CZĘŚĆ III opis przedmiotu zamówienia część iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót część iii/2 dokumentacja projektowa część iii/3 przedmiar robót częŚĆ iii/1 specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót spis treściPobieranie 3.02 Mb.
Strona37/54
Data10.05.2016
Rozmiar3.02 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   54

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie budowy linii kablowych niskiego napięcia w ramach Kontraktu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie”.

1.2 Zakres stosowania ST


Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robót objętych ST


Zakres Robót realizowanych w ramach wykonania linii kablowych niskiego napięcia obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze:


1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę.

 1. Prace geodezyjne:

 • wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych,

 • ustalenie odcinków kablowych podlegających demontażowi lub przełożeniu,

 • ustalenie nowych tras demontowanych odcinków kablowych.

 1. Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.

 2. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

 3. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy,

 4. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów.

 5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych I gruntowych.

 6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.

 7. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

 8. Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, Urządzeń i Sprzętu Wykonawcy.

1.3.2 Roboty podstawowe (Stałe):


 1. Wykonanie wykopów dla kabli.

 2. Układanie kabli niskiego napięcia w ziemi.

 3. Układanie kabli niskiego napięcia w kanałach kablowych i rurach osłonowych.

 4. Układanie kabli telekomunikacyjnych w ziemi.

 5. Układanie rur ochronnych.

 6. Układanie folii kalandrowanej.

 7. Układanie kabli niskiego napięcia w słupach lub po słupie.

 8. Wykonanie odgałęzienia kablowego z istniejącej linii napowietrznej nn.

 9. Wykonanie muf oraz głowic kablowych.

 10. Wykonanie demontaży linii kablowych, słupów.

 11. Zasypanie i zagęszczenie wykopów.

 12. Przeprowadzenie niezbędnych badań, pomiarów i badań sprawdzających.

1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:


 1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy.

 2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót.

 3. Kontrola jakości wykonanych Robót.

1.4 Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i Dokumentami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne" p 1.5. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.

Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość układanego kabla jest większa od trasy, na której układa się kabel.

Gardło studni - zwężona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.

Komora studni - środkowa część studni kablowej.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami.

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

Przyłącze - część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem lub szafką licznikową, a z drugiej konstrukcją znajdującą się na zasilanym obiekcie.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Słupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania wsporników kablowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania.

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   54


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna