CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona12/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   54

8.5. Odbiór ostateczny


Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych przez Wykonawcę prac związanych z usunięciem wad w Robotach stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem zapisów dokonanych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny oznacza przejęcie przez Zamawiającego całości Robót na mocy Świadectwa Wykonania wystawionego przez Inżyniera.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Robót w Przedmiarze Robót.

Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane stawką (kwotą ryczałtową), i dla której nie ustalono harmonogramu płatności, będzie rozliczona po kompletnym, zgodnym z wymaganiami Zamawiającego wykonaniu wszelkich Robót rozliczanych w danej pozycji i po przedłożeniu Inżynierowi stosownych dokumentów potwierdzających wykonanie.

Dla pozycji Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest stawka (kwota ryczałtowa) podana przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena jednostkowa lub stawka każdej pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji Robót w ST i w DP poza elementami uwzględnionymi w Tabeli A Przedmiaru Robót jako Wymagania Ogólne.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

(a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

(b) wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na Teren Budowy;

(c) wartość pracy Sprzętu Wykonawcy wraz z kosztami związanymi (sprowadzenie Sprzętu Wykonawcy na Teren Budowy i usunięcie go z Terenu Budowy, oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy);

(d) Koszty i opłaty związane z wywiezieniem i końcowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów z Terenu Budowy;

(e) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty oznakowania Robót (inne niż wymienione w tabeli A Przedmiaru), budowa dróg dojazdowych, wydatki dotyczące BHP, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

(f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem VAT;

(g) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad.


Płatności będą dokonywane na warunkach określonych w Warunkach Kontraktu.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Koszty Robót Tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenach jednostkowych Robót Stałych.

9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu


Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonanie Kontraktu. Zapłatę za zabezpieczenie wykonania Kontraktu stanowić będzie kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę w określonej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót (Tabela A).

Podstawą płatności będzie faktura Wykonawcy i dokument potwierdzający wniesienie opłaty.


9.3. Dokumentacja Inżynierska


Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.6.3.2 (Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne.

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.6.3.3 (Dokumentacja powykonawcza) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót Tabeli A – Wymagania ogólne.

Zapłata za Dokumentację Inżynierską opisaną w p.1.6.3.2 i 1.6.3.3 należna będzie po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

9.4. Zawarcie ubezpieczeń w ramach Kontraktu


Wykonawca, na warunkach określonych w Kontrakcie, zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Sprzęt Wykonawcy oraz personel Wykonawcy, a także zawrzeć inne ubezpieczenia wymagane Kontraktem.

Zapłatę za ubezpieczenia wymagane w Warunkach Kontraktu stanowić będzie kwota ryczałtowa, podana przez Wykonawcę w określonej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności będzie faktura Wykonawcy z załączonymi dowodami poniesionych wydatków (polisy / dowody ubezpieczeniowe oraz rachunki instytucji ubezpieczeniowej i dowody opłacania składek przez Wykonawcę).

9.5. Zaplecze Wykonawcy


Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy winny zostać ujęte w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót – Tabela A Wymagania Ogólne.

Zapłatę stanowić będą stawki (kwoty ryczałtowe), podane w określonych pozycjach Przedmiaru Robót (Tabela A).

Podstawą płatności będą faktury Wykonawcy z dołączonymi dowodami dokumentujących te wydatki, a także, jeśli wymagane, przeprowadzenie uzgodnień i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Koszty organizacji zaplecza Wykonawcy: zapłata po przedłożeniu faktury Wykonawcy i dowodów poniesionych wydatków.

Koszty utrzymania zaplecza Wykonawcy płatne miesięcznie po ujęciu wydatków w fakturze Wykonawcy za wykonane Roboty, na podstawie załączonych rachunków dokumentujących te wydatki.

Koszty likwidacji zaplecza Wykonawcy: zapłata po przedłożeniu faktury Wykonawcy i dowodów poniesionych wydatków po zakończeniu prac związanych z likwidacją po ukończeniu całości Robót.


9.6. Tablice informacyjne i pamiątkowe


Zapłatę za wykonanie, zainstalowanie, utrzymanie oraz likwidację tablic informacyjnych oraz za wykonanie i zainstalowanie tablic pamiątkowych (zgodnie z wymaganiami pkt. 1.6.8) stanowić będą stawki (kwoty ryczałtowe), podane przez Wykonawcę w określonych pozycjach w wycenionym Przedmiarze Robót – Tabela A.

Podstawą płatności będą faktury Wykonawcy z załączonymi dowodami poniesionych wydatków.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   54


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna