CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona18/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.

2. MATERIAŁY


Materiałami stosowanymi do wykonania Robót będących tematem niniejszej Specyfikacji są:

 • grunt z wykopów

 • grunt rodzimy piaszczysty

 • piasek

 • materiały do umocnienia ścian wykopów

 • kręgi betonowe

 • igłofiltry

 • kolektory odprowadzające

 • rury drenarskie

 • żwir

 • rury dwudzielne

 • nasiona traw

 • nawozy mineralne

 • humus (ziemia urodzajna)

 • krzewy iglaste

Materiały powinny być takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera

3. SPRZĘT WYKONAWCY


Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:

 • koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.

 • spycharka

 • ładowarka

 • zagęszczarka wibracyjna krocząca

 • wibromłot

 • do odwodnienia wykopów:

 • pompy zatapialne

 • agregat pompowy do zestawu igłofiltrów

 • agregat prądotwórczy

 • walec ogrodniczy

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ i Programem, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania Sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych Robót.


4. TRANSPORT


Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół Sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do stanu poprzedniego.


5. WYKONANIE ROBÓT


Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wykonywanie Robót musi być zgodnie z PZJ i Programem zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych


Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

 • ustalić miejsce Terenu Budowy,

 • ustalić miejsce składowania humusu i urobku,

 • ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

 • ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu,

 • ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

 • wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

 • zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych.


5.1.2. Odspojenie i odkład urobku


Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

5.1.3. Podłoże


Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

5.1.4. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi


Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W trakcie wykonywania wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych.


5.1.4.1. Wykopy


Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.


5.1.4.2. Zasypka i zagęszczanie


Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Przestrzeń wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrębie obsypki przewodu rurowego (na wysokość zalecaną przez producenta rur, jednak nie mniej niż 30cm ponad sklepienie przewodu po zagęszczeniu) oraz co najmniej 0,5 m wokół ścian na całej wysokości studzienek, należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni zagęszczając go warstwami zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i zarządcy drogi. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien mieć właściwości materiału na podsypkę. Powinien to być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Materiał ten należy uzyskać poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianę tego gruntu na piasek.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne) lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim, do wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go do wymaganego wskaźnika określonego w Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z zarządcą drogi. W strefie obsypki grunt należy zagęszczać ręcznie względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15 cm. Zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotności gruntu. Należy zachować ostrożność przy zagęszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby uniknąć unoszenia się rurociągów sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku rurociągów sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac należy jednocześnie prowadzić roboty związane z usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania ścian wykopów. Wykop o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: ułożyć pierwszą warstwę obsypki o wysokości j.w. i zagęścić • usunąć deskę

 • układać i zagęszczać następne warstwy obsypki na wysokości ok. 5-10cm od spodu następnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupełnienie i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę.

Takie cykle powtarzać aż do osiągnięcia poziomu 0,3 m ponad wierzch rur czyli górnego poziomu niezbędnej obsypki. Umocnień wykopu, których zastosowanie było niezbędne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody nie należy usuwać. Pozostawienie ich poniżej poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie odporności gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych. Przy układaniu rurociągów sieci pod ciągami pieszo-jezdnymi stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić, co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami stopień zagęszczenia obsypki powinien osiągać wartość 85%, chyba, że Dokumentacja Projektowa i wymagania zarządcy terenu wskazują inaczej Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypanie pozostałej części wykopów wykonać za pomocą gruntu rodzimego, o ile maksymalna wielkość jego cząstek nie przekracza 30 mm.

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu, aby nie uszkodzić studzienek. Stopień zagęszczenia zasypki w przypadku rurociągów układanych pod ciągami pieszo-jezdnymi tak jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o grubości ok.0,5m nad układanymi w ciągach ulic rurociągami zaleca się zagęścić do wskaźnika Is>1,00, chyba, że niniejsza Specyfikacja w pkt. 5.2. określa inaczej. Zagęszczenie zasypki wykonać warstwami o grubości nie większej niż 20cm. Do zasypania nie używać dużych kamieni ani głazów narzutowych. Do wykonania górnej warstwy zasypki o grubości do 0,8m (głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki i zasypki należy stosować metody podane w instrukcjach montażowych rurociągów.


5.1.5. Wykonanie robót ziemnych pod kable


Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w danym rejonie. W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych.

5.1.6. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg


Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika min. Is=1,0 chyba, że Dokumentacja Projektowa wskazuje inaczej. Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić, co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. Wymagania związane z wykonaniem nawierzchni dróg zostały zawarte w ST- 05 – Roboty drogowe.

5.1.7. Szerokość wykopów dla rurociągów


Poniżej przedstawiono zasady określania ilości robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów chyba, że Projekt Budowlany i/lub Wykonawczy podaje inaczej.

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nieumocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:
Szerokości oszalowanych wykopów

tworzywa sztuczne

Dn

minimalna szerokość wykopów

mm

h<1,75m

h<4,0m

h>4,0m

200

0,80

0,90

1,00

250

0,80

0,90

1,00

315

0,90

0,90

1,00

400

1,10

500

1,20

630

1,85Szerokości oszalowanych wykopów

beton

Dn

minimalna szerokość wykopów

mm

h<1,75m

h<4,0m

h>4,0m

200

0,80

0,90

1,00

250

0,80

0,90

1,00

300

0,95

0,95

1,00

400

1,25

500

1,35

600

1,45

700

1,60

800

1,85

5.1.8. Odwodnienie wykopów


Roboty montażowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego jak i rurociągów tłocznych należy prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach odwodnionych.

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody należy odwodnić wykopy: • igłofiltrami - mają zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu, metoda polega na wpłukaniu zestawów igłofiltrów bezpośrednio w grunt bez wykonania obsypki lub z wykonaniem obsypki (w zależności od warunków gruntowych).

 • drenaż rurowy - polega na wykonaniu drenażu rurowego w obsypce żwirowej i odprowadzeniu wody pompami zatapialnymi ze studni betonowych

Odwodnienie wykopów w tym: igłofiltry, drenaż, pompowanie wody z wykopów, montaż tymczasowych rurociągów odprowadzających wodę i wykonanie studzienek odwadniających należy ująć w cenie jednostkowej poszczególnych Robót.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z założoną technologią odwodnienia zawartą w Dokumentacji Projektowej oraz PZJ, który uzyskał akceptację Inżyniera. Odprowadzenie wód gruntowych do istniejących kanalizacji sanitarnych lub deszczowych lub naturalnych odbiorników winno być uzgodnione przez Wykonawcę z ich Właścicielem. Wszelkie wymagania stawiane przez Właściciela będą przestrzegane przez Wykonawcę Robót.Igłofiltry

Igłofiltry mogą być: • wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki

 • wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki

 • montowane w rurze obsadowej z obsypką

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą, służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie.

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów. W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów oraz nie wykonuje się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności). Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.Układanie i montaż kolektora ssącego.

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odległości około 0,5m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. Montaż kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się przez zastosowanie łącznika elastycznego. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka się zaślepką.Łączenie igłofiltrów z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym należy sprawdzać głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu oraz wprowadzać ewentualne uzupełnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. Należy zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej.Demontaż instalacji.

Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu należy: • Odłączyć łącznik elastyczny od agregatu

 • Odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców

 • Zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć

 • Zdemontować kolektor

 • Wyciągnąć igłofiltry z gruntu

 • Zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić. Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.

Drenaż rurowy
Drenaż rurowy można wykonać z rur drenażowych z tworzywa sztucznego. Drenaż układać w obsypce żwirowo piaskowej. Studzienki drenażowe zbiorcze należy wykonać z pojedynczych prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy ø500mm z dnem wypełnionym warstwą tłucznia lub żwiru gruboziarnistego. Studzienki lokalizować w dolnych, tj. niżej położonych końcach odwadnianych odcinków wykopów. Miejsca lokalizacji oraz ilość tzw. stanowisk roboczych z w/w studzienkami ustalać szczegółowo na budowie w trakcie wykonywania wykopów w zależności od rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych i aktualnych warunków atmosferycznych. Do odprowadzania wody ze studzienek stosować przenośne pompy odwadniające.

Do wykonania rurociągów tymczasowych odprowadzających wodę z wykopu stosować rury z tworzyw sztucznych lub stalowe.


5.1.8. Humus i sadzenie krzewów


Przygotowanie terenu pod zieleń.

W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o odpowiedniej grubości. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie lub wywiezioną na tymczasowe składowisko. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.Wykonanie i pielęgnacja trawników.

Trawy wysiewać w zasadzie przez cały okres wegetacji tj. od początku kwietnia do września, jednak najlepsze rezultaty osiąga się wysiewając nasiona w sierpniu gdy panują optymalne warunki ich kiełkowania (odpowiednia temperatura i wilgotność gleby). Dobrze udają się również siewy w okresie wiosennym, szczególnie w przypadku rajgrasu angielskiego, który kiełkuje najszybciej w 5 - 15 dni. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest wysiew ręczny, w dwa krzyżujące się kierunki. Trawy wysiewać podczas bezwietrznej pogody i przy dużej wilgotności powietrza. Wysiewane nasiona należy przykryć ziemią. Najczęściej wykonuje się to poprzez przemieszanie wierzchniej warstwy podłoża na głębokość 3 cm broną posiewaną, kolczatką bądź grabiami. Przykrycie nasion warstwą ziemi daje lepszej jakości murawę. Zużycie nasion wynosi 2,0 - 3,0 kg/100m2 na terenie płaskim a na skarpowym 4,0 kg/100m2.

Trawniki należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w czasie zakładania trawnika oraz w okresie do Przejęcia Robót.

Sadzenie krzewów

Wymagania ogólne dotyczące sadzania i pielęgnacji krzewów są następujące: • pora sadzenia - jesień lub wiosna,

 • dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią głębokość i być zaprawione ziemią urodzajną,

 • roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak pierwotnie; zbyt głębokie lub płytkie sadzenia utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

 • korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

 • przy sadzeniu drzew bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem palami,

 • korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

 • pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

 • nawadnianiu,

 • odchwaszczaniu,

 • nawożeniu,

 • usuwaniu odrostów korzeniowych,

 • poprawianiu misek gruntowych,

 • okopczykowaniu krzewów jesienią,

 • rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

 • wymianie uszkodzonych krzewów,

 • wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł,

 • przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty. U roślin z bryłą korzeniową powinna być ona prawidłowo uformowana. Pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   54


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna