Czarna 2006-11-23 Protokół z I sesji Rady Gminy w Czarnej w dniu 23. 11. 2006Pobieranie 35.3 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.3 Kb.

CZARNA 2006-11-23

Protokół


z I Sesji Rady Gminy w Czarnej

w dniu 23.11.2006


Radna P. Maria Śleziak – senior otworzyła I sesję Piątej Kadencji Rady Gminy w Czarnej. Powitała wszystkich radnych, Pana Wójta, pracowników UG, sołtysów zaproszonych gości. Obecnych Radnych- 15 ( obrady prawomocne).

Pani Aleksandra Kiryk odczytała tekst ślubowania, Radni złożyli ślubowanie.

Następnym punktem obrad jest wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnej. Wybór ten następuje w głosowaniu tajnym, koniecznym jest więc powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Radna Maria Śleziak poprosiła o zgłoszenie chętnych do komisji skrutacyjnej.

Komisja skrutacyjna: 1. B. Kochanowicz

 2. A. Strzała

 3. Z. Steciuk

Głosowanie: kto jest za takim składem komisji za- 15 ( jednogłośnie)


Wybór przewodniczącego Rady Gminy: P. Śleziak Maria - poprosiła o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy w Czarnej.

 1. P. Adam Mehal – zgłoszony przez P. Kochanowicza

 2. P. Mieczysław Kaźmierczyk – zgłoszony przez P. Borzęckiego

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Przewodniczący poinformował o sposobie głosowania.


Radny Myśliński – wysunął wniosek , żeby kandydaci na przewodniczących przedstawili się. Głosowanie kto jest za przyjęciem tego wniosku.

Za - 5


Przeciw - 10

Wniosek został odrzucony.

Nastąpiła dalsza część głosowania P. Radna Śleziak Maria zapytała czy wszyscy oddali głosy.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Andrzej Strzała odczytał protokół o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnej.


Głosowanie: Oddano 15 głosów, 2 głosy nieważne, 13 ważnych.

Za – 8 głosów Adam Mehal

Za – 5 głosów Mieczysław Kaźmierczyk
Na Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnej został wybrany Adam Mehal

Radna P. Maria Śleziak – odczytała o Uchwałę Rady Gminy o wyborze przewodniczącego.

Głosowanie: kto jest za przyjęciem uchwały

Za – 15 (Radnych)


Dalszą część sesji poprowadził nowo wybrany przewodniczący Adam Mehal.

Wybór wiceprzewodniczącego- również w głosowaniu tajnym.


Komisja skrutacyjna ta sama co do wyboru przewodniczącego, członkowie komisji wyrazili zgodę. Propozycję na wiceprzewodniczącego:

 1. Tomasz Bielówka - zgłosił P. Antoni Wacławik

 2. Mieczysław Kaźmierczyk - zgłosił P. Stanisław Myśliński

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania; następnie rozdano karty i przystąpiono do głosowania.


Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

P. Bielówka - 9 głosów

P. Kaźmierczyk- 6 głosów
Pan Tomasz Bielówka został wiceprzewodniczącym. Pan Przewodniczący odczytał uchwałę o wyborze wiceprzewodniczącego

Za – 15 (jednogłośnie)


Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej- Komisja ta składa się z 4 osób.

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady bliższych wyjaśnień udzieliła P. Sekretarz. zgodnie ze statutem Rada Gminy w Czarnej wybiera przewodniczącego, zastępcę oraz pozostałych członków.


Wybór przewodniczącego:
Propozycja;

Bogusław Kochanowicz – przewodniczący

Głosowanie za - 15 radnych
Zastępca przewodniczącego:


 1. Antoni Wacławik

 2. Mieczysław Kaźmierczyk

Głosowanie:

Antoni Wacławik – za 8

Mieczysław Kaźmierczyk – za 4

Wstrzymujące 3
Zastępcą przewodniczącego został Antoni Wacławik.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:


 1. Andrzej Strzała - głosowanie 15 za

 2. Jolanta Świszcz – głosowanie 15 za

Skład Komisji Rewizyjnej- głosowanie.

B. Kochanowicz – przewodniczącego

A. Wacławik - zastępca przewodniczącego


 1. Strzała – członek

J. Świszcz – członek
Głosowanie nad całością uchwały

Za – 15 ( jednogłośnie)


Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetowej

bliższych wyjaśnień udzieliła P. Sekretarz


Propozycje przewodniczący komisji budżetowej

 1. Zdzisław Steciuk

 2. Stanisław Myśliński

Głosowanie: Z. Steciuk – 13 za

St. Myśliński - 2 za

Przewodniczącym został Zdzisław Steciuk


Członkowie Komisji Budżetowej – 2 członków

Propozycje: 1. Sokalski Zb. – 12 głosów za

 2. Kalamat T. – 10 głosów za

 3. Kaźmierczyk M. – 4 głosów za

Skład Komisji Budżetowej: 1. Z. Steciuk – przewodniczący

 2. Zb. Sokalski – członek

 3. T. Kalamat – członek

Głosowanie nad całością uchwały za – 15 jednogłośnie


Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświatowej

Bliższych wyjaśnień udzieliła P. Sekretarz


Wybór przewodniczącego:

Myśliński Stanisław – 15 za

Członkowie: Kiryk Aleksandra – za 15

Borzęcki Bogusław – za 15

Świszcz Jolanta – za 15

Głosowanie nad całością uchwały

Za - 15 osób
Uchwała w sprawie powołania Komisji Kierunków Rozwoju Gminy
Przewodniczący Komisji – Kochanowicz Stanisław

Głosowanie – 15 za


Członkowie komisji:

Śleziak Maria – 15 za

Strzała Andrzej – 15 za
Głosowanie nad całością uchwały za - 15 jednogłośnie
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006

Bliższych wyjaśnień udzieliła P. Skarbnik

Projekt uchwały odczytał przewodniczący

Głosowanie: za – 15 jednogłośnie


Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie odbierania i składowania stałych odpadów komunalnych

Bliższych wyjaśnień udzielił P. Hermanowicz nawiązując do dopłaty z Urzędu Gminy przedstawił nowe stawki za wodę, śmieci, ścieki porównujące do roku poprzedniego.


Radny Kalamat – poprosił P. Skarbnik ażeby wyjaśniła jak wygląda dofinansowanie ZGK przez Urząd Gminy

Radny Kalamat stwierdził, że te stawki powinna zatwierdzić poprzednia Rada


Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady
Głosowanie za – 14

Przeciw – 0

Wstrzym. – 1
Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Rady

Głosowanie za – 15


Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Rady

Głosowanie za – 15


Uchwała w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarna
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Rady

Głosowanie za – 14

Przeciw – 0

Wstrzym. – 1

Wnioski zapytania interpelacje Radnych


  • Sołtys P. Eugeniusz Magusiak – drogi do pól (stan krytyczny) odpowiedzi udzielił P. Wójt

  • P. Bielówka w jakim stopniu z naszych dróg gminnych korzysta Nadleśnictwo (Rolnik tak sam nie niszczy dróg , Nadleśnictwo niszczy)

  • P. Śleziak Maria droga w Lipiu

  • P. Wacławik Antoni – drogi gminne (dojazd do lasu w Michniowcu i Lipiu)

  • Dyrektor szkoły Anna Łysyganicz – dlaczego szkoła płaci za kontener tak jak inne zakłady dochodowe

  • Kiedy zakład zaproponuje segregację śmieci; odpowiedzi udzielił P. Hermanowicz – nie ma takiej możliwości jeżeli chodzi o segregację, natomiast wywóz kontenera szkoła płaci tak jak inne jednostki, które podlegają Urzędowi Gminy.

  • Radny Kalamat Tomasz

Wniosek: oświetlenie na drodze gminnej do bloków w Czarnej Dolnej (PGR) - zrobić. Naprawić, uzupełnić lampy na drodze powiatowej od sklepu w Czarnej Dolnej (P. Strzała) do P. Błądek, a następnie od kościoła w Czarnej Dolnej do Czarnej PGR.

  • Radny Myśliński – wniosek ażeby Urząd Gminy zgodził się sfinansować wywozy kontenerów; lub pomóc w inny sposób, gdyż dobre inicjatywy należy popierać i nagradzać.

  • Radny Bielówka – wniosek (nagrodzić dzieci poprzez listy gratulacyjne lub nagrody)

  • Radny Myśliński – prosi ażeby Radny Powiatu z naszego terenu byli zaproszeni na sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano.Protokołowała: Krystyna Gąsiorowska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna