Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia od redakcji dzieje I ich spełnienie (J. M.) 7Pobieranie 17.67 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar17.67 Kb.
ETHOS Rok 13

2000 nr 1-2(49-50)


CHRZEŚCIJAŃSTWO NA PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA
* OD REDAKCJI - Dzieje i ich spełnienie (J.M.) 7

* JAN PAWEŁ II - "Na progu trzeciego tysiąclecia Kościół wita Ciebie, Synu Boży" (homilia wygłoszona podczas inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000) 13


DZIEDZICTWO DWU TYSIĄCLECI
* Ks. Jerzy BAJDA - Adam - człowiek: tutaj, lecz nie stąd 19

* Giovanni REALE - Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego (tłum. P. Mikulska) 32

* Ks. Czesław S. BARTNIK - Adopcja świata w Chrystusie 46

* Ks. Józef KUDASIEWICZ - Manifest misyjny Jezusa (Mt 18, 16-20) 52

* Ks. Krzysztof GÓŹDŹ - Ecclesia aeterna 61

* Ks. Piotr MOSKAL - Wiara a rozumowe poznanie Boga 71


KOŚCIÓŁ PRZYSZŁOŚCI
* Abp Józef MICHALIK - Laikat w Kościele. Głos w dyskusji na temat perspektyw na przyszłość 85

* Ks. Jerzy SZYMIK - Nadzieja z artretycznie opuchniętych kolan. Chrześcijaństwo a kultura - czy nadchodzi era postchrześcijańska? 100

* Vittorio POSSENTI - Problem nowej cywilizacji chrześcijańskiej. Maritain, Sobór i ponowoczesność (tłum. J. Merecki SDS) 107

* George WEIGEL – Chrześcijaństwo a przyszłość demokracji (tłum. D. Chabrajska, J. Merecki SDS) 121

* Abp Józef ŻYCIŃSKI - Wizja nowej ewangelizacji w przesłaniu II Specjalnego Synodu

Biskupów Europy a obecne problemy duszpasterskie Kościoła w Polsce 129

* Ks. Janusz MARIAŃSKI - Radykalny pluralizm religijny - szansą czy zagrożeniem dla Kościoła przyszłości? 145

* Jan GÓRA OP - Kilka rzuconych pereł. Przesłanie Jana Pawła II znad Lednicy 162


JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ DIALOGU I JEDNOŚCI
* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Kim właściwie jest Jan Paweł II? 171

* Ks. Alfons J. SKOWRONEK - Przesłanki jedności. Wobec Wspólnej Deklaracji luteran i

katolików 192

* Kard. Joseph RATZINGER - Dialog religii oraz relacja chrześcijaństwa do judaizmu (tłum. J.

Merecki SDS) 202

* Ks. Romuald Jakub WEKSLER-WASZKINEL - "Spotkania" Jana Pawła II z Emmanuelem

Lévinasem 214
PRZEWODNICY PRZEZ GRANICĘ
* Ks. Stanisław KOWALCZYK - Jacques Maritain - filozofia dla trzeciego tysiąclecia 229

* Anna GRZEGORCZYK - Edyta Stein - niewidzialna rzeczywistość 239

* John F. CROSBY - Dietrich von Hildebrand - filozof wolności 262

ROZMOWY "ETHOSU"


* Filozofię przełożyć na styl życia. Z ks. prof. dr. hab. Andrzejem SZOSTKIEM, Rektorem KUL,

rozmawia ks. Alfred WIERZBICKI 273


MYŚLĄC OJCZYZNA...
* Wojciech CHUDY - Aspekty narodu polskiego 285
OMÓWIENIA I RECENZJE
* Jarosław KUPCZAK OP - Karol Wojtyła na nowo odczytany (rec.: K. L. Schmitz, W sercu

ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II,

Kraków 1997) 289

* Ks. Jerzy SZYMIK - O Ojcu widzianym z wnętrza Paschy Syna (rec.: ks. T. Węcławski, Abba.

Wobec Boga Ojca, Kraków 1999) 294

* Dorota CHABRAJSKA, Maciej RAJEWSKI - Nowe millennium - stare lęki i nastawienia? (rec.:

P. Clifford, Krótka historia końca czasów, Warszawa 1999; J. Kracik, Trwogi i nadzieje

końca wieków, Kraków 1999) 299

* David SULLIVAN MAfr. – Wielki wkład małego narodu w średniowieczną historię Europy

(rec.: Th. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli

Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 1999) 306

* Jacek WOJTYSIAK – "Sensotwórcza" funkcja religii. Uwagi filozofa (rec.: Człowiek – nauka –wiara. Materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, red. J. J.

Jadacki, K. Wójtowicz [cz. 1], Warszawa 1999; Człowiek współczesny: rozum a wiara.Materiały do dyskusji okrągłego stołu, red. J. J. Jadacki [cz. 2], Warszawa 1999) 315

* Tadeusz KOWALEWSKI – Religijność ponowoczesna (rec.: J. Mariański, Religia i Kościółmiędzy tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków 1997) 321

* Ks. Krzysztof KAUCHA – Jak odróżnić religię od ideologii - "Auschwitz" i "po Auschwitz"

(rec.: M. Deselaers, Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta

Auschwitz, Kraków 1999) 327

* Ks. Krzysztof GUZOWSKI - Rozum - tron rywalizujących bogów (rec.: P. Lisicki, Doskonałośći nędza, Warszawa 1997) 332

* Propozycje "Ethosu" 337


SPRAWOZDANIA
* Tomasz KORPYSZ - V Colloquia Norwidiana. Sprawozdanie z sympozjum "Norwid a

chrześcijaństwo", Lublin, KUL 13-15 X 1999 343


PRZEZ PRYZMAT ETHOSU
* Cezary RITTER - Christus mansionem benedicat 355
KALENDARIUM
* Dwudziesty pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II. 16 X 1998-15 X 1999 (oprac. Maria FILIPIAK) 357
BIBLIOGRAFIA
* Chrześcijaństwo u progu trzeciego tysiąclecia. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1999 (oprac. Maria FILIPIAK) 367
* Noty o autorach 395

* Summary 403* Contents 406


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna