CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona30/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   54

5.2. Szczegółowe warunki wykonania Robót

5.2.1. Przeciski/Przewierty


Ogólne wytyczne wykonania robót podano w punkcie 5.1. Ponadto należy uwzględnić poniższe wymagania. Warunki gruntowo - wodne podano w Dokumentacji Projektowej i w ST-02 Roboty ziemne i odwodnienie.

Ogólne wytyczne wykonania robót ziemnych podano w ST-02.

Wszelkie wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50m) wału p/powodziowego po stronie odpowietrznej należy zasypać jak opisano w ST-02.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia Robót metodą bezwykopową odwieźć na składowisko.

Przejścia poprzeczne kanałów grawitacyjnych i tłocznych pod drogami/ulicami, a także niektóre (zgodnie ze wskazaniem administratora drogi) przejścia podłużne wykonać metodami bezwykopowymi - bez naruszenia konstrukcji jezdni - przeciskami/przewiertami poziomymi w rurach ochronnych stalowych.

Zaleca się wykonanie przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym z usuwaniem urobku za pomocą przenośnika ślimakowego. Sposób wykonania przekroczenia nie może powodować powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a także musi zapewniać zachowanie wytrzymałości rur. Na rurę przewodową w rozstawie ca. 1,0m należy zamontować pierścienie dystansowe (płozy z PEHD i stali nierdzewnej). Ponadto końcówkę rury przeciskowej należy zabezpieczyć manszetą z elastomeru EPDM wraz z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej, przed przedostaniem się obsypki lub innych zanieczyszczeń do przestrzeni pomiędzy przewodami.

Przeciski/przewierty dla przejść pod drogami/ulicami wykonać z komorami przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganiem rury przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową i uszczelnieniem końcówki rury ochronnej. Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganie rury przewodowej w rurze ochronnej (z rurą ochronną i przewodową), uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną oraz zamknięcie końcówek rur ująć w cenie jednostkowej przewiertu.

Długość rury ochronnej, przy przejściu poprzecznym winna być równa, co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy (chodników) i rzutów poziomych skarp. Rurę umieścić na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury. Minimalne wymiary komory przeciskowej 2,5x3,0m.

Przekroczenia kanałami deszczowymi wału przeciwpowodziowego cieku Sąsiecznica wykonać metodą bezwykopową bez naruszania struktury wału przeciskami/przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur przeciskowych bez wykonania komory odbiorowej ze względu na poziom ułożenia rury - ponad terenem po stronie odwodnej.

Prędkość przekraczania wału dobrać tak, aby nie wypchnąć gruntu - nie doprowadzić do naruszenia odwodnej płaszczyzny terenu. Komorę startową wykorzystać do posadowienia studni, połączenie pomiędzy rurami a ścianami studzien bezwzględnie muszą być szczelne, wynika to ze szczególnie ważnej ochrony wału przed przeciekami niszczącymi jego konstrukcję.

Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia Robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.

Roboty muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu tych technologii.

Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną Robót, opracowaną przez Wykonawcę Robót oraz instrukcją techniczno-ruchową urządzeń wiertniczych.

W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym.

Po wykonaniu Robót metodą bezwykopową kanały i rurociągi tłoczne należy poddać badaniom w zakresie szczelności. Roboty te należy ująć w cenie jednostkowej przecisku/przewiertu.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi telewizyjną inspekcję wykonanych kanałów.

Roboty bezwykopowe oprócz wyżej opisanych mogą być prowadzone innymi technikami.Przeciski/przewierty w rurach ochronnych

Przejścia poprzeczne kanałów sanitarnych pod drogami/ulicami wykonać przewiertami w rurach ochronnych stalowych Dz273/7,1mm, Dz323,9/8mm, Dz355,6/8mm i Dz406,4x8mm z przeciąganiem rur przewodowych odpowiednio PVC Dz160mm, Dz200mm, 250mm SN8kN/m2 i PP Dz300mm SN10kN/m2.

Ponadto w obszarze A wykonać przejście poprzeczne rurociągu tłocznego pod drogą przewiertem rurą ochronną stalową Dz114,7/4,0mm z przeciąganiem rury przewodowej PE100 min. SDR17 (PN10) Dz63mm.

Przejścia poprzeczne kanałów deszczowych pod drogami/ulicami oraz odcinki kanału deszczowego: DC3-16 -DC3-17 i DC3-17-DC3-18 (w obszarze C) wykonać przewiertami w rurach ochronnych stalowych odpowiednio Dz508,0x10,0mm, Dz406,4x8mm, Dz323,9x8mm - z przeciąganiem rur przewodowych kanalizacyjnych dwuściennych karbowanych PP-b SN8kN/m2 o średnicy wewnętrznej odpowiednio Dw400, Dw300mm i Dw200mm.Przeciski/przewierty sterowane pod wałami przeciwpowodziowymi i drogami

Przejścia kanalizacji deszczowej przez konstrukcję wałów przeciwpowodziowych wykonać przeciskami/przewiertami sterowanymi z zastosowaniem rur przeciskowych z żywic poliestrowych SN 128000 N/m2 odpowiednio Dn300, Dn400 oraz rur przeciskowych z żywic poliestrowych SN 50000 N/m2 Dn800mm. Rury łączyć na łączniki wybranego producenta rur dla rur przeciskowych.

Przekroczenia wykonać na głębokości nie mniejszej niż 1,5m pod korpusem obwałowania. Przy rurach przeciskowych przechodzących przez nasyp wału przeciwpowodziowego od strony koryta rzeki wykonać stabilizację i uszczelnienie gruntu metodą iniekcji ciśnieniowej.

Ponadto w obszarze A pod drogą i linią napowietrzną (odcinek kanalizacji sanitarnej SA2-2 ÷ SA2-3) wykonać przecisk sterowany (bez rury osłonowej) rurą trójwarstwową PE TS (do przecisków) Dn250mm lub równoważną z komorami startowymi i odbiorczymi.Iniekcja ciśnieniowa

Wykonać wzmocnienie wału przeciwpowodziowego poprzez stabilizację i uszczelnienie gruntu przy rurach przeciskowych przechodzących przez nasyp wału od strony koryta rzeki. Wzmocnienie wału wykonać metodą iniekcji ciśnieniowej. Jest to technologia obowiązująca. W tym celu należy wprowadzić mieszankę zaczynu cementowego w strukturę gruntu, a następnie doszczelnienie żywicą krzemianową. Do iniekcji ciśnieniowej zastosować środki z zakresu chemii budowlanej przeznaczone do wykonywania iniekcji wypełniającej strukturę gruntu w budownictwie inżynieryjnym.

Szczegółowe warunki techniczne stosowania produktów iniekcyjnych oraz sposób wykonania naprawy, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz danymi zawartymi w Kartach Technicznych.

Prace należy wykonać od strony koryta rzeki po uprzednim przekroczeniu rury przez wał. Ze względu na specyfikę zadania i niebezpieczeństwa zaleca się, aby prace iniekcyjne były przeprowadzone przez doświadczoną firmę wykonawczą wyspecjalizowaną w iniekcyjnych naprawach konstrukcji. Firma powinna być rekomendowana przez dostarczyciela technologii. Rozmieszczenie lanc jak w Dokumentacji Projektowej. Iniekcję wykonać przed ułożeniem elementów wzmacniających teren. Przebieg prac:  • wykonanie otworów iniekcyjnych w gruncie w siatce jak pokazano w Dokumentacji Projektowej

  • osadzenie lanc iniekcyjnych w otworach

  • iniekcja materiału (zaczyn cementowy) poprzez lance w grunt.

Realizacja Robót winna być przeprowadzona zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, obowiązującymi przepisami, a także otrzymanymi Materiałami i uzgodnieniami zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zapewniając brak filtracji wody wzdłuż przekroczenia, a także odpowiednią szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego.

Miejsca przekroczeń na granicach skarp wału należy trwale oznaczyć. Oznaczenie ująć w cenie jednostkowej. O rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia Robót w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego rzeki Sąsiecznicy Wykonawca powiadomi z tygodniowym wyprzedzeniem administratora wału p/powodziowego, celem nadzoru nad wykonywanymi robotami. Wszystkie powstałe uszkodzenia należy naprawić.

Uszkodzenia sieci drenarskiej i innych urządzeń należy przywrócić do stanu pierwotnego w ciągu 14 dni pod nadzorem administratora wału.

Teren w obrębie wykonywanych prac uporządkować.


5.2.2. Adaptacja istniejącego kanału dn400mm na przyłącze sanitarne dz160mm


Ogólne wytyczne wykonania Robót montażowych podano w punkcie 5.1. oraz w ST-03. Ponadto należy uwzględnić warunki szczegółowe podane w ST-03 punkcie 5.2. oraz poniższe wymagania.

W obszarze C wykonać adaptację wskazanego w Dokumentacji Projektowej istniejącego odcinka kanału betonowego Dn400mm na przyłącze sanitarne Dz160mm. Adaptacja kanału polega na wciągnięciu rury PE 100 SDR26 PN6 Dz160mm w istniejący kanał Dn400mm. Rury PE łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić pianobetonem. Studnię na kanale przebudować (rozebrać i odbudować ścianę tylną - materiał z rozbiórki z uzupełnieniem materiałem nowym). Na trasie co ok. 12m wykonać wykop z rozbiórką fragmentów istniejącego kanału Dn400mm. Zasypka w tych miejscach ma na celu dociążyć przeciąganą rurę do dna istniejącego kanału, aby pianobeton nie wypchnął przeciągniętej rury do jego stropu, powodując zły spadek. Istniejącą komorę na trasie kanału wyłączyć z eksploatacji. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej komory wykonać jak wyłączenie z eksploatacji studni jak opisano w ST-01. Całość w/w Robót ująć w cenie jednostkowej adaptacji kanału.

Przed wykonaniem adaptacji kanału, kanał i studnie na kanale oczyścić. Zanieczyszczenia wywieźć na wysypisko. W cenie jednostkowej ująć wywóz zanieczyszczeń i opłaty za utylizację.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   54


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna