukuła

Kontakt: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej ul. Bukowska 70, PoznańNumer telefonu: 061-854 70 20

Adres e-mail: jacekkukula@02.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna