Curriculum vitae nazwisko: jendrośka imię: jerzy data urodzeniaPobieranie 78.21 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar78.21 Kb.
CURRICULUM VITAE


1. Nazwisko: JENDROŚKA
2. Imię: JERZY
3. Data urodzenia: 4 stycznia 1956
4. Narodowość: polska
5. Adres: Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
6. E-mail: jerzy.jendroska@jjb.com.pl
7. Wykształcenie:


Instytucja:

Data:

Uzyskany stopień/ dyplom:

Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Warszawa

1986


Doktor nauk prawnych

Instytucja:

Data:

Uzyskany stopień/ dyplom:

Vienna University Summer School

1983


Dyplom Prawa Międzynarodowego

Instytucja:

Data:

Uzyskany stopień/ dyplom:

Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

1978


Magister prawa

8. Znajomość języków (w skali od 1 do 5):

Język

Czytanie

W mowie

W piśmie

Angielski

5

5

5

Niemiecki

3

2

1

Rosyjski

4

3

1

9. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera): Obsługa komputera, prawo jazdy

10. Obecna pozycja:
Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska

Dyrektor Centrum Prawa Ekologicznego

Adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego i Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie Opolskim

Arbiter Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (od 2003)

Członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo

Członek Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus

Ekspert Komisji Europejskiej nr: E64808N

Stały ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska

Konsultant UNEP

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

Od 2004 członek (z wyboru) International Council of Environmental Law (ICEL)


11. Przebieg kariery zawodowej:

1978-1998 - Zespół Prawa Ochrony Środowiska, Polska Akademia Nauk, od 1986 adiunkt

1989-1992 - Członek powołanej przez premiera komisji kodyfikacyjnej prawa ochrony środowiska

1992 – 1996 - Członek tzw. Legislative Task Force działającego w ramach the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe w Szentendre

1993 – 1996 - ekspert Rady Europy ds. prawa ochrony środowiska

1994 - 2008 - Członek Krajowej Komisji ds. OOŚ

1996 - Członek grupy ekspertów “Friends of the Secretariat”, powołanej do pomocy EKG ONZ w przygotowaniu elementów przyszłej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

1996 – 1998 - Wice-przewodniczący Grupy Roboczej negocjującej Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

1995 - obecnie - wykładowca (nieetatowy) na Podyplomowym Studium Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

1996 – 2002 - wykładowca (nieetatowy) na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej

1998 – 1999 - pracownik EKG ONZ w Genewie

1999 - 2000 - konsultant UNEP - kierownik międzynarodowego projektu Aarhus Convention Regional Workshop for Central Asia

1999 - 2007 - Adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu

1999 - obecnie - dyrektor Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu

2000 - 2002 - Wice-przewodniczący Biura Konwencji z Aarhus

2000 - 2001 - Doradca Ministra Środowiska ds. Integracji Europejskiej

2000 - 2001 - Członek grupy ekspertów “Friends of the Secretariat”, powołanej do pomocy EKG ONZ w przygotowaniu elementów przyszłego Protokołu PRTR do Konwencji z Aarhus

2000 - 2001 - Członek grupy ekspertów “Friends of the Secretariat”, powołanej do pomocy EKG ONZ w przygotowaniu elementów przyszłego Protokołu SEA do Konwencji z Espoo

2000 – 2003 - delegat rządu RP na negocjacje w sprawie protokołu nt. PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) do Konwencji z Aarhus

2001 – 2003 - delegat rządu RP na negocjacje w sprawie protokołu nt. Strategicznych Ocen Środowiskowych (SEA) do Konwencji z Espoo, wybrany Wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej negocjującej projekt protokołu

2001 - obecnie - Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska

2002 - obecnie - ekspert Polskiej Izby Ekologii

2002 - 2006 - Wice-przewodniczący Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska

2005 - obecnie - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego

2002 - 2003 - Przewodniczący Biura Konwencji z Aarhus

2003 - 2006 - Wice-przewodniczący Biura Konwencji z Aarhus

2004 - 2007 - członek Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

2004 - obecnie - członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo

2006 - obecnie - członek Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus

12. Inne istotne informacje:
Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych:
Członek założyciel (w latach 1987 – 2006 Sekretarz Zarządu) Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska

Członek Zarządu (Board of Directors) Environmental Law Network International z siedzibą w Darmstadt, Niemcy (od 1991)

Członek założyciel kilku polskich i międzynarodowych stowarzyszeń międzynarodowych, w tym Stowarzyszenia Prawników Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group), Ecosphere z siedzibą w Brukseli oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członek Komisji Prawa Ochrony Środowiska Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Członek Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (na okres kadencji 2003 - 2006).


Członkostwo w radach naukowych projektów badawczych i czasopism:
Członek Rady Naukowej projektu „Environmental law enforcement: a comparison of pratice in the criminal and the administrative tracks” realizowanego przez Uniwersytet w Gandawie
Członek Rady Naukowej projektu “Charting Europe’s environmental policy future – an exploratory and participatory analysis” realizowanego przez Institute for European Environmental Policy (Bruksela i Londyn)
Członek Rady Naukowej czasopisma “Journal for European Environmental & Planning Law”, wyd. przez Lexxion, Berlin

Staże i nagrody:
1990-1991 - staż na Wydziale Prawa Uniwersytetu Londyńskiego

1992, 1994 - staże w Centrum Europejskiej Polityki Prawnej Uniwersytetu w Bremie

1993 - staż na Uniwersytecie w Trewirze

1995 - staż w Environmental Law Institute w Waszyngtonie

1996-1998 - Senior GSFI Fellow, Wolfson College, Uniwersytet w Cambridge

1997 - nagrodzony nagrodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ochrony środowiska

2008 - nagrodzony w czasie III Konferencji Stron Konwencji z Aarhus odznaczeniem Order of Knight of the Aarhus Convention za zasługi dla promowania zasad demokracji w ochronie środowiska

2009 - nagrodzony nagrodą Quality rektora Uniwersytetu Opolskiego za zaangażowanie w dzieło podnoszenia jakości kształcenia zgodnie z procesem bolońskim
Najważniejsze projekty:
1992-1994 - indywidualny projekt badawczy nt. implementacji dyrektywy 337/85 w ramach programu Komisji Europejskiej Community East West Mobility Scheme
1994-1995 - współkierujący projektem PHARE mającym na celu opracowanie projektu przepisów prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
1995-1997 - ekspert prawny w ramach projektu PHARE mającym na celu opracowania projektu nowej ustawy o ochronie środowiska
1995-1996 - polski koordynator międzynarodowego projektu nt. zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej, Environmental Policy Institut, Praga
1995-1997 - polski koordynator międzynarodowego projektu badawczego „New Instruments for Sustainbility – The New Contribution of Voluntary Agreements to Environmental Policy (NIS)” ze środków Komisji EWG nt. Dobrowolnych porozumień ekologicznych
1996-1997 - kierownik projektu nt. współpracy administracji ochrony środowiska z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa),
1995-1996 - członek grupy ekspertów EKG ONZ ds. opracowania projektu Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji i Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska
1997 - ekspert prawny w ramach projektu PHARE, Master-plan dla Frankfurtu i Słubic
1997-1998 – kierownik międzynarodowego projektu realizowanego na zlecenie REC Szentendre pt Co-operation of environmental authorities and ecological NGOs
1998 - 2000 członek zespołu redagującego na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska projekt nowej Polityki Ekologicznej Polski do roku 2025
1999 – 2000 – kierownik projektu mającego na celu opracowanie projektu ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach (GMO) realizowanego na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska
1999-2000 – ekspert prawny w projekcie PHARE: Integrated Environmental Decision Making and Support to Public Participation Activities in Czech Republic (No.CZ9705-05-03)
1999 - ekspert prawny w ramach realizowanego przez firmę Arcadis projektu MATRA nt. reorganizacji zadań administracyjnych w Polsce
1999–2001 - kierownik realizowanego przez CPE 3-letniego projektu MATRA nt. przygotowania społeczeństwa do członkostwa w Unii Europejskiej (TIME for EU membership)
2000 - Kierownik projektu “Porozumienia dobrowolne jako instrument polityki ekologicznej”, projekt zlecony przez Ministerstwo Środowiska
2001 - ekspert prawny w projekcie Know-How/DFID prowadzonym przez Enterplan Ltd. “Wzmocnienie instytucjonalne planowania środowiskowego”, CTRN 00 1933A
2000-2001 - konsultant UNEP - koordynator merytoryczny międzynarodowego projektu Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus
2000-2001 – kierownik projektu Pilot Project in Poland on developing a PRTR system, na zlecenie REC Szentendre
2000–2001 - ekspert prawny w projekcie: Implementation of the EU Access to Information and EIA Directives, and the Aarhus Convention (DANCEE)
2000–2001 - kierownik projektu: Propagation of PRTR in Poland”
2000–2001 - kierownik projektu: Pilot project in Poland on developing a PRTR system (REC Szentendre)
2000–2001 - kierownik projektu dotyczącego ratyfikacji Konwencji Aarhus w Polsce (REC)
2001 - Kierownik projektu „Uwarunkowania organizacyjne i prawne wprowadzania w Polsce publicznie dostępnych rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Pollution Release and Transfer Registers, PRTR) zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska
2001 - redaktor publikacji „Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz.”, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001
2002 - redaktor publikacji „Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz.”, wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002
2002 - indywidualny grant naukowy “Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii Europejskiej”; grant przyznany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
2002 - ekspert prawny w prowadzonym przez REC projekcie dotyczącym promocji PRTR w Estonii, na Łotwie i Litwie
2002-2003 - główny ekspert prawny w projekcie PHARE, PH PL 0007.03.02, „Zintegrowana kontrola zanieczyszczeń i zapobieganie im (IPPC) na szczeblu lokalnym” (‘Pollution Prevention and Control at Regional Level’)
2003 - ekspert prawny w projekcie dotyczącym implementacji wspólnotowych przepisów o OOŚ w krajach Europy Południowo-Wschodniej („Assistance in Environmental Law Drafting in South Eastern Europe. Activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Federal Republic of Yugoslavia” REReP 1.3 within the Regional Environmental Reconstruction Programme for South Eastern Europe, REReP)
2003 - ekspert prawny w projekcie dotyczącym implementacji wspólnotowego prawa ochrony środowiska w Albanii („Assistance in Environmental Law Drafting in South Eastern Europe. Activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Federal Republic of Yugoslavia” REReP 1.3 within the Regional Environmental Reconstruction Programme for South Eastern Europe, REReP)
2003 - ekspert prawny w projekcie dotyczącym implementacji Konwencji z Aarhus w Bułgarii („Support developing strategies for implementation of the Aarhus Convention”, REReP 2.2 within the Regional Environmental Reconstruction Programme for South Eastern Europe, REReP)
2003 - ekspert prawny w prowadzonym przez REC projekcie mającym na celu promocję wdrażania PRTR
2003 - ekspert prawny w prowadzonym przez OSCE projekcie dotyczącym przeglądu ustawodawstwa środowiskowego w Tadżykistanie (“Reviewing the environmental legislation in compliance with the Aarhus Convention in Tajikistan”)
2003 - ekspert prawny w prowadzonym we współpracy z Milieu Ltd. (Belgia) i ekspertami prawnymi z kilku krajów projekcie dotyczącym sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska (“Study on Criminal Penalties in a Few Candidate Countries Environmental Law”) - projekt zlecony przez Komisję Europejską (DG ENV)
2003-2004 - kierownik projektu “Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania” (“UNECE multilateral environmental agreements and their compliance and enforcement mechanisms”), projekt finansowany przez Holenderskie Ministerstwo Planowania Przestrzennego, Mieszkalnictwa i Środowiska (VROM)
2004 - starszy ekspert prawny w projekcie kierowanym przez kancelarię Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, dotyczącym innych niż karne sankcji za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska (“Measures other then criminal ones in cases where environmental Community law has not been respected in a few candidate countries”); projekt był prowadzony na zlecenie Komisji Europejskiej, we współpracy z Milieu Ltd. (Belgia) i ekspertami prawnymi z kilku krajów
2004 - ekpert prawny w prowadzonym przez Milieu Ltd. (Belgia) projekcie dotyczącym analizy zgodności przepisów polskich z dyrektywami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy ( “Analysis of conformity of the transposal of the first fourteen individual directives within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC on health and safety of worker”); projekt zlecony przez Komisję Europejską (DG Employment).
2004 - ekspert prawny w prowadzonym przez OBWE projekcie obejmującym prowadzenie lokalnych seminariów dotyczących Konwencji z Aarhus dla urzędników i innych zainteresowanych podmiotów w Kirgistanie (“The Aarhus Convention local seminars in Kyrgyzstan”)
2004 - ekspert prawny w projekcie dotyczącym implementacji wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń na poziomie regionalnym („Capacity Building in Implementation of the Environmental Acquis at the Local and Regional Level (Poland) focused on developing the ability of local and regional authorities to effectively implement environmental legislation, particularly in the domains of EIA and IPPC”; EUROPEAID/116215/C/SV/PHA)
2004 - ekspert prawny w prowadzonym przez OBWE projekcie dotyczącym przeglądu ustawodawstwa Tadżykistanu pod kątem zgodności z Konwencją z Aarhus (“Review on the Compliance of Tajik Law with the UNECE Convention on the “Access to Information, Public Participation in Decision Making and Access to Justice on Environmental Matters (Aarhus Convention)”)

2004 - kierownik projektu “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej”; projekt zlecony przez Ministerstwo Środowiska


2004-2005 - kierownik projektu “Opracowanie metodologii dla raportowania w zakresie wykonania Konwencji z Aarhus”; projekt zlecony przez Ministerstwo Środowiska
2005 - starszy ekspert prawny w projekcie “Pomoc techniczna we wdrażaniu w Polsce ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE” (“Technical Assistance in Implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC in Poland”), projet Phare PL/2002/000-580.05.01
2005 - ekspert prawny w projekcie dotyczącym przygotowania Polski do korzystania z Funduszu Spójności (“Preparation for the Cohesion Fund – Poland”); odpowiedzialny za kwestie związane z OOŚ; projekt PL2002/000-580-01-03
2005 - ekspert prawny w prowadzonym przez REC projekcie dotyczącym strategii zbliżenia tureckich przepisów o ochronie środowiska do prawa UE (“Strategy towards Approximation of EU Environmental Legislation in Turkey”); udział w projekcie obejmował konsultacje i wykład nt. Polskich doświadczeń w zbliżeniu ustawodawstwa (“Approximation Experience in Poland”)
2006 - ekspert prawny w prowadzonym przez OBWE projekcie dotyczącym opracowania materiałów szkoleniowych na temat wdrażania Konwencji z Aarhus i Espoo w Kirgistanie ( “Development of the Trainer’s Manual, Monitoring Indicators, and Booklet on implementation of Aarhus Convention and Espoo Convention in the Kyrgyz Republic”)
2006 - starszy ekspert prawny w projekcie analizy zgodności przepisów polskich z wybranymi dyrektywami UE z zakresu ochrony środowiska (“Conformity Checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of Environment - Lot 19: Poland”); projekt zlecony przez Komisję Europejską
2006 - ekspert prawny w prowadzonym przez UNDP projekcie polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na temat transpozycji i implementacji Konwencji z Aarhus i transponujących ją dyrektyw UE w tureckiej społeczności Cypru (“Organization of a seminar on the Aarhus Convention in the Turkish Cypriot Community”)
2006 - 2007 - ekspert prawny w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie “Studium na temat implementacji dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych w 10 nowych państwach członkowskich UE” (“Study on the implementation of the Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions by the 10 New Member States”)
2006 - 2007 - ekspert prawny doradzający MPWIK w Warszawie odnośnie wspólnotowych i polskich wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa i ochrony obszarów Natura 2000 - w kontekście uzyskiwania przez inwestora środków z Funduszu Spójności na rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka
2007 - ekspert prawny w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie „Inwentaryzacja obowiązujących w państwach członkowskich środków prawnych dotyczących dostępu do sądu w sprawach ochrony środowiska” („Inventory of EU Member States’ Measures on Access to Justice in Environmental Matters”)
2007 - koordynator i ekspert prawny w realizowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska projekcie szkoleniowym dotyczącym dostępu do informacji o środowisku i informacji publicznej (w ramach projektu Transition Facility: „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego” - 2004/016-829.03.01). Udział w projekcie obejmował przygotowanie programu szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika dla urzędników pt. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie) oraz przeprowadzenie 60 szkoleń dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji - na terenie całego kraju. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą Arcadis sp. z o.o.
2007 - koordynator i ekspert prawny w realizowanym na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekcie szkoleniowym dotyczącym wymagań prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym w związku z uzyskiwaniem środków z Funduszu Spójności (Szkolenia finansowane z Pomocy Technicznej Funduszu Spójności 2002/PL/16/P/PA/013 dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych oraz dla beneficjentów). Udział w projekcie obejmował przygotowanie programu szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie ośmiu 2-dniowych szkoleń na temat ogólnych zagadnień polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym w szczególności procedury ocen oddziaływania na środowisko - przeznaczonych dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji. Projekt realizowany był wspólnie z firmą WYG International IMC Polska
2007 - koordynator i ekspert prawny w organizowanym przez EKG ONZ i OBWE projekcie polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości przewidzianego w Konwencji z Aarhus, przeznaczonego dla sędziów sądów najwyższych i najwyższych sądów administracyjnych z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy („Workhops for Members of the Higher Levels of the Judiciary, Organized under the Auspices of the Task Force on Access to Justice under the Aarhus Convention”).
2007 - koordynator i ekspert prawny w projekcie pt. “Analiza obowiązujących przepisów prawnych i praktyki ich stosowania w kontekście Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska; analiza miała na celu przygotowanie przez Polskę raportu z wykonania przepisów Konwencji z Aarhus na III Spotkanie Stron Konwencji - na zlecenie Ministerstwa Środowiska
2007 - koordynator i ekspert prawny w projekcie mającym na celu przygotowanie opracowania dotyczącego obowiązków opłatowych w dziedzinie ochrony środowiska w wybranych krajach UE w kontekście obowiązku raportowania na potrzeby EPRTR - na zlecenie Chemeko sp. z o.o. Włocławek
2008 - ekspert prawny w projektach „Analiza raportu dotyczącego stosowania i efektywności dyrektywy EIA” (Study concerning the report on the application and effectiveness of the EIA Directive No. ENV.D.3/ETU/2007/0087r) oraz „Analiza raportu dotyczącego stosowania i efektywności dyrektywy SEA” (Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA Directive No. ENV.D.3/ETU/2007/0088r) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową COWI z Danii
2008 - ekspert prawny w projekcie „Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego dyrektywy z zakresu ochrony środowiska” (Conformity checking of measures of Member States to transpose Directives in the sector of Environment No.070307/2007/483255/ETU/A2; Milieu Project No. 1214.07) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich.
2008 r. - ekspert prawny i koordynator projektu pt. „Przeprowadzenie analizy prawnej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujące projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport”. Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i polegał na przeprowadzeniu kontroli 84 przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ.
2008 – ekspert prawny w obradach Okrągłego Stołu w sprawie Rospudy
od 2008 r. - ekspert prawny doradzający i prowadzący szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
2008 r. - ekspert prawny przygotowujący, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
od 2008 r. - ekspert prawny doradzający Gminie Końskie w zakresie wypełniania wspólnotowych i polskich przepisów o OOŚ - w kontekście ubiegania się przez gminę o dofinansowanie jej inwestycji ze środków unijnych
2008 r. - ekspert prawny w projekcie zleconym przez Województwo Zachodniopomorskie, polegającym na weryfikacji dokumentacji 15 projektów kluczowych przedstawionych do dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, pod kątem ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ
2008 r. - ekspert prawny przygotowujący, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury weryfikację projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w Prawie budowlanym - pod kątem zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ
2009 r. - ekspert prawny przygotowujący - na zlecenie UKIE - ekspertyzę prawną dotyczącą postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Gazociągu Północnego oraz możliwości działania Polski w tym zakresie
od 2009 r. - ekspert prawny w realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekcie polegającym na weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujących tzw. projekty indywidualne
2009-2010 - kierownik projektu dotyczącego pomocy Ukrainie w prawidłowej implementacji Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus (‘Support to Ukraine to implement the Espoo and Aarhus Conventions’) finansowanego przez Unię Europejską
2009 - 2011 r. - ekspert prawny doradzający w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Gminy Rewal
2010 - 2011 r. - ekspert prawny w projekcie obejmującym przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącego udostępniania informacji zawartych w aktach planistycznych sporządzanych na podstawie ustawy
2011 r. - ekspert prawny przygotowujący analizę prawną “Obtaining permits for energy infrastructure: Poland” - na zlecenie Roland Berger Strategy Consultants
2011 r. - ekspert prawny przygotowujący analizę prawną dotyczącą wypełniania przez wskazany, realizowany przez Miasto Wrocław, projekt przedstawiony do dofinansowania ze środków unijnych (projekt dotyczył budowy infrastruktury komunikacji miejskiej).
2011 r. - ekspert prawny uczestniczący w realizacji opracowania pt.: „Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej: bariery prawne i możliwości ich przezwyciężania”. Opracowanie było realizowane na potrzeby Wojewody Opolskiego, a finansowane przez WFOŚiGW w Opolu.
2011 2013 - koordynator polskiej części projektu badawczego Uniwersytetu Londyńskiego The UCL Carbon Capture Legal Program
2011-2013 - konsultant EKG ONZ w projekcie Recommendations on improving implementation of the provisions of the Aarhus Convention on public participation in decision-making . Czas trwania projektu 2011-2013
2011 r. - ekspert prawny uczestniczący w przygotowaniu ekspertyzy prawnej na temat prawidłowej interpretacji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a także transpozycji tej dyrektywy do prawa polskiego. Ekspertyza była przygotowana na potrzeby KZGW, na zlecenie GDOŚ
2011-2012 - kierownik projektu dotyczącego pomocy Ukrainie w prawidłowej implementacji Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus (‘Support to Ukraine to implement the Espoo and Aarhus Conventions - follow-up activities’) finansowanego przez Unię Europejską
2012 r. - ekspert prawny doradzający PGE w sprawie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Elektrowni Opole
2012 r. - ekspert prawny doradzający PGE w sprawie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Elektrowni Turów
2012 - 2014 r. – ekspert prawny w projekcie badawczym Wilderness Protection in Europe: The Role of Law and Private Initiatives koordynowanym przez Tilburg Law School, Tilburg University.
2012 - 2013 r. - kierownik projektu General guidance on resolving a possible systemic inconsistency between the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) and the environmental assessment within the framework of State ecological expertise (OVOS/expertiza), na zlecenie EKG ONZ
2012 - 2013 r. – ekspert prawny w projekcie Democracy in environment: Public participation and EU environmental law, koordynowany przez Pázmány Péter Catholic University, Jean Monnet Centre of Excellence.
2013 r. – ekspert prawny Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
maj - październik 2013 r. - konsultant EKG ONZ w projekcie Draft provisions for the possible strengthening of the Convention’s provisions on public participation, public information, access to justice and land-use planning together with an explanatory text, na zlecenie EKG ONZ
2013 r. – ekspert prawny w projekcie Promotion of European standards of environmental impact assessment in Ukraine.
PUBLIKACJE:
Autor i współautor 29 książek oraz około 200 artykułów naukowych na temat prawa i polityki ochrony środowiska opublikowanych w kraju i zagranicą.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna