CZĘŚĆ opisowa objaśnienie do wykonania dochodóWPobieranie 1.58 Mb.
Strona1/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIE DO WYKONANIA DOCHODÓW
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Zaplanowane dochody w kwocie 56.864.385,- zł wykonane zostały w wysokości 56.883.823,- zł, tj. 100,0 %. Dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.632.000,- zł, z tego na:

 1. budowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych – 13.123.000,- zł,

 2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42.489.000,- zł,

 3. analizę zmian w strukturze agrarnej, oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo – rolnych – 20.000,- zł,

 1. dotacji z WFOŚiGW na zadania melioracyjne – 890.956,- zł,

 2. dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na kwotę: 260.898,- zł, w tym z:

   1. opłat za wynajem mieszkań dla pracowników, oraz zbędnych powierzchni biurowych – 141.447,- zł,

   1. obciążeń wykonawców robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych za nieterminowe wykonanie robót – 10.744,- zł,

   2. opłat za korzystanie z centrali telefonicznej oraz partycypacji w kosztach dozoru i czystości klatki schodowej budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 oraz usługi nadzoru inwestorskiego – 82.494,- zł,

   3. sprzedaży dokumentacji przetargowych oraz zbędnych składników majątkowych – 19.014,- zł,

   4. należności z lat ubiegłych związanych z wynajmem powierzchni biurowych – 7.199,- zł,

 1. wpłaty po rozliczeniu gospodarstwa pomocniczego – 98.798,-zł

 2. wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy (Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie) – 1.171,- zł.


DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 14.451.739,-zł zostały wykonane w wysokości 11.996.671,- zł, tj. 83,0%. Pochodziły z:

1) dotacji celowych z budżetu państwa oraz Banku Światowego na:


 1. kontynuację zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu tj. realizację Komponentu B1 – Reorientacji/Przekwalifikowań Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie: 10.225.817,- zł,

 2. realizację Komponentu A – Mikropożyczki Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie: 1.767.266,- zł.

2) rozliczenia dotacji przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Komponentu B1 i A w kwocie: 3.588,-zł.

Nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.321.218,-zł na zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (Działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) oraz Priorytetu III Rozwój Lokalny (Działanie 3.4) z powodu późniejszego niż pierwotnie planowano rozpoczęcia wdrażania działań. Środki te zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i przesunięte do wykorzystania w 2005 r.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


Zaplanowane dochody w kwocie 21.311.952,-zł, zrealizowane zostały w wysokości 12.683.098,-zł tj. 59,5 % planu.

Dotyczyły:   1. dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 8.842.851,- zł, z tego na:

 1. refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg przy sprzedaży biletów (zaległość budżetu państwa za rok 2003) w kwocie - 3.866.505,-zł,,

 2. przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – 1.087.746,- zł,

 3. zakup autobusów szynowych – 3.888.600,- zł,

   1. opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób oraz analizę sytuacji rynkowej w kwocie 113.237,-zł,

   2. opłat z tytułu dzierżawy autobusu szynowego przez „PKP Przewozy Regionalne” – 28.226,- zł,

   3. wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus szynowy - 21.548,- zł,

   4. wpływu z tytułu rozliczenia podatku VAT związanego z zakupem autobusów szynowych w 2003 roku – 833.799,- zł,

   5. dofinansowania przez inne jednostki samorządu terytorialnego remontów i budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.689.944,-zł,

   6. dofinansowania przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zakupu oznakowania drogowego typu ostrzegawczego – 50.000,- zł

   7. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na kwotę: 103.493,-zł, w tym :

 • za czynsze mieszkaniowe – 6.663,-zł,

 • sprzedaż materiałów przetargowych – 22.008,- zł,

 • sprzedaż środków trwałych pochodzących z likwidacji – 10.217,-zł,

 • sprzedaż drzew wyciętych w pasie drogowym – 50.733,-zł,

 • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 1.410,-zł,

 • odpłatne rozmowy telefoniczne, koszty upomnienia, sprzedaż złomu, kary za nieterminowe wykonanie usług – 12.462,-zł.

Nie wpłynęła planowana dotacja na zakup autobusów szynowych z powodu późniejszego rozpoczęcia działania niż pierwotnie planowano. Środki w kwocie 8.611.400,-zł zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i przesunięte do wykorzystania w 2005 r.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna