CZĘŚĆ A. WstęPPobieranie 1.07 Mb.
Strona1/9
Data06.05.2016
Rozmiar1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9CZĘŚĆ A.

WSTĘP

1. WPROWADZENIE.


Niniejsze opracowanie stanowi zmianę dotychczas obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica”, przyjętego Uchwałą Nr X/59/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 24 lutego 2000 r. Zmiana dotychczasowego Studium dokonana została zarówno w części dotyczącej uwarunkowań (głównie wynikające z aktualizacji danych statystycznych, ale także z potrzeby weryfikacji niektórych tez z zakresu diagnozy), jak i w części dotyczącej kierunków polityki przestrzennej. Zmieniono także układ dokumentu, rozdzielając uwarunkowania od kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tytuły i kolejność poszczególnych rozdziałów problemowych zostały jednak generalnie zachowane.

Przystąpienie do niniejszej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, zwanej w dalszej części opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, wynikało m.in. z: • wejścia w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 13 marca 2003 r.,

 • przyjęcia przez Gminę polityki szerokiego otwarcia na lokalizację przedsięwzięć inwestorów zewnętrznych, zarówno w zakresie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, jak i różnych aktywności gospodarczych, z czym wiąże się potrzeba wyznaczenia odpowiednio rozległych rezerw terenowych pod zabudowę i urbanizację gminy,

 • potrzeby istotnych przekształceń i rozbudowy układu komunikacyjnego, który będzie w stanie sprawnie obsłużyć nowokształtowane jednostki osadnicze i znacznie powiększone tereny zurbanizowane.

Studium jest podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na podstawie którego prowadzona ma być polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno-przestrzennego. W przypadku istotnych zmian uwarunkowań lub dokonania znaczących odstępstw od ustaleń niniejszego Studium, należy przystąpić do kolejnych jego aktualizacji. Między innymi dlatego celowe jest dokonywanie oceny aktualności Studium co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Gminy Czernica.

Zgodnie z wymogami ustawowymi (art. 10 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Studium składa się z części tekstowej i graficznej – rysunków Studium. Tekst niniejszego Studium podzielono na cztery części. Pierwsza ("A") zawiera wstępne informacje m.in. o zawartości dokumentu, jego roli (niniejszy rozdział) i prawnej podstawie sporządzenia oraz o podstawowych celach Studium. Część druga ("B") przedstawia uwarunkowania rozwoju przestrzennego podzielone na 10 rozdziałów branżowych, pogrupowanych w trzech działach: uwarunkowania środowiskowe, uwarunkowania społeczno-gospodarcze i uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania przestrzennego i struktury własności gruntów. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono syntetyczny zapis uwarunkowań dla poszczególnych branż. Część trzecia ("C") prezentuje kierunki rozwoju przestrzennego w czterech kolejnych rozdziałach. Ostatnia część ("D") przedstawia problematykę wybranych narzędzi realizacji Studium.


Uzupełnieniem niniejszego tekstu Studium jest część graficzna, na którą składają się dwa rysunki w skali 1:10000, obejmujące cały obszar gminy Czernica. Nadano im tytuły:

 • Uwarunkowania rozwoju przestrzennego,

 • Kierunki rozwoju przestrzennego.

W rzeczywistości w niektórych sytuacjach podział treści na rysunkach jest nieco umowny, ze względu na potrzebę zapewnienia ich czytelności.

2. PODSTAWA PRAWNA.


Podstawę prawną niniejszego Studium stanowi art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zm.: z 2004 Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233).

Formalnym aktem otwierającym prace nad tym Studium była Uchwała Nr VIII/112/2003 Rady Gminy Czernica z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, przyjętego Uchwałą Nr X/59/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 29 lutego 2000 r. Natomiast niniejsze Studium zostało przyjęte Uchwałą Nr XXI/245/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica.


Projekt niniejszego Studium został opracowany przez Biuro Urbanistyczne "Ecoland" z Wrocławia pod kierunkiem mgr inż. arch. Marka Wilanda (nr uprawnień urbanistycznych 1016/89 z dnia 12.09.1989 r., członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu - nr Z-44). W zespole opracowującym zmianę Studium m.in. uczestniczyli:

dr Zdzisław Cichocki

dr Jerzy Bieroński

mgr inż. Katarzyna Cyran

mgr inż. Rafał Jasiński

mgr inż. Edyta Jaworska

mgr inż. Bożena Olczyk

mgr inż. Alicja Wojda

mgr inż. Marzena Wolny


3. CELE STUDIUM.


Celem polityki przestrzennej, zapisanej w niniejszym Studium, jest w szczególności:

 1. ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy,

 2. stworzenie warunków dla intensywnej urbanizacji gminy,

 3. stworzenie warunków przestrzennych dla aktywizacji rozwoju gospodarczego, tj. wzmocnienia i poszerzenia bazy ekonomicznej i w konsekwencji ograniczenie bezrobocia, przede wszystkim poprzez dalszy rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej i porolniczego majątku trwałego oraz kwalifikacji miejscowej siły roboczej, surowców, a także ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (kształtowanie zrównoważonego rozwoju),

 4. poprawa warunków zamieszkiwania (habitatu); m.in. poprzez stworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz odpowiednie doposażenie terenów osadniczych w zakresie infrastruktury technicznej,

 5. poprawa powiązań komunikacyjnych - zewnętrznych i wewnętrznych.

Główne przesłanki dla podejmowania decyzji planistycznych w kierunku osiągnięcia ww. celów przedstawiono poniżej:


1. Wskazanie rozległych rezerw terenów dla różnych inwestycji – w tym głównie mieszkaniowych i gospodarczych - zgodnie z zasadą:

 1. w miarę możliwości na najsłabszych glebach,

 2. z dogodną komunikacją,

 3. w rejonach wymagających doinwestowania,

 4. w rejonach największego zainteresowania inwestorów,

 5. w rejonach stanowiących kontinuum terenów zainwestowanych z sąsiadujących gmin, w szczególności miasta Wrocławia i gminy Jelcz-Laskowice.

2. Kolejność realizacji inwestycji zgodnie z zasadą: 1. w pierwszej kolejności - tereny, które mają zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej oraz tereny łatwe  do uzbrojenia,

 2. w drugiej - tereny odleglejsze, wymagające znacznych  nakładów na komunikację i uzbrojenie.

3. Podział ogólny terenów zainwestowanych na: 1. obszary mieszkaniowe brutto z usługami i nieuciążliwą produkcją - jako uzupełnienie istniejącej zabudowy lub jako tereny rozwojowe wsi, w tym obszary wyznaczone do przekształceń i rehabilitacji zabudowy,

 2. obszary skoncentrowanej działalności gospodarczej (tereny aktywności gospodarczej – nieuciążliwej),

 3. obszary skoncentrowanej działalności gospodarczej (tereny aktywności gospodarczej: komercyjno–produkcyjne) – z dopuszczeniem uciążliwości,

 4. obszary turystyczno-wypoczynkowe: tj. ośrodki wodne: „Bajkał” i Ratowice; pole golfowe, rejon rz. Widawy, leśne tereny rekreacyjne.

4. Ochrona zasobów i walorów gminy:przyrodniczych:

 1. gleb wyższych klas bonitacyjnych (II-III),

 2. lasów istniejących, wodochronnych i zadrzewień,

 3. wód powierzchniowych,

 4. wód podziemnych,

 5. kompleksów przyrodniczych objętych ochroną krajobrazu,

 6. zasobów kopalin,

 7. funkcji korytarza ekologicznego doliny Odry i jej walorów przyrodniczych (przyszłego parku krajobrazowego), oraz korytarza ekologicznego doliny Widawy

kulturowych:

 1. krajobrazu kulturowego,

 2. obiektów kubaturowych zabytkowych,

 3. zabytkowych obiektów i terenów archeologicznych,

 4. zespołów objętych ochroną konserwatorską.

5. Wskazanie powierzchni terenów z przeznaczeniem na zalesienie.


6. Wskazanie rozwiązań komunikacyjnych korzystnych dla interesów gminy.
7. Wskazanie zasad uzbrojenia terenów.
8. Wskazanie stref zagrożenia powodziowego.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY.


Gmina Czernica leży we wschodniej części województwa dolnośląskiego i w północno-zachodniej części powiatu wrocławskiego. Graniczy bezpośrednio z obszarem municypalnym Wrocławia oraz z gminami: Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Jelcz-Laskowice, Oława (gmina wiejska) i Święta Katarzyna. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina położona jest w zasięgu Pradoliny Wrocławskiej (Doliny Odry) oraz Równiny Psiego Pola i Jelczańskiej, stanowiących część Równiny Wrocławskiej (Równiny Oleśnickiej). Gmina Czernica wchodzi częściowo w skład strefy funkcjonalnej miasta Wrocławia i stanowi część aglomeracji wrocławskiej.


 • Powierzchnia: 84,2 km2 (8418 ha); 0,4% powierzchni

województwa i 7,5% powierzchni powiatu

 • Struktura użytkowania terenów:

  • użytki rolne 64,2%

  • lasy i zadrzewienia 20,0%

  • wody powierzchniowe 4,5%

  • tereny osadnicze i rekreacyjne 5,1%

  • tereny komunikacyjne 3,7%

  • pozostałe (w tym wody, nieużytki,

użytki kopalniane itp.) 2,5%

publicznej); 8,8% populacji powiatu

wrocławskiego. • Średnia gęstość zaludnienia 99 osób/km2 (województwa - 149

osób/km2, powiatu – 85,4 osób/km2).

 • Liczba sołectw: 13, miejscowości: 14 jednostek osadniczych (13 wsi i 1 przysiółek)

 • Wiodące funkcje: rolnictwo, mieszkalnictwo, rekreacja.

 • Główne elementy układu komunikacyjnego:

 • droga wojewódzka nr 455,

 • droga powiatowa nr P1535,

 • linia kolejowa o znaczeniu państwowym.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna