CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona26/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   54

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1 Ogólne zasady


Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”

6.2. Roboty montażowe.


Kontrolę jakości Robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1917:2004, PN-EN 476:2001, PN-EN 752 cz. 1-7.

Należy przeprowadzić następujące badania: 1. zgodności z Dokumentacją Projektową,

 2. materiałów zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacją Projektową

 3. ułożenia przewodów:

 1. kompletności montażu wyposażenia studzienek, przepompowni, podczyszczalni wód deszczowych,

 2. szczelności przewodu,

 3. inspekcję kanałów telekamerą,

 4. sprawdzenie poprawności podłączenia lampy sodowej zamontowanej na terenie przepompowni.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych Materiałów, że zastosowane Materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT.


Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania Ogólne.

Jednostkami obmiaru są jednostki jak w Przedmiarze.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST - 00 Wymagania Ogólne.

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: • zgodność wykonania z ST i Dokumentacją Projektową,

 • Materiał rurociągu (klasa, sztywności rur),

 • dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie),

 • posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem),

 • połączenia przewodów,

 • dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera,

 • szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)

 • szczelność rurociągów tłocznych - próba wodna

 • obsypka rurociągu (materiał, wskaźnik zagęszczenia), zgodnie z ST-02

 • zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), zgodnie z ST-02

 • pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą

 • kompletności wyposażenia studzienek, przepompowni

Odbiory Robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy:

• PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

Odbiory Robót na rurociągach tłocznych oraz sieci wodociągowej (przekładki) należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy:

• PN-B-10725: 1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.


9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów.Cena jednostkowa robót montażowych obejmuje:

 • prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w p. 1.3.2. niniejszej ST,

 • zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,

 • koszty badań i analiz,

 • koszty związane z rozruchem i wdrożeniem zmodernizowanego systemu,

 • koszty związane z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków i dostawy wody

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących


Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie Robót budowlanych podstawowych jak zapisano wyżej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy


Numer normy polskiej i

odpowiadającej jej normy

europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752-część 1-7

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 IDT EN 124:1994

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-70/B-10715

Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

PN-EN -1917:2004

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego

PN-EN – 476:2001

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.

PN-EN 13101:2004 EN 13055-1:2002

Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

PN-C-8921:1998

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U).

PN-EN 13244-2:2003 (U)

Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury

PN-EN 295-część 1-7

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1916:2005/AC:2007

Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe

PN-92/M-34503

Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów

ZN-G-3001:2001

Gazociągi. Oznakowanie trasy, Wymagania ogólne
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   54


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna