Cieśla 711501 mistrz standard wymagań egzaminacyjnych mistrz w zawodziePobieranie 78.46 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar78.46 Kb.

CIEŚLA 711501 - MISTRZSTANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
- MISTRZ w zawodzie:

CIEŚLA

Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodach (*
Kod z klasyfikacji zawodów

i specjalności dla potrzeb rynku pracy (**Kod z klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego (***


NUMER STANDARDU


711501

711501

84/mEgzamin MISTRZOWSKI przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających

umiejętności praktyczne.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie dłuższy niż 24

godziny, łącznie w ciągu trzech dni.


etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zestawione w dwóch częściach; pisemnej

i ustnej, sprawdzających wiedzę teoretyczną: 1. w części pisemnej z zakresu tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

 • dokumentacja działalności gospodarczej

 • rysunek zawodowy

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 • podstawowe zasady ochrony środowiska

 • podstawowe przepisy prawa pracy

 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 • podstawy psychologii i pedagogiki

 • metodyka nauczania

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 210 minut.


2. w części ustnej z zakresu tematów:

 • technologia

 • maszynoznawstwo

 • materiałoznawstwo

Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.


UWAGI

 1. (* - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. Nr 62, poz. 439)

 2. (** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 ze zm.)

 1. (***- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa

zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7)

_________________________________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie ustalonej przez ministra właściwego ds. edukacji (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2009 Nr 6, poz.33,

Dz. U. z 2011 Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2011 Nr 205, poz. 1206)

W efekcie pozytywnie zdanego egzaminu MISTRZOWSKIEGO izba rzemieślnicza wystawia DYPLOM MISTRZOWSKI, który jest formalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach edukacji oraz w procesie pracy.

Od Mistrza, osoby posiadającej Dyplom mistrzowski, wymagana jest wiedza i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, w warunkach zatrudnienia lub samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz szkolenia pracowników, w tym pracowników młodocianych i uczniów wyrażające się kompetencjami dotyczącymi:
 • samodzielnego, prawidłowego wykonywania prac przypisanych dla danego zawodu - kompleksowe wykonanie określonych przedmiotów lub usługi,

 • organizowania stanowiska pracy,

 • organizowania pracy w małej firmie i nadzór nad wykonywaniem prac w ramach powierzonego odcinka - planowanie i nadzorowanie pracy zespołu pracowniczego,

 • planowania, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych związanych z wytworzeniem produktu lub wykonaniem usługi,

 • odpowiedzialności za personel: zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym zaangażowanym do wykonania określonego produktu lub usługi,

 • wykonywania pracy i zadań zgodnie z zasadami; bezpiecznej i higienicznej pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 • stosowania zasad równości traktowania pracowników ze względu na płeć, wiek i narodowość,

 • wykonywania pracy zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego -wykonywanie zawodu w ramach procesu wytwarzania produktów lub świadczenia usług w większym lub mniejszym stopniu wpływa na środowisko naturalne np. zagospodarowywanie odpadów, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi,

 • posługiwania się dokumentacją techniczną, normami, instrukcjami obsługi, poradnikami oraz innymi materiałami źródłowymi, dotyczącymi prac wykonywanych w obrębie danego zawodu,

 • regulacji prawnych związanych z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnianiem i szkoleniem pracowników,

 • projektowania nowych wzorów produktów oraz modyfikacji procesu świadczenia usług,

 • postawy i postępowania w sytuacjach kryzysowych i nietypowych pojawiających się w zespole pracowniczym,

 • radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, wynikających np. na tle problemu technicznego, technologicznego lub organizacyjnego w trakcie procesu wytwarzania lub świadczenia usługi,

 • oceny sytuacji w firmie lub na powierzonym odcinku pracy i formułowanie wniosków i propozycji odnośnie niezbędnych zmian,

 • wykonywania zadań nietypowych – specyficzne zamówienia wymagające dużego doświadczenia, umiejętności i wiedzy z zakresu danego zawodu,

 • odpowiedzialności za współtworzenie wizerunku firmy lub zespołu pracowniczego,

 • udzielania instruktażu i doradztwa związanego z doskonaleniem zawodowym pracowników wewnątrz firmy i poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji ustawicznej,

 • otwartości i gotowości do formułowania własnej ścieżki doskonalenia zawodowego poprzez udział w różnych formach edukacji ustawicznej,

 • ocena pracy i motywacja personelu,

 • zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Wyspecyfikowane oczekiwania od mistrza są weryfikowane poprzez: określone warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego (wykształcenie ogólne i zawodowe oraz doświadczenie zawodowe) oraz wymagania egzaminacyjne zawarte w procedurach przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego.

1.PROFIL UMIEJĘTNOŚCI MISTRZA ZWIĄZANY Z ZAWODEM

Mistrz (posiadacz dyplomu mistrzowskiego) w zawodzie cieśla potrafi:  • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

  • sporządzać rysunki techniczne i szkice robocze,

  • składować przechowywać, transportować i zabezpieczać drewno surowe, materiały drzewne oraz prefabrykaty,

  • dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do robót ciesielskich i pomocniczych,

  • użytkować narzędzia, urządzenia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno –pomiarowe,

  • przygotowywać elementy konstrukcji ciesielskich do montażu,

  • wykonywać obróbkę drewna i materiałów drzewnych oraz wykonywać elementy budowlane z drewna takie, jak stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe i inne,

  • wykonywać konstrukcje z drewna i materiałów drzewnych, w tym obiekty drewniane i drewniane konstrukcje inżynierskie, wykonywać deskowania drewniane, montować i rozbierać formy systemowe do konstrukcji betonowych i żelbetowych,

  • montować obiekty budowlane z prefabrykatów drewnianych oraz wykonywać rusztowania drewniane nie wymagające dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pomostów roboczych i daszków ochronnych,

  • wykonywać konserwację, naprawy, renowacje i rozbiórkę obiektów budowlanych z drewna i materiałów drzewnych,

  • planować i oceniać jakość wykonywanych robót ciesielskich,

  • sporządzać zapotrzebowanie materiałowe oraz kalkulować koszty wykonania i wycenę wykonywanych prac,

  • kształtować umiejętności zawodowe ucznia, zgodnie z zasadami psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania,

  • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

  • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

 • prowadzić szkolenie i doradztwo zawodowe wewnątrz zakładowe.

Mistrz w zawodzie cieśla jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetonowych;

4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;

5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych;

6) organizowania robót ciesielskich na placu budowy.


2.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM WYŻEJ WYMIENIONYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH Z ZAKRESU:
2.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Mistrz:

 1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

 2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

 3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

 5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

 9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.


2.2.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Mistrz:

 1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

 2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

 3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

 4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

 5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

 6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

 7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

 8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

 10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

 11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.


2.3.Organizacja pracy w zespole
Mistrz:

1) planuje i nadzoruje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami.
3.KOMPETENCJE
3.1.Personalne i społeczne
1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.


3.2.Pedagogiczne
1) wyjaśnia i ocenia sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

- psychologii osobowości;

- psychologii rozwojowej i wychowawczej;

- psychologii pracy;

2) określa cele kształcenia w procesie praktycznej nauki zawodu zgodnie z podstawą programową i programem

nauczania;

3) stosuje i dobiera właściwe metody nauczania;

4) realizuje program nauczania;

5) zna i stosuje narzędzia pomiaru dydaktycznego oraz kryteria oceniania ucznia;

6) stosuje zróżnicowane środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

7) planuje, organizuje i realizuje nauczanie według podstawy programowej oraz programów nauczania

w zawodzie, stanowiących podstawę do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie;

8) prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację pracy pedagogicznej w zakładzie szkolącym uczniów.
4.WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNOZAWODOWE ZWIĄZANE Z ZAWODEM CIEŚLA
Mistrz:

1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne;

2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych;

3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania;

4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów;

5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji;

6) sporządza szkice i rysunki techniczne;

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;

8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym;

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Mistrz:

1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;

2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;

3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;

4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;

5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;

6) wykonuje szkice robocze;

7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;

8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;

9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;

10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;

11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;

12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;

13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;

14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


5.UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZAWODOWYCH W ZAWODZIE CIEŚLA
5.1.Wykonywanie konstrukcji drewnianych
Mistrz:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;

 2. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i montażem elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

 3. dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;

 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich montażu;

 5. transportuje i składuje materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;

 6. wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;

 7. wykonuje stemplowania stropów;

 8. wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni;

 9. wykonuje rusztowania i pomosty robocze;

 10. demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;

 11. ocenia jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;

 12. wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.


5.2.Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetonowych
Mistrz:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;

 2. sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;

 3. dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;

 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;

 5. transportuje i składuje materiały stosowane do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;

 6. wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych;

 7. zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;

 8. ocenia jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;

 9. wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych i sporządza rozliczenie tych robót wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.


5.3.Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych
Mistrz:

 1. posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu i rozbiórki konstrukcji drewnianych;

 2. określa rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych;

 3. zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;

 4. dobiera materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji drewnianych;

 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;

 6. transportuje i składuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych;

 7. wykonuje roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych;

 8. wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych;

 9. ocenia jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;

 10. wykonuje obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i sporządza ich rozliczenie.


5.3.Organizowanie robót ciesielskich
Mistrz:

 1. posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

 2. rozróżnia technologie wykonania ciesielskich elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych;

 3. określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;

 4. przestrzega zasad montażu drewnianych konstrukcji budowlanych;

 5. dobiera sposoby wykonywania robót ciesielskich;

 6. dobiera sposoby wykonania ciesielskich elementów niekonstrukcyjnych;

 7. sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót ciesielskich;

 8. sporządza harmonogramy robót ciesielskich;

 9. dobiera zespoły robocze do wykonywania robót ciesielskich i koordynuje ich pracę;

 10. ocenia jakość wykonania robót ciesielskich.


6.WYPOSAŻENIE STANOWISK EGZAMINACYJNYCH
Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.
6.1.Wykonanie drewnianego elementu konstrukcyjnego wraz z typowym połączeniem ciesielskim, zgodnie z dokumentacją.
Stanowisko robocze na placu budowy o powierzchni minimum 6 m2 lub stół stolarski w hali warsztatowej. Oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Maszyny i urządzenia: pilarka tarczowa stolikowa, rusztowanie pomocnicze. Narzędzia i sprzęt: młotek, dłuta stolarskie, piła do ręcznego przecinania drewna, kątownik, poziomnica, miara drewniana składana, taśma miernicza, obcęgi, ołówek stolarski. Materiały tarte drewniane; klej stolarski, gwoździe. Dokumentacja: warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.
6.2.Montaż fragmentu obiektu budowlanego z elementów drewnianych prefabrykowanych, zgodnie z dokumentacją.
Wydzielone stanowisko robocze na placu budowy o powierzchni minimum 6 m2. Maszyny i urządzenia: elektryczna pilarka łańcuchowa, elektryczna pilarka tarczowa stolikowa, elektryczna pilarka tarczowa ręczna. Rusztowanie pomocnicze. Narzędzia i sprzęt: młotek, dłuta stolarskie, piła do ręcznego przecinania drewna, przymiar kreskowy liniowy, kątownik stolarski, poziomnica, ołówek stolarski. Materiały: drewniane elementy graniakowe, płyty pilśniowe, prefabrykowane elementy drewniane, gwoździe, wkręty, złącza mocujące. Dokumentacja: warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.
7.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej sześć lat wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

 2. przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

 3. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

 4. posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu mistrza przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, dających wykształcenie średnie, kształcącej w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej dwa lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin;

 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin.

8.MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI

Dostęp do następnego poziomu kształcenia - w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu możliwość podjęcia nauki w szkole wyższej,

 • możliwość uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski,

 • możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalne i nieformalne).

Osoba posiadająca Dyplom mistrzowski może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie suplementu Europass do Dyplomu mistrzowskiego.

____________________________________________________Warszawa, 2012 r. Związek Rzemiosła Polskiego

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna