Co to jest agresja?Pobieranie 24.57 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24.57 Kb.
Co to jest agresja?
Agresja to określenie zachowania, ukierunkowanego
na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na
celu spowodowanie szkody fizycznej
lub psychicznej.
Przez zachowanie agresywne rozumiemy zachowanie się przeciwko określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej.
Formy zachowań agresywnych:
1. W zakresie agresji słownej:

- wyśmiewanie, kpiny, złośliwe uwagi,

- odtrącanie od zabawy,

- używanie przykrych, poniżających przezwisk,

- przeklinanie,

- grożenie, straszenie,

- zachęcanie do agresji,

- przezywanie innych osób z użyciem


wulgarnych słów,

- obmawianie, plotkowanie.

2. W zakresie agresji fizycznej:

- poszturchiwanie, podstawianie nogi,

- popychanie z zamiarem zrobienia krzywdy,

- niszczenie wytworów,

- bicie, kopanie,

- reakcje mimiczne: wykrzywianie się,

przedrzeźnianie,

- posługiwanie się w toku agresji przedmiotami


martwymi, rzucanie, uderzanie, kłucie,

- znęcanie się nad zwierzętami,

- dewastacja przyrody.

Agresja słowna i fizyczna


bardzo często występują równocześnie.

Dotkliwość agresji słownej często jest większa niż fizycznej, ponieważ rani ona godność osoby będącej przedmiotem agresji, naraża ją na upokorzenie i ośmieszenie.


Przyczyny agresji:


 • brak zainteresowań

 • nuda

 • nieumiejętność rozmawiania

 • nieumiejętność słuchania


Zachowania agresywne w szkole spowodowane mogą być:


 • „niesprawiedliwą” oceną, odebraną przez ucznia jako nieadekwatną do jego wiedzy i umiejętności,

 • presją czasową,

 • obawą przed niepowodzeniem,

 • brakiem swobody w wyrażaniu własnego zdania,

 • antypatią nauczyciela wobec ucznia,

 • lękiem przed naganą,

 • obawą przed złośliwymi uwagami pod swoim adresem,

 • obawą przed pogorszeniem opinii i stosunków z kolegami.


Najczęściej negatywne zachowania przekazywane są dzieciom przez:


 • bohaterów bajek, filmów i książek

 • ulubionych piosenkarzy

 • grupę rówieśniczą

 • rodziców, rodzeństwo i innych krewnych.

Agresor i ofiara:
Agresor charakteryzuje się:


 • impulsywnością,

 • niską samokrytyką,

 • lękiem

 • niską tolerancją na frustrację

 • łatwym kontaktem z otoczeniem

 • prestiżem w otoczeniu

 • brakiem poczucia wstydu

 • zewnętrzną sterownością

 • kłopotami przystosowawczymi

 • monopolizuje uwagę na sobie

 • często grozi i poniża innych

 • wymusza drobne usługi

 • uzyskuje akceptację otoczenia

 • wybierany jest na lidera


Ofiara charakteryzuje się:


 • niską samooceną

 • wrażliwością

 • pasywnością

 • ukrywaniem własnych potrzeb

 • dolegliwościami somatycznymi
  (częste bóle brzucha, głowy)

 • identyfikacją z agresorem

 • utratą tożsamości

 • dobrym kontaktem z dorosłymi

 • unikaniem rówieśników

 • poczuciem żalu i krzywdy.

Oczywiście nie każdy agresor i ofiara posiadają wszystkie wymienione wyżej cechy. Jednak nawet niektóre z nich zauważone u poszczególnych osób mogą skłonić nas do uważnego przyjrzenia się danej osobie i skuteczniejszego działania poprzez zastosowanie odpowiednich technik.


Dlaczego dzieci przejawiają agresję?

1. Dziecko zachowuje się agresywnie, bo takie


zachowanie przynosi mu korzyść. Dziecko dostaje
nagrodę, najczęściej w postaci akceptacji grupy
podobnych sobie. Na drodze tzw. wzmocnień -
zachowania te są utrwalane.
2. Drugą przyczyną takich zachowań jest
naśladownictwo. Dziecko, które żyje w świecie
przemocy, widzi ją na codzień w domu, w szkole,
w telewizji - będzie te zachowania naśladować
jako zachowania wzorcowe. W tym przypadku
brak umiejętności prospołecznych jest powodem
zachowań agresywnych.

Czy karać zachowania agresywne dzieci?


Jeśli jest to tzw. agresja instrumentalna, czyli skierowana na jakiś cel (może nim być jakaś korzyść, np. zdobycie piórnika kolegi i/lub dominacja), poziom emocji jest niski a działania agresywne są zaplanowane właściwa interwencja to:

 • konsekwentne karanie zachowania agresywnego

 • konsekwentne nagradzanie zachowań prospołecznych

 • trening tych umiejętności

Karanie zachowań agresywnych
to nie odpowiedź agresją na agresję!

Chodzi tu o to, że zawsze musimy reagować na agresję. Agresor musi dostawać za każdym razem od nas informację, że jego zachowanie jest naganne i musi odczuć konsekwencje swoich działań. Zniszczyłeś coś - musisz odkupić (dołożyć z kieszonkowego, pójść do sklepu).
Jeśli agresja ma charakter reaktywny czyli skierowana jest przeciw osobie, celem jest wyrządzenie tej osobie krzywdy, szkody a złość jest przemijająca i działanie afektywne właściwą interwencją będzie trening kontroli złości i trening empatii. Takie zachowania są często uwarunkowane naszymi przekonaniami i mitami. Nie opieramy się na faktach, tylko na tym co nam się wydaje. Dziecku może wydawać się, że nauczyciel uwziął się na nie, bo nie powiedział mu dzień dobry, że kolega nie chce mu pożyczyć zeszytu, bo go nie lubi itp.- dlatego reaguje agresywnie. Oprócz treningu odpowiednich umiejętności nie wolno zapominać o konieczności reagowania.
     Tolerowanie agresji wzmacnia ten sposób zachowania. Podobnie stosowanie surowych kar fizycznych, połączone z brakiem serdeczności wykazuje znaczny związek z agresywnością. Bywa również i tak, że rodzice nie pozwalają na przejawianie agresji wobec nich samych, ale tolerują zachowania agresywne wobec kolegów i rodzeństwa.

Znaczny wpływ na tworzenie modelu zachowań agresywnych ma rodzina. Dzieci, które mają zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa w swoich rodzinach są mniej agresywne i lepiej radzą sobie z emocjami. Kiedy otacza je miłość i zainteresowanie mają mało powodów do agresji i wrogości. Natomiast gdy dzieci czują się osamotnione uciekają się wtedy do agresji, ponieważ w ten sposób chcą zwrócić na siebie uwagę.

Z badań wynika, że dzieci najskuteczniej i najszybciej uczą się zachowań agresywnych poprzez naśladownictwo i modelowanie!

Opracowała: Magdalena Żebrowskapedagog


AGRESJA
(podstawowe informacje dla rodziców)


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna