Contact detailsPobieranie 89.17 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar89.17 Kb.
Elżbieta Jadwiga SZYMAŃSKA PhD,
Assistance Professor


CONTACT DETAILS
WULS - SGGW

Faculty of Economic Sciences Department of Economics and Organisation of Enterprises

Division of Economics and Engineering of LogisticsNowoursynowska 166 St.

02-787 Warsaw, Poland


Phone: + 48 225934227

E-mail: elzbieta_szymanska@sggw.pl


frame5

 • Associate Professor of Economics (Habilitation) – Department of Economics and Organisation of Enterprises, Warsaw University of Life Sciences – SGGW (WULS), 2012

 • Ph.D. of Economic Sciences in Scope of Economics – Department of Economic and Agricultural, Warsaw University of Life Sciences – SGGW (WULS), 1999

 • M.Sc. Eng. of Agricultural Economics - Department of Economic and Agricultural, Warsaw University of Life Sciences – SGGW (WULS), 1993


frame6


Assistant in the Department of Economics and Organisation of Agricultural Holdings

Assistant Professor in the Department of Economics and Organisation of Enterprises1993-2000

2000-2013
frame9

 • Economics and Organization of Farms,

 • Economic Analysis of Enterprises,

 • Development of Economic Projects,

 • Methods for Assessing Economic Projects,

 • Cost of Logistics,

 • Fundamentals of Management,

 • Waste Management.

frame10

Major interests – 1. Economy feed on the farms.

 2. Technologies of crop production.

 3. Pork production in Poland and abroad.

 4. The effectiveness of pig farms.

 5. The integration of life pigs market.Other interests 1. Logistics in the management,

 2. Account costs of logistics.


frame11

Doctoral dissertation: The impact of feed on the economic results of farms

Habilitation thesis: The efficiency of farms specialized in the production of life pigs in Poland.

Title of the Book (promotion to the rank of a professor):
 1. Books, monographs, refereed journal articles:

 1. Organizacje zawodowe młodzieży wiejskiej w Polsce i wzorce amerykańskie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Poznań 1995, nr 1; 99-101.

 2. Rola liderów w organizowaniu działania klubów 4-H. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Poznań 1995, nr 3; 105-108.

 3. Jak z sukcesem zorganizować klub 4-H. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Poznań 1995, nr 4; 92-95.

 4. Tendencje zmian w rolnictwie na obszarach prawnie chronionych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Poznań 1997, nr 2; 122-126.

 5. Zróżnicowanie wybranych elementów technologii produkcji wybranych roślin pastewnych w Polsce. [w:] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997; 202-209.

 6. Technologie produkcji roślinnej na terenach chronionych. [w:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji i roślinnej i jego skutki, (red.) Klepacki B. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1998; 36-39.

 7. Rośliny pastewne. [w:] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej i jego skutki, (red.) Klepacki B. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1998; 84-98.

 8. Gospodarka paszowa w gospodarstwach o zróżnicowanej obsadzie zwierząt w rejonie północno-wschodniej Polski. Roczniki Naukowe SERiA, t. I, z. 1, Rzeszów 1999;  359-364.

 9. Efektywność gospodarki paszowej i jej wpływ na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 88, z. 2, Warszawa 2000; 81-92.

 10. Zużycie środków chemicznych i możliwości ich ograniczenia w zrównoważonym systemie produkcji zbóż. Pamiętnik Puławski, z. 120/II, Puławy 2000; 439-445.

 11. Efektywność gospodarki paszowej w gospodarstwach o różnej skali chowu trzody chlewnej. Zeszyty naukowe PTZ, nr 48. Chów i hodowla trzody chlewnej, Warszawa 2000; 367-373.

 12. Wybrane elementy oceny gospodarki paszowej w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 39. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000; 167-177.

 13. Równowaga w produkcji i zapotrzebowaniu na pasze a wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 5, Zamość 2000; 157-161.

 14. Technologia produkcji roślinnej jako szansa i bariera rozwoju (na przykładzie województwa tarnowskiego i zamojskiego na tle opolskiego). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, nr 6, Ostrowiec Świętokrzyski 2000; 72-88 (współautor – Bogdan Klepacki).

 15. Intensywność produkcji roślinnej w Polsce na tle Unii Europejskiej (na przykładzie zużycia nawozów mineralnych). [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, (red.) Urban S. Prace Naukowe nr 865, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000; 260-268.

 16. Ziemniaki jako pasza. [w:] Regionalne zróżnicowanie technologii i produkcji ziemniaków w Polsce, (red.) Lewandowski J. Wydawnictwo P.U.H.P Sanpollac Sp. z o.o., Warszawa 2000; 111-132.

 17. Efektywność gospodarki paszowej w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji rolniczej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, 160 stron.

 18. Ocena poprawności technologii produkcji roślinnej na Podlasiu. [w:] Gospodarka rolno – żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości, (red.) Podedworny H., Wnorowski H. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2001; 53-63.

 19. Tendencje zmian w technologii produkcji roślinnej w Polsce i krajach UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. 5, Warszawa - Poznań - Białystok 2001; 185-189.

 20. Technologie produkcji roślinnej. [w:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, (red.) Klepacki B., Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa 2001; 77-88. (współautor Bogdan Klepacki)

 21. Postęp technologiczny jako szansa poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. [w:] Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu. (red.) Adamowicz M., Niezgoda D. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2001; 181-190 (współautor Bogdan Klepacki).

 22. Regionalne zróżnicowanie gospodarki paszowej w Polsce. Pamiętnik Puławski, z. 124, Puławy 2001; 387-394.

 23. Poziom dochodów rolniczych a spożycie produktów własnych w gospodarstwach domowych. [w:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia, (red.) Urban S. Prace Naukowe nr 901. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001; 484-489.

 24. Rolnictwo Opolszczyzny i Podlasia – podobieństwa i różnice. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, t. II, z. 78, Kraków 2001; 315-323.

 25. Gospodarka paszowa jako element kształtowania produkcji rolniczej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, nr 43. Warszawa 2001; 69-77.

 26. Opóźnienie polskiego rolnictwa w produkcji roślinnej wobec czołowych państw UE. Pamiętnik Puławski, z. 130/II, Puławy 2002; 739-745.

 27. Ocena racjonalności zmiany sposobu żywienia tuczników. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 4, Białystok 2002; 161-165.

 28. Wymagania cukrowni Sokołów S.A., Pamiętnik Puławski, z. 138, Puławy 2004; 143-151.

 29. Zmiany w produkcji trzody chlewnej w Polsce na tle UE. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLI, seria B, nr 54 (Bydgoskie Towarzystwo. Naukowe), Bydgoszcz 2004; 521-526.

 30. Intensywność produkcji trzody chlewnej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań 2004, t. VI, z. 1; 220-223.

 31. Miejsce użytków zielonych i terenów przyrodniczo-cennych w polityce strukturalnej. [w:] Perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w ramach „Wspólnej polityki rolnej UE”, (red.) Jankowska-Huflejt H., Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2004; 19-29 (współautor – Bogdan Klepacki). Udział autorki 50% - zgromadzenie danych, analiza zależności, prezentacja wyników w formie graficznej i tabelarycznej.

 32. Wymagania cukrowni w zakresie jakości surowca (na przykładzie cukrowni „Sokołów” S.A.). [w:] Jakość towarowych surowców roślinnych wyzwaniem dla nauki i praktyki rolniczej. Wydawnictwo IUNG, Puławy 2004; 139-140.

 33. Poziom i struktura spożycia żywności w gospodarstwach rolniczych różniących się pod względem obszaru i typu rolniczego. [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, (red.) Adamowicz M. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004; 646-654.

 34. Zmiany na rynku krajowym i w obrotach handlu zagranicznego wieprzowiną. Problemy rolnictwa światowego, t. XII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004; 281-291.

 35. Koszty fluktuacji pracowników w firmie handlowej (na przykładzie „Ogrodnik” Sp. z o.o.). [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, (red.) Nasalski Z. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004; 135-139.

 36. Potrzeby motywacyjne i ich realizacja w zakładzie pracy chronionej (na przykładzie SANBUD Sp. z o.o.). Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, z. 18. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2004; 92-100 (współautor – Monika Gębska).

 37. Znaczenie jakości żywności w ocenie konsumentów wiejskich i miejskich. [w:] Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości, (red.) Makarski S. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005; 185-191.

 38. Możliwości wykorzystania środków UE na rozwój gospodarstw trzodowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 1, Warszawa – Poznań 2005; 249-253.

 39. Zmiany w zasobach i organizacji gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie dochodu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 7, Warszawa – Poznań – Zamość 2005; 75-81 (współautor – Barbara Gołębiewska).

 40. Procesy dostosowawcze w produkcji trzody chlewnej do gospodarki rynkowej. [w:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, (red.) Klepacki B. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2005; 206-215.

 41. Zmiany w liczbie przedsiębiorstw w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie o różnych formach prawnych. [w:] Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu skarbu państwa, (red.) Pałasz L. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005; 545 – 552.

 42. Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na inwestycje w gospodarstwach rolniczych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, seria B, nr 57 (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe), Bydgoszcz 2005; 779 – 784.

 43. Zmiany w wykorzystaniu ziemniaków na pasze. [w:] Perspektywy produkcji i rynku ziemniaków w Polsce. Wydawnictwo Pracownia Badań Rynkowych ZNiOZ w Boninie, Bonin 2005; 33-37 (współautor Bogdan Klepacki).

 44. Zmiany strukturalne gospodarstw z trzodą chlewną w Polsce na tle wybranych krajów UE i USA. [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005; 296 – 304.

 45. Wspieranie upowszechniania wiedzy w programach przedakcesyjnych i polityce strukturalnej UE. [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, (red.) Adamowicz M. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005; 294 – 304.

 46. Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w gospodarstwach rolniczych na ochronę środowiska. [w:] Rozwój lokalny – wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, t. I, (red.) Mickiewicz P. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005; 381-387.

 47. Profitability of changes in pigs for slaughter production in Poland in years 1990-2003 Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pigs. Edited by Václav Řehout. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice 2005, p. 423-425.

 48. Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 2005, nr 245 (44); 99-102.

 49. Koszty produkcji wieprzowiny w wybranych krajach UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 1, Warszawa – Poznań 2006; 204-207.

 50. Zmiany jakości żywca wieprzowego w Polsce. [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, (red.) Grzybowska B. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006; 491-496.

 51. Znaczenie wykształcenia rolniczego w produkcji trzody chlewnej. [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich, (red.) Wyszkowska Z. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006; 191-196.

 52. Wpływ chowu trzody chlewnej na środowisko. [w:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 540, Wrocław 2006; 532-536.

 53. Regionalne zróżnicowanie chowu trzody chlewnej w Polsce. [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, t. 2., (red.) Pałasz. L. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2006; 699-704.

 54. Wpływ rozszerzenia UE na rynek wieprzowiny w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, t. XV. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006; 377-386.

 55. Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności produkcji żywca wieprzowego w Polsce. [w:] Konkurencyjność w Agrobiznesie, (red.) Urban S. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1118, t. 2, Wrocław 2006; 405-510.

 56. Motywowanie pracowników w firmie handlowej. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, część I, (red.) Juchniewicz M. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006; 271-275.

 57. Struktura dochodów w gospodarstwach rolniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ekonomika i Organizacja Rolnictwa, (red.) Kałuża H. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2006; 215-223 (współautor – Barbara Gołębiewska).

 58. Zmiany w wykorzystaniu ziemniaków na pasze w Polsce. Biuletyn IHAR nr 242/2006, Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin; 161-174 (współautor – Bogdan Klepacki).

 59. Organizacja produkcji i wyniki ekonomiczne w gospodarstwach o różnej skali produkcji żywca wieprzowego. [w:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, (red.) Nasalski Z. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007; 333-340.

 60. Koszty produkcji pasz objętościowych dla przeżuwaczy. [w:] Produkcja pasz objętościowych dla przeżuwaczy. Wydawnictwo IUNG, Puławy 2007; 96-97.

 61. Ekologiczny chów trzody chlewnej w Polsce. [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, t. II, (red.) Karmowska G. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2007; 254-261.

 62. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE. Problemy rolnictwa światowego, t. XV. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007; 133-143.

 63. Development of pig producers groups in Poland. [in:] Challenges for co-operative development in a market economy. Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Vol. 2 (9), XepcoH 2007, p. 105-112.

 64. Produkcja wieprzowiny w gospodarstwach o różnej powierzchni użytków rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1, Warszawa – Kraków 2007; 495-498.

 65. Uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw trzodowych w Polsce po integracji z UE. [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno - marketingowego globalizacji, (red.) Sobolak L. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007; 297-302.

 66. Regional differences in resources and pig farm production. [in:] Tradition and Innovation. Szent Istvan University, Gödöllö 2007, 10 stron (dokument elektroniczny)

 67. Konkurencyjność chowu trzody chlewnej w Wielkopolsce na tle kraju. [w:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, (red) Birski A. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008; 297-303.

 68. Competitiveness of pork production in the chosen EU countries. [in:] Competitiveness and economic growth: European and national perspectives. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic 2008, p. 331-336 (dokument elektroniczny).

 69. Zmiany organizacyjno-ekonomiczne w hurtowni “MIDLIN” po wdrożeniu systemu HACCP. [w:] Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, (red.) Wiśniewska M., Malinowska E. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008; 152-158.

 70. Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE. Problemy rolnictwa światowego, t. 4 (XIX). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008; 434-443.

 71. Sources of feed supply in comparison with the effectiveness of pig production. Economic science for rural development. Primary and secondary production, consumption, No 16. Lativa University of Agriculture, Jelgava 2008, p. 188-195.

 72. Zmiany w hodowli zarodowej świń w Polsce w latach 1993-2006. [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej, (red.) Sokołowska S., Bisaga A. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; 227-233.

 73. Wiedza jako czynnik konkurencyjności w gospodarstwach trzodowych. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, Warszawa – Poznań – Lublin 2008; 536-540.

 74. Konkurencyjność produkcji wieprzowiny w Polsce na tle największych producentów na świecie. [w:] Problemy gospodarki światowej, (red.) Noga M., Stawicka M. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1118, t. 2, Wrocław 2008; 655-667.

 75. Produkcja trzody chlewnej w Polsce na tle największych producentów w Unii Europejskiej. [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie mezoekonomiczne (red.) Juchniewicz M. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009; 269-275.

 76. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009; 249-255.

 77. Produkcja i handel wieprzowiną na świecie. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, Warszawa – Poznań – Olsztyn 2009; 356-360.

 78. Reżim technologiczny w produkcji żywca wieprzowego. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 3, Warszaw 2009; 329-336.

 79. Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009; 41-51.

 80. Environmental protection in farms of various slaughter pigs’ production scale. [in:] Quality in improvement of production and service processes. [ed.] Lewandowski J., Sekieta M. Technical University of Lodz, Łódź 2009, p. 167-176.

 81. Meanings of subsidies in shaping agricultural income in countries of the European Union. [in:] Economic growth in conditions of internatiolizations. Institute of Economics, Finance and Statistics in Chisinau, Republic of Moldova, Chisinau 2009, p. 469-474.

 82. Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 97, z. 2, Warszawa 2010; 152-164.

 83. Zmiany produkcji oraz cen żywca wieprzowego i zbóż w Polsce w latach 1995-2008. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, z. 4 (325); 146-158 (współautorka – Tatarczak Ewa)

 84. Efektywność skali w gospodarstwach trzodowych w Polsce. Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, (red.) Dudycz T., Osbert-Pociecha G. Wrocław 2010; 502-513.

 85. Kapitał ludzki w gospodarstwach trzodowych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 5, Warszawa 2010; 239-243.

 86. Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Logistyka nr 3, Warszawa 2010, 10 stron (dokument elektroniczny).

 87. Pigs’ welfare in farms specializing in the production of pigs for slaughter. Welfare and economic aspects of animals production, Wydawnictwo Instytutu Zootechniki - PIB, Balice 2010; 100-111

 88. Debt levels and economic results of pig farms in Poland regional analysis, Global economy: challenges and perspectives. Slovak University of Agriculture in Nitra Faculty of Economics and Management, Nitra 2010, p. 2286-2315 (dokument elektroniczny).

 89. Strategie gospodarstw trzodowych po przystąpieniu Polski do UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 2, Warszawa 2011; 493-498.

 90. Znaczenie płatności bezpośrednich w finansowaniu działalności gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego. [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, (red.) Wrzosek S. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 172, Wrocław 2011; 472-483.

 91. Determinants of return on equity in pig farms on the basis of discriminant analysis Information Systems In Management XII. Information and Communication Technologies for e-Business. Warsaw 2011, 79-90.

 92. Problemy rozwoju nauk ekonomicznych – relacja z konferencji. Wieś Jutra, nr 5-6 (154-156), Warszawa 2011; 6-7. (współautor Olkowska O.)

 93. Problemy rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, Warszawa 2011; 195-199.

 94. Cyclical Supply And Price Fluctuations In The Pig Market. International Scientific Days 2012 "Global Commodity Markets: New Challenges and the Role of Policy", Slovak University of Agriculture in Nitra 2012, 499-509. (document elektroniczny)

 95. Costs Management In The Live Pig Production [w:] Cost Management In the Enterprise under Globalization, cz. II, (red.) Chluska J., Politechnika Częstochowska 2012; 135-146.

 96. Zmienność koniunktury na rynku trzody chlewnej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z. 1, Warszawa 2012; 524-528.

 97. Produkcja żywca wieprzowego w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, Warszawa 2012; 89-103.

 98. Influence of Specialization on Economic Results of pig Farm. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, No 11(3), Warsaw 2012, 65–76.

 99. Crisis in the Polish live pig market and the prospects for resistance. 24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy. Economic Policy in Times of Crisis. Cracow University of Economics, Cracow 2012. (document elektroniczny).

 100. Prospects of Pigs Production in Poland in the Context of Sustainable Development. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 2012; 12-15.

 101. Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na rynku UE. Zeszyty Naukowe - Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 116, 229-240.

 102. Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020

 103. Potrzeby współdziałania producentów żywca wieprzowego i zakładów mięsnych na rynku trzody chlewnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 4; 423-428.

 104. Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2013, 299 (70); 225-235.
 1. Handbooks, teaching materials:

 1. Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu (techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna). Wydawnictwo

„Wieś Jutra”, Warszawa 2007, 152 strony
3. Other publications:

 1. Wzorzec zielonej koniczynki i przysposobienie rolnicze. Nowoczesne Rolnictwo, nr 6, Warszawa 1994; 46-47.

 2. Produkcja rolnicza, żywność i wyżywienie w rozwijającym się świecie z perspektywy Aberdeen (14 V 1994 Aberdeen). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, Warszawa 1994; 93-95.

 3. Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym. Praca zbiorowa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1997, 1998. Udział autorki 8% - obliczenie nadwyżek bezpośrednich dla roślin pastewnych w 1997 i 1998 roku, przy założeniu różnych plonów.

 4. Koszty i produkcja zielonki na trwałych użytkach zielonych. Wieś Jutra, nr 2, Warszawa 1998; 28-30.

 5. Efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach bydlęcych i trzodowych. Wieś Jutra, nr 9, Warszawa 1999; 40-42.

 6. Znaczenie wody w żywieniu zwierząt. AGRO wiadomości, nr 10/12, Zamość 1999; 19.

 7. 7a. Uwarunkowania środowiskowe w organizacji gospodarstw rolniczych. Sprawozdanie z konferencji. AGRICOLA, nr 46, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000; 6-7.

 8. 7b. Uwarunkowania środowiskowe w organizacji gospodarstw rolniczych. Sprawozdanie z konferencji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, Warszawa 2000; 94-99.

 9. Przygotowanie pasz do skarmiania w gospodarstwach rolniczych jako element profilaktyki w produkcji zwierzęcej. Wieś i Doradztwo, nr 2 (26). Pismo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Kraków 2001; 23-26.

 10. Wpływ gospodarki paszowej na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Streszczenie rozprawy doktorskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, Warszawa 2000; 148-151.

 11. Wykorzystanie zbóż na pasze w aspekcie organizacyjnym i ekonomicznym. Wieś Jutra, nr 5 (46), Warszawa 2002; 11-12.

 12. Zmiany znaczenia zbóż w żywieniu trzody chlewnej. Wieś Jutra, nr 6 (82), Warszawa 2005; 35 – 36.

 13. Zmiany opłacalności produkcji trzody chlewnej w Polsce w latach 2004-2008. Wieś Jutra, nr 11 (124), Warszawa 2008; 10-11.

 14. Opłacalność produkcji kukurydzy na ziarno w Polsce. Wieś Jutra, nr 3 (128), Warszawa 2009; 17-18.

 15. Zmienność cen na rynku trzody chlewnej w Polsce po integracji z UE. Trzoda chlewna, nr 1/2010, Poznań 2010; 13-16.

 16. Obroty handlu zagranicznego żywą trzodą chlewną. Trzoda Chlewna, nr 3/2010, Poznań 2010; 13-15.

 17. Problemy rozwoju nauk ekonomicznych – relacja z konferencji. Wieś Jutra, nr 5-6 (154-156), Warszawa 2011; 6-7 (współautorka – Olga Olkowska).

 18. Problemy rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, Warszawa 2011; 195-199.

 19. Bariery wzrostu efektywności gospodarstw trzodowych w Polsce. Trzoda Chlewna nr 1. 2012; 16-18.

 20. Czynniki wpływające na efektywność produkcji żywca wieprzowego. Wieś Jutra, nr 11/12, 2012; 50-52.
frame12

1994-1995 – Grant FAO in Rome, Agrarian System Diagnosis - performer

1995-1997 – Research Project of State Committee for Scientific Research (KBN), 5 P06B 03709, Spatial variation of crop production technology in Poland and its effects - performer

1998-1999 – Research Project of State Committee for Scientific Research (KBN), 5 P06J 01614, PhD, The impact of feed on the economic results of farms - performer.

1998-2000 - Research Project of State Committee for Scientific Research (KBN), 5 P06B 07014, Regional technology and production diversity of potatoes in Poland - performer

1999-2001 - Research Project of State Committee for Scientific Research (KBN), 5 P06J 00117, Adjustment processes of crop production in Poland in the context of EU integration – main performer

2002-2005 - Research Project of State Committee for Scientific Research (KBN), 3 P06R 04724, Adjustment processes agribusiness enterprises to market economy - performer

2005-2009 - Research Project of Ministry of Science and Higher Education, 2 P06Z 07929, The new challenges of organizational - economic and ecological farming of pigs in Poland - project manager .

2010- Research Project of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, The efficiency of farms specializing in pig production in Poland - project manager .

2010-2012 - Research Project of Ministry of Science and Higher Education, N N112 156739 , habilitation, The efficiency of farms specializing in life pig production in Poland - project manager .


frame13

C. Major advisor of candidates for doctoral studies:

Mgr Mariusz DziewulskiMgr Dorota Czarnocka

frame14

 • Fixed rate of general accounting principles - Level I (r 23.10.1993 - 26.02.1994 r), organized by the Association of Accountants in Poland, Central Training Centre in Absentia (KURS-AR),

 • College of Education Excellence in Warsaw University of Life Sciences – SGGW (for academic staff), 1994,

 • Intensive English Language Course (May-Jun 1994 years) in the Language Center at the University of Aberdeen,

 • Postgraduate studies "Logistics in Management" at Kozminski University in Warsaw 01.10.2012 - 30.09.2013

frame15

 • Association of Agricultural Economists and Agribusiness - member since 1999.

 • European Association for Evolutionary Political Economy – member in years 2012-2013


frame16

 • Bronze Cross of Merit for scientific work research and teaching activities - 2006;

 • 2nd Degree Award of Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW for academic achievements - 2012;

 • Medal on 60th anniversary of the Faculty of Economic Sciences in recognition of significant contribution to the development of research and teaching, and long-term cooperation - 2013.


frame17

 • Secretary of the conference - “Environmental Considerations in Organization of the Agricultural Holdings", organized by the Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 3 December, 1999.

 • Secretary of the international conference - "Problems of development of economics in selected countries ", organized by the Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 12 May, 2011.

 • Supervisor for full-time students in economics in 2000-2005 and for part-time students in economics in 2005-2010.

 • Supervisor student internships in 2004-2011 at the Department of Economics and Organisation of Enterprises. Since 2009, supervisor of: agricultural internships for students in Economics; institutional internships for students in logistics.

 • Member of University of Appeal of the Disciplinary Committee PhD in 2012-2016,

 • Member of Faculty Committee on Research in 2012-2016,

 • Member of Organizing Committee of the Celebrations of the 60th anniversary of Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

 • Member of Organizing Committee of the Celebrations of the 200th anniversary of Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

www.wne.sggw.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna