Cy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki acartus spółka Akcyjna zwołanym na dziePobieranie 121.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar121.56 Kb.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez

pełnomocnika na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

ACARTUS Spółka Akcyjna

zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.

INSTRUKCJA DOTYCZACA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wybiera …………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia porządku obraz Walnego Zgromadzenia
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014r.
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014r.

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014r..

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014r.
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 364 856,04 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć zł 04/100.);

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 128 254,47 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł 47/100);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 128 254,47 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł 47/100);

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14 131,39 zł (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 39/100);

6. informacji dodatkowej.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie podziału zysku za rok 2014r.

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2014r. w kwocie ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………………) na kapitał zapasowy.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić
Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia przekazać zysk bilansowy netto za rok 2014 w kwocie ……………..zł (słownie: ………………….) na wypłatę dywidendy .
§ 2

Dywidenda zostanie wypłacona wszystkim wspólnikom do dnia ………...


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jerzemu Dobrosielskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

.
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić


Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Tomaszowi Łukasikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2014r..

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Violecie Krawczyk – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2014r.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Sebastianowi Gawinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2104r.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Monice Piekarskiej. – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić


Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r.

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r.
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Małgorzacie Matyja – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………
Treść

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………


* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r,

§ 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Joannie Krzysteczko – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014r.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Głosowanie:

Za …………………… (ilość głosów)

Przeciw …………………… (ilość głosów)

Wstrzymuje się …………………… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….......
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………….

………………………………………………………………………………………………….


Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr …..… w sprawie ………………………………………………………………

Treść


instrukcji*:………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić
OBJASNIENIA:
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”,„przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnic się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Prezes ZarząduPiotr Piekarski


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna