CZŁowiek najlepsza inwestycjaPobieranie 101.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar101.66 Kb.

Sygn. postępowania GOPS – III – 4072 / 11 / 12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych – zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,

ul. Dąbrowskiego 4,

realizujący projekt pn. „Szansa na rozwój”,

reprezentowany przez Ewę Szymczak– Kierownika

ZATWIERDZAM:

Darłowo – lipiec 2012 r. 1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, realizujący projekt pn. „Szansa na rozwój”, reprezentowany przez Ewę Szymczak – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, zwany w dalszej części „Zamawiającym”.

Adres Zamawiającego: 76 – 150 Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4

Poczta elektroniczna: gopsdarlowo@interia.pl

Strona internetowa: http://gops.ugdarlowo.pl/

Osoba do kontaktów roboczych: Janusz Sokoliński

Telefon: 94-314-16-50,

telefon komórkowy 602-751-350

fax: 94-314-16-50 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój, z podziałem na części:

 1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Liczba części – 3

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Część I - Operator wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych.

   Zakres

   merytoryczny

   Kurs musi być zrealizowany wg programu szkolenia zawierającego takie zagadnienia jak:

    • typy stosowanych wózków jezdniowych,

    • budowa wózków jezdniowych,

    • czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

    • czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,

    • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

    • wiadomości z zakresu BHP,

    • wiadomości o dozorze technicznym,

    • obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach zasilanych gazem propan - butan,

    • praktyczna nauka jazdy wózkami widłowymi.

   Kurs kończy się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r.w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz. 216).

   Dopuszczalne miejsce realizacji

   Darłowo, Sławno, Słupsk lub Koszalin

   Przewidywana liczba uczestników

   do przeszkolenia

   2 osoby

   Liczba godzin

   67 godzin zajęć - realizowane w godzinach pomiędzy 900 – 1700

   Przewidywany termin realizacji zamówienia

   sierpień - październik 2012   Obowiązki organizatora


   Organizator zabezpiecza w ramach kursu:

   • niezbędne środki i materiały dydaktyczne,

   • niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie kursu w tym wózek widłowy certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego,

   • realizację kursu według przygotowanego programu przedłożonego w ofercie,

   • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,

   • badanie lekarskie upoważniające do wykonywanie zawodu operatora wózków jezdniowych,

   • zapewnienie cateringu – woda mineralna, kawa, herbata, paluszki słone, 2 rodzaje ciastek kruchych, dla szkoleń powyżej 6 h dodatkowo obiad (drugie danie – ziemniaki, surówka, porcja mięsa, kompot) sporządzony zgodnie z normami żywieniowymi,
   • sporządzanie list obecności i odbioru cateringu oraz odbioru materiałów dydaktycznych,

   • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursu.


   Płatność

   Płatność realizowana na koniec kursu po przedłożeniu list obecności, odbioru cateringu i pokwitowania materiałów, udokumentowaniu u co najmniej 50% beneficjentów wzrostu kwalifikacji (zdaniu egzaminu i dostarczeniu kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu) oraz dostarczeniu dokumentacji fotograficznej.

   Uczestnik otrzymuje dokumenty

   Zaświadczenie o ukończeniu kursu

   Inne wymagania

   • Wykonawca w ramach kursu zapewnia pokrycie kosztu egzaminów, dojazdu i powrotu pomiędzy Darłowem a miejscem przeprowadzenia kursu dla kursanta, które jest wliczone w cenę usługi.

   • Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczonej zamawiającemu na koniec szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać informacje o realizowaniu szkolenia finansowanego z funduszy europejskich na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. oraz w ten sam sposób oznakować miejsce prowadzenia szkolenia i każdorazowo na początku szkolenia informować o źródłach finansowania z EFS.

  2. Część II – Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kas fiskalnych.

   Zakres

   merytoryczny kursu

   Celem szkolenia jest wytworzenie wśród uczestników szkolenia nawyków profesjonalnej obsługi klientów oraz nauczenie obsługi kas fiskalnych.

   Miejsce

   realizacji kursu

   Darłowo - Budynek Przychodni Rejonowej w Darłowie

   ul. M. C. Skłodowskiej 32, III piętro, pok. nr 3 – udostępnione nieodpłatnie   Przewidywana liczba uczestników

   9 osób

   Liczba godzin

   37 godzin realizowane w godzinach pomiędzy 900 – 1600

   Przewidywany termin realizacji zamówienia

   Sierpień / Wrzesień 2012


   Obowiązki organizatora


   Organizator zabezpiecza w ramach kursu:

   • materiały szkoleniowe i fachową literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu,

   • niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkoleń,

   • przygotowaną i doświadczoną kadrę,

   • catering (dla szkoleń powyżej 6 h tj. obiad (drugie danie – ziemniaki, surówka, porcja mięsa, kompot) sporządzony zgodnie z normami żywieniowymi,

   • sporządzenie list obecności i odbioru poczęstunku i materiałów szkoleniowych,

   • przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem wewnętrznym i wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.


   Płatność

   Płatność zostanie zrealizowana po zakończeniu kursu i przedstawieniu list obecności, dokumentacji fotograficznej, pokwitowań odbioru cateringu i materiałów szkoleniowych oraz kserokopii zaświadczeń o ukończeniu kursu przez co najmniej 77% skierowanych kursantów

   Uczestnik otrzymuje dokumenty

   Zaświadczenie o ukończeniu kursu


   Inne wymagania


   Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej dostarczonej zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać informacje o realizowaniu szkolenia finansowanego z funduszy europejskich na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. oraz w ten sam sposób oznakować miejsce prowadzenia szkolenia i każdorazowo na początku szkolenia informować o źródłach finansowania z EFS.

  3. Część III – Kurs koparko – ładowarki klasy III.

Zakres

merytoryczny

W ramach kursu zrealizowane zostaną następujące moduły:

I Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych,

2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,

3) technologii wykonywania robót ziemnych,

4) użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

II Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Kurs zostanie zakończony egzaminem państwowym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, realizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263. Koszt egzaminu jest wliczony w cenę usługi.Dopuszczalne miejsce

realizacji warsztatów

Darłowo, Sławno, Słupsk lub Koszalin

Przewidywana liczba uczestników

do przeszkolenia

1 osoba

Liczba godzin

202 godziny (zajęcia teoretyczne 116 h, zajęcia praktyczne 86 h) realizowane w godzinach pomiędzy 900 – 1700

Przewidywany termin realizacji zamówienia

Sierpień/październik 2012

Obowiązki organizatora


Organizator zabezpiecza w ramach kursu:

 • materiały szkoleniowe i fachową literaturę niezbędną do przeprowadzenia kursu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika kursu,

 • niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkolenia,

 • badanie lekarskie upoważniające do wykonywanie zawodu operatora koparki,

 • realizację kursu zgodnie z programem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118 poz.. 1263),

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,

 • zapewnienie cateringu (dla szkoleń do 6 h – woda mineralna, kawa, herbata, paluszki słone, 2 rodzaje ciastek kruchych, dla szkoleń powyżej 6 h – obiad (drugie danie – ziemniaki, surówka, porcja mięsa, kompot) sporządzonego zgodnie z normami żywieniowymi,

 • sporządzenie list obecności i odbioru cateringu,

 • przygotowanie egzaminu państwowego.

Płatność


Płatność zostanie dokonana po przedłożeniu faktury po zakończeniu kursu i dostarczeniu list obecności, cateringu i odbioru materiałów szkoleniowych, oraz kserokopii zaświadczenia o ukończeniu kursu i dokumentacji fotograficznej.

Uczestnik otrzymuje dokumenty

Zaświadczenie o ukończeniu kursu


Inne wymagania


 • Wykonawca w ramach kursu zapewnia pokrycie kosztu egzaminu państwowego oraz dojazdu i powrotu pomiędzy Darłowem a miejscem przeprowadzenia kursu wliczone w cenę usługi.

 • Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, oraz udokumentowanie szkoleń w formie dokumentacji fotograficznej. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać informacje o realizowaniu szkolenia finansowanego z funduszy europejskich na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, certyfikaty, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. oraz w ten sam sposób oznakować miejsce prowadzenia szkolenia i każdorazowo na początku szkolenia informować o źródłach finansowania z EFS.

Zamawiający informuje, że zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z zamawiającym prowadzone od poniedziałku do piątku. Godzina kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia teoretyczne - 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia praktyczne to 60 minut w 1 godzinie kursu.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ do którego dołączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków. W przypadku kursu:

 1. Operator wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych – posiada Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu „Wózka jezdniowego z napędem silnikowym” i „certyfikat bezpiecznej wymiany butli gazowych”, znajduje się w wykazie firm uprawnionych do prowadzenia szkoleń "Kierowca wózków jezdniowych" ODK w Mysłowicach oraz posiada program uzgodniony przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach.

 2. Kurs koparko – ładowarki klasy III Zezwolenie na prowadzenie kursów wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn w Warszawie

2.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ

3.

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone kserokopią dokumentów, dla poszczególnych części:

 1. Operator wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych będzie spełniony jeżeli osoba/osoby przeprowadzająca szkolenie wykaże się:

dla szkolenia teoretycznego: wykształcenie wyższe o kierunku mechanicznym.

dla szkolenia praktycznego: wykształcenie minimum średnie, uprawnienia do prowadzenia zajęć na kursach kierowców wózków jezdniowych, Certyfikat ODK w Mysłowicach.

i jako trener (wykładowca, nauczyciel) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/wykonuje co najmniej 1 usługę tożsamą lub odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 2 osób) potwierdzone referencjami firmy zlecającej szkolenie tożsame. 1. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej będzie spełniony jeżeli osoba/osoby przeprowadzająca szkolenie wykaże się:

dla szkolenia praktycznego -Wykształcenie wyższe, oraz uprawnienia serwisanta kas fiskalnych

dla szkolenia teoretycznego wykształceniem psychologicznym i referencjami firmy zlecającej szkolenie tożsame, lub przeprowadzi je trener, (wykładowca, nauczyciel) który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał/wykonuje co najmniej 1 usługę tożsamą lub odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 9 osób) potwierdzone referencjami firmy zlecającej szkolenie.

 1. Kurs koparko – ładowarki będzie spełniony jeżeli osoba/osoby przeprowadzająca szkolenie wykaże się zatrudnieniem u wykonawcy który uzyskał akredytację instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 2 do SIWZ

 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLAGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

  1. „Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 2 do SIWZ,

  2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”-załącznik nr 3 do SIWZ,

  3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy do dysponowania tymi osobami z uwzględnieniem stosunku prawnego - „Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia” - załącznik nr 4 do SIWZ,

Inne dokumenty:

  1. Formularz oferty – załącznik nr 1.

  2. Proponowany harmonogram i szczegółowy program zajęć zgodny z przedmiotem zamówienia, sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych – załącznik nr 5,

  3. Przedłożenie na dane szkolenie podpisanego wzoru umowy, świadczące o zgodzie oferenta na zapisy zawarte w umowie.

 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, za pośrednictwem faksu nr 94 3141650 lub e-maila: gopsdarlowo@interia.pl . Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogi elektronicznej zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma składane osobiście w godzinach pracy tj. w dni robocze od godz. 7:30 do 15.00.

  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ a równocześnie Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego zostaną powiadomieni za pomocą fax-u bądź e-maila.

  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego zostaną powiadomieni za pomocą fax-u bądź e-maila.

  5. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych jest Janusz Sokoliński tel. 94-314-1650, telefon kom. 602-751-350

 2. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WNIESIENIA WADIUM.

 3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia załącznika nr 1 do SIWZ - „Formularz oferty”, przy uwzględnieniu wszelkich kosztów wynikających z realizacji zamówienia.

  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.

  3. Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelnie, piórem, długopisem lub na komputerze.

  4. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

  5. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. Koszt szkolenia uczestnika (brutto) oraz cena oferty ogółem (brutto) powinny zostać określone do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglenia.

  6. Płatność za każdą z części nastąpi w terminach i po spełnieniu określonych warunków wskazanych w punkcie 5 SIWZ danej części zamówienia na podstawie wystawionej faktury (rachunku) w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby osób faktycznie skierowanych na poszczególne szkolenia, przez koszt szkolenia uczestnika wskazany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”.

  7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  8. Jeżeli osoba/-y podpisująca/-ące ofertę działa/-ają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać upoważnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia i/lub do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

  10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e.

  11. Wszystkie dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e.

  12. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferty niespełniające tego warunku będą odrzucone.

  13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  14. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przez Wykonawcę innym podmiotom w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy dołączyć do oferty ich pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 2. SKŁADANIE OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć odrębnie na każdą część przedmiotu zamówienia, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych – zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Szansa na rozwój” część …….. – nie otwierać przed 23.07.2012 r., godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. Dąbrowskiego 4 sekretariat pokój nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do 23.07.2012r., do godziny 1000. Na opakowaniu (kopercie) winny widnieć dane i adres zamawiającego oraz dane i adres Wykonawcy.

  2. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zamawiający zwraca niezwłocznie.

  3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

  4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

  5. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, który odebrał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 3. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Darłowie przy ul. Dąbrowskiego 4, pok. Nr 55 tj. w sali konferencyjno-bankietowej. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków płatności poszczególnych ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

 1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto– 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.Sposób oceny ofert:

Obliczenie punktacji pozostałych ofert nastąpi wg wzoru:


Najniższa cena

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------- × 100Cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której liczba punktów będzie największa. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglenia.

 1. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT:

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, mając na uwadze zapisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 1. OMYŁKI PISARSKIE I RACHUNKOWE:

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 2. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

 3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

 4. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

 5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

 6. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEN UZUPEŁNIAJĄCYCH.

 7. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  2. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający poda miejsce i termin spotkania mającego na celu wspólne ustalenie:

 1. programu zajęć

 2. wykazu literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

 3. harmonogramu zajęć,

 4. wzoru zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach.

Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia powyższych danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tj. fax, e-mail.

  1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryteria wyboru zgodnie ze „Wzorem umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 1. ZMIANY UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  2. Zawarta umowa może ulec zmianie w przypadku:

 1. nagłej i znacznej rezygnacji uczestników lub zmiany liczby uczestników szkolenia będącej wynikiem powstania uzasadnionych potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez zainteresowane osoby, lecz nie więcej niż 1 osoby,

 2. zmiany osób prowadzących szkolenie, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jednakże z zastrzeżeniem iż osoba zastępująca musi się wykazać przynajmniej takimi samymi uprawnieniami jak osoba wskazana w ofercie a zmiana ta nie będzie skutkować pogorszeniem poziomu szkolenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego,

 3. zmiany terminu realizacji kursu po uzgodnieniu tego faktu przez obie strony.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom, o których mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  5. Termin wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp.

  6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  7. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp.

  8. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.

  9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp.

  10. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – „Formularz oferty”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 – „Wiedza i doświadczenie personelu przewidywanego do przeprowadzenia zamówienia”,

Załącznik nr 5 – „Proponowany harmonogram i szczegółowy program zajęć oraz wzór ankiety”

Załącznik nr 6-1 – „Wzór umowy” – Operator wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych,

Załącznik nr 6-2 – „Wzór umowy” – Profesjonalna obsługa klienta z obsługą kas fiskalnych,Załącznik nr 6-3 – „Wzór umowy” – Kurs koparko – ładowarki klasy III.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna