CZĘŚĆ III. Formularze informacji uzupełniającychPobieranie 172.65 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar172.65 Kb.
  1   2   3


CZĘŚĆ III. FORMULARZE INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH


Część III.4 b

Formularz wstępnych informacji uzupełniających dotyczących indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej

Wersja dokumentu: maj 2014


Niniejszy formularz informacji uzupełniających nie jest obowiązkowy. Zaleca się jednak jego wypełnienie, oprócz formularza informacji ogólnych, do celów zgłoszenia indywidualnej pomocy inwestycyjnej objętej wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–20201. 1. Zakres


  1. Powody zgłoszenia środka:

 Zgłoszenie dotyczy pomocy indywidualnej przyznawanej w ramach programu, przy czym pomoc ze wszystkich źródeł przekracza próg powodujący obowiązek zgłoszenia. Proszę podać odniesienia dotyczące pomocy państwa dla zatwierdzonych lub objętych wyłączeniem grupowym programów pomocy: Zgłoszenie dotyczy pomocy indywidualnej przyznawanej poza programem pomocy (pomoc ad hoc).

 Zgłoszenie dotyczy pomocy przyznawanej na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność2 na terenie EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub który w momencie złożenia wniosku o pomoc miał zamiar zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia subsydiowanej inwestycji.

 Zgłoszenie dotyczy inwestycji dużego przedsiębiorstwa mającej na celu zróżnicowanie działalności istniejącego zakładu na obszarze „c” w kierunku nowych produktów lub innowacyjnych procesów.

 Inne (proszę wyjaśnić)

  1. Zakres zgłaszanego środka pomocy   1. Proszę potwierdzić, że beneficjent nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym3   2. W przypadku gdy środek obejmuje pomoc inwestycyjną na rzecz sieci szerokopasmowych, proszę wyjaśnić, w jaki sposób organ przyznający pomoc zapewni spełnienie poniższych warunków oraz podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej lub dokumentów potwierdzających:

pomoc jest przyznawana wyłącznie obszarom, na których nie ma sieci tej samej kategorii (albo podstawowych sieci szerokopasmowych, albo dostępu nowej generacji) i na których powstanie takich sieci w najbliższej przyszłości jest mało prawdopodobne;

dotowany operator sieci oferuje aktywny i pasywny dostęp hurtowy na sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunkach, z możliwością skutecznego i pełnego dostępu;

pomoc została lub będzie przyznana w oparciu o konkurencyjne procedury wyboru zgodnie z pkt 78 lit. c) i d) wytycznych w sprawie pomocy państwa dla sieci szerokopasmowych.
   1. W przypadku gdy środek obejmuje pomoc na rzecz infrastruktury naukowo-badawczej4, proszę potwierdzić, że przyznanie pomocy jest uzależnione od udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające lub podać odniesienie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej (pkt 13 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).


   1. Proszę dostarczyć kopię formularza wniosku oraz umowę o przyznanie pomocy (projekt). 1. Dodatkowe informacje o beneficjencie, projekcie inwestycyjnym i pomocy


  1. Beneficjent

   1. Dane beneficjenta (beneficjentów) pomocy:   2. Jeżeli osobowość prawna beneficjenta pomocy jest inna niż osobowość prawna przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw finansujących projekt bądź faktycznego beneficjenta (beneficjentów) pomocy, proszę opisać również te różnice.   3. Proszę podać dokładny opis stosunków między beneficjentem pomocy, grupą przedsiębiorstw, której jest on częścią, oraz innymi stowarzyszonymi przedsiębiorstwami, w tym wspólnymi przedsiębiorcami.  2. Projekt inwestycyjny

   1. Proszę podać następujące informacje o zgłaszanym projekcie inwestycyjnym:

    Data złożenia wniosku o pomoc:
    Data rozpoczęcia prac nad projektem inwestycyjnym:
    Data rozpoczęcia produkcji:
    Data osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej:
    Planowana data zakończenia projektu inwestycyjnego:
   2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy inwestycji na obszarze „a” lub inwestycji MŚP5 na obszarze „c” (pkt 34 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), proszę podać kategorię (kategorie) inwestycji początkowej, której dotyczy zgłoszenie (pkt 20 lit. h) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 utworzenie nowego zakładu?

 zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu?

 dywersyfikacja produkcji zakładu na produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład?

 zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie?

 nabycie aktywów związanych bezpośrednio z zakładem, jeśli zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym nabywcą jest inwestor niezwiązany ze sprzedawcą6?


   1. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy inwestycji dużych przedsiębiorstw na obszarach „c”, proszę podać kategorię (kategorie) inwestycji początkowej, której dotyczy zgłoszenie (pkt 20 lit. i) oraz pkt 15 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

 utworzenie nowego zakładu;

 dywersyfikacja działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie lub podobna do takiej działalności7;

 dywersyfikacja produkcji zakładu na nowe produkty;

 innowacja procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie; nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym nabywcą jest inwestor niezwiązany ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem bądź podobna do takiej działalności.

   1. Proszę podać zwięzły opis projektu inwestycyjnego, wyjaśniający również, dlaczego dany projekt podlega jednej lub więcej niż jednej kategorii inwestycji początkowych wskazanych powyżej:
  1. Koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów inwestycji

   1. Proszę przedstawić podział całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji według wartości nominalnej i wartości zdyskontowanej:
Koszty kwalifikowal-ne ogółem (wartość nominalna)(°)

Koszty kwalifikowal-ne ogółem (wartość zdyskontowa-na)(°)

Koszty badań przygotowawczych lub usług konsultingowych związane z inwestycją (tylko MŚP)GruntyBudynkiInstalacje/maszyny/urządzenia8Wartości niematerialne i prawneKoszty kwalifikowalne ogółem(°) W walucie krajowej (zob. też pkt 2.5 poniżej)

   1. Proszę potwierdzić, że nabywane aktywa są nowe (pkt 94 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej)9.

   2. Proszę podać dowody potwierdzające, że w przypadku MŚP nie więcej niż 50 % związanych z inwestycją kosztów przeprowadzenia badań przygotowawczych lub usług konsultingowych zostało uznanych za koszty kwalifikowalne (pkt 95 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).


   1. Proszę podać dowody potwierdzające, że w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych (pkt 96 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).   2. Proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej lub wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, że w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikacje istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac (pkt 97 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). W stosownych przypadkach należy przedstawić dokumentację zawierającą odpowiednie dane liczbowe.

   1. W przypadkach obejmujących dzierżawę lub najem rzeczowych aktywów trwałych, proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej przewidujących obowiązek spełnienia poniższych warunków (pkt 98 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) lub wyjaśnić, w jaki inny sposób zapewnia się ich spełnienie.

dzierżawa/najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw lub trzech lat w przypadku MŚP;dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.   1. Punkt 99 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej stanowi: „W przypadku przejęcia zakładu uwzględniane powinny być tylko koszty zakupu aktywów od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Transakcja musi zostać przeprowadzona na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznano przed ich zakupem, koszt aktywów należy odliczyć od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. Jeżeli przejęciu zakładu towarzyszy dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do pomocy, kwalifikowalne koszty tej inwestycji należy dodać do kosztów nabycia aktywów zakładu”.

Jeżeli dotyczy to zgłaszanego przypadku, proszę wyjaśnić, w jaki sposób warunki te zostały spełnione, oraz dostarczyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą.   1. W przypadku gdy wydatki kwalifikowalne na projekt inwestycyjny obejmują wartości niematerialne i prawne, proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewnia się spełnienie warunków określonych w pkt 101–102 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej10. W takich przypadkach proszę podać odesłanie do odpowiednich przepisów podstawy prawnej.  1. Koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów wynagrodzenia

   1. Proszę:

 • wyjaśnić, w jaki sposób ustalono koszty kwalifikowalne obliczane na podstawie kosztów wynagrodzenia (pkt 103 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej);

 • wyjaśnić, w jaki sposób obliczono liczbę utworzonych miejsc pracy, o których mowa w pkt 20 lit. k) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej;

 • wyjaśnić, w jaki sposób ustalono koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 20 lit. z) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej; oraz

 • przedstawić odpowiednie obliczenia i dokumentację potwierdzającą dane liczbowe.  1. Obliczanie zdyskontowanych kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty pomocy

   1. W odpowiednich rubrykach poniższej tabeli proszę podać szczegółowe dane dotyczące kosztów kwalifikowalnych według kategorii kosztów kwalifikowalnych do pokrycia w trakcie trwania całego projektu inwestycyjnego:
Wartość nominalna/
zdyskonto-wana

N-0°

N+1°

N+2°

N+3°

N+X°

Ogółem°

Badania

przygotowawcze itp. (tylko MŚP)NominalnaZdyskonto-wanaGrunty

Nominalna


Zdyskonto-wanaBudynki

Nominalna


Zdyskonto-wanaInstalacje/ maszyny/

Nominalnaurządzenia11

Zdyskonto-wanaWartości niematerialne
i prawne

Nominalna


Zdyskonto-wanaKoszty wynagrodzeń

Nominalna


Zdyskonto-wanaInne (proszę wskazać)

Nominalna


Zdyskonto-wanaOgółem

Nominalna


Zdyskonto-wana° W walucie krajowej

Proszę podać datę, do której kwoty były dyskontowane, oraz zastosowaną stopę dyskontową12:

   1. W odpowiednich rubrykach poniższej tabeli proszę podać szczegółowe dane dotyczące zgłaszanej pomocy przyznanej (planowanej do przyznania) na projekty inwestycyjne, według mającej zastosowanie formy pomocy:
Wartość nominalna/
zdyskonto-wana

N-0°

N+1°

N+2°

N+3°

N+X°

Ogółem°

Dotacje

Nominalna


Zdyskonto-wanaPożyczka uprzywilejowana

Nominalna


Zdyskonto-wanaGwarancja

Nominalna


Zdyskonto-wanaUlga podatkowa

Nominalna


Zdyskonto-wana….

Nominalna


Zdyskonto-wana….

Nominalna


Zdyskonto-wanaOgółem

Nominalna


Zdyskonto-wana° W walucie krajowej

Proszę podać datę, do której kwoty były dyskontowane, oraz zastosowaną stopę dyskontową:
Dla każdej z form pomocy wymienionych w powyższej tabeli proszę wskazać sposób obliczania ekwiwalentu dotacji:


Pożyczka uprzywilejowana:


Gwarancja:


Ulga podatkowa:


Inne:

….


   1. W przypadku gdy nie określono jeszcze żadnych środków pomocy, które mają zostać przyznane na projekt, proszę je wskazać oraz wyjaśnić, w jaki sposób organ przyznający pomoc zapewni przestrzeganie maksymalnej intensywności pomocy (pkt 82 i pkt 83 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej):

   1. Czy projekt jest współfinansowany przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w ramach których programów operacyjnych zostanie pozyskane finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Proszę również podać kwotę finansowania z tych funduszy.
   2. W przypadku gdy beneficjent (na poziomie grupy) otrzymał pomoc na jedną (lub więcej niż jedną) inwestycję początkową rozpoczętą w tym samym regionie NUTS 3 w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad projektem inwestycyjnym (pkt 20 lit. t) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), proszę podać szczegóły dotyczące środków pomocy dla każdej z inwestycji początkowych, które poprzednio uzyskały pomoc (wraz z krótkim opisem projektu inwestycyjnego, datą złożenia wniosku o pomoc, datą przyznania pomocy, datą rozpoczęcia prac, kwotami pomocy oraz kosztami kwalifikowalnymi13).
Koszty kwalifi-kowalne inwe-stycji°

Przy-znana kwota pomocy°

Data złożenia wniosku

Data przyzna-nia pomocy

Data rozpo-częcia prac

Krótki opis

Odesłania do pomocy

Projekt inwesty-cji początko-wej 1


Projekt inwesty-cji początko-wej 2


Projekt inwesty-cji początko-wej 3


° W walucie krajowej

   1. Proszę potwierdzić, że całkowita kwota pomocy, która zostanie przyznana w ramach programu na projekt inwestycji początkowej, nie przekracza „maksymalnej intensywności pomocy” (zgodnie z definicją w pkt 20 lit. m) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), biorąc pod uwagę zwiększone intensywności pomocy dla MŚP (jak określono w pkt 177 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej), a w odpowiednich przypadkach również „dostosowaną kwotę pomocy” (określoną w pkt 20 lit. c) wytycznych w sprawie pomocy regionalnej). Proszę przedłożyć odpowiednią dokumentację i obliczenia na potwierdzenie.
   2. W przypadku gdy pomoc, która zostanie udzielona na projekt inwestycyjny, jest przyznawana równocześnie w ramach kilku programów pomocy regionalnej lub połączona z pomocą ad hoc, proszę potwierdzić, że maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy, która może zostać przyznana na projekt, została obliczona z wyprzedzeniem przez pierwszy organ przyznający pomoc, oraz określić tę maksymalną intensywność pomocy. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób organ przyznający pomoc zapewni przestrzeganie maksymalnej intensywności pomocy (pkt 92 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).

   3. W przypadku gdy inwestycja początkowa jest związana z projektem w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, proszę wyjaśnić sposób ustalania maksymalnej intensywności pomocy w odniesieniu do projektu oraz różnych beneficjentów (z odniesieniem do wymogów pkt 93 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej).  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna