ŁÓDŹ ul. Wólczańska 55/59, IV p. Konto: 03 2490 0005 0000 4500 5665 8994 0 223 000 222Pobieranie 50.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar50.07 Kb.
90-608 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 55/59, IV p. Konto: 03 2490 0005 0000 4500 5665 8994

0 223 000 222

info@study.com.pl

1396682

study_lodz

KARTA ZGŁOSZENIOWA – NAUKA I PRACA ZA GRANICĄDANE PERSONALNE

Nazwisko

Imię
Data ur.
Kod miejscowość
Ulica
Telefon
Telefon kom.
E-mail
Choroby, alergie

Prawo jazdy: TAK rok wydania:
Osoba paląca NIE TAK
Obecne zajęcie
Poziom znajomości języka0=początkujący

3=średniozaaansowany

1=podstawowy

4=wyższy średniozaawansowany

2=niższy średniozaawansowany

5=zaawansowany


PROGRAM

wyjazd w ciągu roku

wyjazd wakacyjny

mogę wyjechać po

Nazwa Programu

Kraj/e wyjazdu

Uwagi, życzenia
Dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wpłata depozytu rezerwacyjnego / wpisowego stanowi zawarcie umowy zgodnie z pkt. 1 i 5 ogólnych warunków zgłoszenia uczestnictwa w programach edukacyjnych i oznacza ich akceptację przez uczestnika. Warunkiem zgłoszenia do programu i otrzymania oryginalnych formularzy jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wniesienie wpisowegoWYPEŁNIA STUDY TRAVEL

NR _____/_______/_____________ AGENT ___________

ZGŁ ____ ____/____ EF ____ ____/____ _______

PF _______________ PL v. ____

WD ____ ____/____ OD ____ ____/____

A ____ ____/____ INT ____ ____/____

INV ____ ____/____ TD ____ ____/____

OPŁATY

Wpisowe: __________________

Opłata: __________________

Zakw.: __________________

Św. Dod.: __________________

Bilet: __________________

Ubezp.: __________________

DANE PRZEDSTAWICIELAopłata transakcyjna –bilet lotniczy: 95 PLN; bilet autokarowy: 45 PLN; zgłoszenia osobiste w siedzibie +100 PLN

OGÓLNA PROCEDURA ZGŁOSZENIA

 • dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i wpłacić wpisowe na poczet opłat za program

 • wypełnić oryginalne formularze i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami min. 10 tygodni przed planowanym rozpoczęciem programu; w przypadku wyjazdów wakacyjnych zgłoszenia przyjmowane są do określonego terminu

 • na podstawie złożonych dokumentów rozpoczynamy procedurę poszukiwania pracodawcy / rodziny, rezerwujemy kurs, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazd (zgodnie z życzeniami w karcie zgłoszeniowej)

 • następnie skontaktujemy się z kandydatem w celu umówienia rozmowy telefonicznej z agencją konsultacyjną / rodziną i wkrótce poinformujemy czy kandydat został zaakceptowany do programu; w przypadku programu au-pair często rodziny dzwonią bezpośrednio do uczestnika - po obopólnej akceptacji rodzina przysyła oficjalne zaproszenie

 • po otrzymaniu oferty przesyłamy placement / zaproszenie/ druk wizowy, z którym należy zgłosić się po wizę lub okazać przy przekraczaniu granicy ( dotyczy krajów, gdzie obowiązują wizy / pozwolenia na pracę)

 • niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia udziału / zaakceptowaniu do programu lecz nie później niż 5 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia programu wymagana jest dopłata do całkowitych kosztów programu i ewentualnych świadczeń dodatkowych ( np. przejazd, ubezpieczenie, odbiór z dworca)

 • przed wyjazdem uczestnik otrzymuje niezbędne dokumenty do rozpoczęcia programu; informujemy organizatora programu o dacie przyjazdu; w przypadku programu au-pair rodzina z reguły odbiera uczestnika z dworca; w przypadku niektórych programów organizowane jest tzw. Orientation.

OGÓLNA LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • karta zgłoszeniowa

 • cv, list motywacyjny/do rodziny goszczącej

 • 1-2 zdjęcia/album rodzinny ze zdjęciami

 • 1-2 listy referencyjne od pracodawcy/dotyczące opieki nad dziećmi

 • 1 list referencyjny –opinia

 • karta zdrowia i szczepień / zaświadczenie o stanie zdrowia

 • zaświadczenie o niekaralności

 • kserokopie dokumentów: ostatniego świadectwa lub dyplomu, aktu urodzenia, paszportu (strona ze zdjęciem), prawa jazdy

 • inne wymagane dokumenty


UWAGA ! powyższe ogólne zestawienie dotyczy wszystkich programów nauka i praca; szczegółową listę wymaganych dokumentów w przypadku konkretnego programu i kraju oraz instrukcję wypełniania uczestnik otrzymuje po dokonaniu zgłoszenia.

UWAGA ! dokumenty wypełnia się na oryginalnych formularzach w języku obcym elektronicznie/ czarnym długopisem. Prosimy o staranne i kompletne wypełnienie dokumentów. Pamiętaj, rodzina/pracodawca Cię nie zna i na podstawie otrzymanych dokumentów ocenia Ciebie i podejmuje decyzje o zatrudnieniu.
UWAGA ! W przypadku niektórych programów warunkiem udziału jest rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test językowy.
OGÓLNE WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH (UMOWA)1. Umowa określa warunki udziału w programach edukacyjnych oferowanych przez Study Travel i zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem programu zwanym dalej UCZESTNIKIEM, a Biurem Usług Edukacyjnych Study Travel, ul. Wólczańska 55/59 w Łodzi zwanym dalej STUDY TRAVEL w oparciu o materiały publikowane przez STUDY TRAVEL. Umowa wchodzi w życie po spełnieniu warunków określonych w procedurze zgłoszenia do programu.
2. STUDY TRAVEL zobowiązuje się do: zapewnienia miejsc na oferowanych programach edukacyjnych ( kurs językowy, nauka w szkole wszelkiego typu, studia, au-pair, work & travel, program płatnych praktyk, work & study, volunteer itp.), dokonania wszelkich czynności związanych ze skompletowaniem dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w programach, uzyskania dla UCZESTNIKA niezbędnych dokumentów umożliwiających wyjazd i uczestnictwo w nim oraz przesłania ich do kontrahenta za granicą i przedstawienia oferty kursu/szkoły/ rodziny/pracy/praktyk po otrzymaniu od kontrahenta zagranicznego-organizatora programu za granicą ( szkoły, fundacji, biura au-pair, agencji konsultacyjnej itp. ). STUDY TRAVEL zobowiązuje się do przekazania danych o wybranej przez UCZESTNIKA opcji zakwaterowania, jeśli dotyczy. Kontrahent za granicą, reprezentowany przez STUDY TRAVEL zobowiązuje się do organizacji programu pobytu za granicą zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. STUDY TRAVEL zobowiązuje się interweniować u głównego organizatora wyjazdu w przypadku niedopełnienia warunków programu, pod warunkiem, że UCZESTNIK powiadomi STUDY TRAVEL o zaistniałych kłopotach w terminie umożliwiającym ich rozwiązanie. Jeżeli UCZESTNIK nie powiadomi STUDY TRAVEL o zaistniałych problemach jeszcze w trakcie swego pobytu za granicą, wszelkie reklamacje po powrocie do kraju nie będą uwzględniane.
3. STUDY TRAVEL może wykupić UCZESTNIKOWI na jego koszt bilet na wybrany przez niego środek lokomocji, jeżeli UCZESTNIK wyraził takie życzenie w karcie zgłoszeniowej. STUDY TRAVEL dokonuje zakupu po cenach i na warunkach obowiązujących u przewoźnika lub agenta. Koszty dodatkowych noclegów związane z wcześniejszym przyjazdem do miejsca zakwaterowania lub późniejszym odjazdem wynikłe z braku miejsc na dany termin lub wynikające z rozkładu jazdy przewoźnika ponosi UCZESTNIK.
4. STUDY TRAVEL może ubezpieczyć UCZESTNIKA programu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w Towarzystwie Ubezpieczeniowym w ramach polisy lub karty EURO < 26 jeżeli UCZESTNIK wyrazi takie życzenie w karcie zgłoszeniowej po cenach i na warunkach obowiązujących u świadczeniodawcy. STUDY TRAVEL nie jest Agentem Ubezpieczeniowym i nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w czasie trwania programu.
5. Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca w programie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do STUDY TRAVEL oraz wniesienie wpisowego / depozytu rezerwacyjnego w wysokości określonej w procedurze zgłoszenia.
6. Warunkiem uczestnictwa w programie związanym z pracą jest dodatkowo dostarczenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych, dopełnienie procedury kwalifikacyjnej.
7. Ceny programów edukacyjnych podane są w walutach obcych lub złotych. Całkowitą opłatę za program należy uiścić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem programu jako depozyt na konto STUDY TRAVEL w złotych wg. kursu sprzedaży dewiz lub w walucie na konto STUDY TRAVEL. STUDY TRAVEL zobowiązuje się przekazać należność na konto organizatora programu. Wszelkie kalkulacje cen z przeliczeniem walut obcych na złote podawane w trakcie przedstawiania oferty przed ostatecznym rozliczeniem mają charakter orientacyjny. W celu ułatwienia końcowej zapłaty STUDY TRAVEL może przesłać UCZESTNIKOWI kosztorys wyjazdu, jednakże brak takiego kosztorysu lub błąd rachunkowy, pisarski lub inny nie stanowi podstawy do braku wpłaty należnej kwoty wynikającej z oferty. Opłata za program związany z pracą wymagana jest niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia udziału/zaakceptowaniu do programu, lecz nie później niż w terminie o którym mowa wcześniej.
8. Na całkowitą opłatę za program edukacyjny składają się: jednorazowe wpisowe, opłaty za program lub naukę, zakwaterowanie, podane w ofercie i obejmujące wymienione w niej świadczenia oraz usługi dodatkowe: transfer, bilet, ubezpieczenie itp., jeśli UCZESTNIK je zamówił. Wpisowe pokrywa koszty czynności rezerwacyjnych oraz postępowania kwalifikacyjnego, prowizji bankowych, wystawienia dokumentów wyjazdowych/wizowych, testu wstępnego, pakietu materiałów informacyjno - reklamowych, legitymacji szkolnej itp. Wpisowe nie jest zwracane bez względu na wynik przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Za czynności określone w pk. 3 i 4 STUDY TRAVEL może pobrać opłatę w wysokości podanej w informacjach dodatkowych. Przysługujące rabaty nie sumują się - do wyboru jedna zniżka.
9. UCZESTNIK programu au-pair oświadcza, iż jest w stanie odpowiedzialnie opiekować się dziećmi i utrzymać poprawne stosunki z rodziną w ramach ogólnie panujących zwyczajów w danej rodzinie i kraju; oświadcza, że jest zdrowy fizycznie i psychicznie; zobowiązuje się przestrzegać zasad programu au-pair, a w szczególności: przyjechać na pobyt z ważną wizą au-pair, nie podejmować innej pracy zarobkowej; akceptuje szczególne warunki pracy jako au-pair, która nie jest umową o pracę; zobowiązuje się do uczestniczenia w lekcjach języka obcego, jeśli tak stanowią szczegółowe warunki programu/wizowe; zobowiązuje się do załatwienia formalności wizowych niezwłocznie po otrzymaniu przydziału rodziny i wyjazdu po uzyskaniu wizy. UCZESTNIK programów nauka i praca zobowiązuje się do rzetelnego wywiązywania się ze swoich obowiązków ustalonych z pracodawcą/organizatorem programu; przepracowania określonej liczby godzin wynikających z umowy z pracodawcą zgodnie z kodeksem pracy obwiązującym w danym państwie. UCZESTNIK programów nauka i praca za granicą oświadcza, że jego oferta jest ważna przez miesiąc od daty planowanego rozpoczęcia programu w przypadku wyjazdów krótkich do 3 miesięcy i przez dwa miesiące licząc od końca miesiąca kalendarzowego od zadeklarowanej przez UCZESTNIKA daty planowanego rozpoczęcia programu w przypadku wyjazdów w ciągu roku dłuższych niż 3 miesiące, po warunkiem, że kompletne dokumenty zostały dostarczone zgodnie z ogólną procedurą kwalifikacyjną.
10. STUDY TRAVEL nie jest Agentem Ubezpieczeniowym i nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe w czasie trwania pobytu. Wykupienie ubezpieczenia medycznego jest obowiązkiem rodziny/pracodawcy/uczestnika zgodnie z warunkami programu.
11. STUDY TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przez uczestnika paszportu, biletu, pieniędzy oraz innych rzeczy będących w jego posiadaniu. STUDY TRAVEL nie pośredniczy w załatwianiu formalności wizowych. UCZESTNIK sam opłaca koszty przejazdu do rodziny, miejsca pracy /praktyk/szkoły, chyba, że inaczej stanowią warunki programu, jak również koszty wiz, pozwoleń, certyfikatów itp.
12. UCZESTNIK zobowiązany jest do założenia skrzynki poczty elektronicznej, jeśli jej nie posiada i regularnego sprawdzania jej zawartości. STUDY TRAVEL zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji drogą elektroniczną. Study Travel zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych opłat w przypadku zamawiania dokumentów w formie papierowej drogą pocztową jak również w przypadku dostarczenia aplikacji w formie niezgodnej z ogólnymi warunkami zgłoszenia do odrzucenia aplikacji włącznie.
13. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i znalezienie oferty rodziny/pracy/praktyk podana jest w ofercie. W przypadku braku oferty rodziny/pracy/praktyk opłata zostaje zwrócona po potrąceniu rzeczywistych kosztów związanych z przygotowaniem oferty i przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.
14. UCZESTNIK programu edukacyjnego ma prawo do decyzji o zmianie programu, terminu, opcji dodatkowych, transferu, itp. w dowolnym momencie. STUDY TRAVEL przedstawi uczestnikowi kosztorys dotyczący kosztów odwołania pierwotnej rezerwacji UCZESTNIKA oraz dokonania nowej rezerwacji. W przypadku decyzji o zmianie ustalenia UCZESTNIKA przyjmowane będą tylko w formie pisemnej pod rygorem ich nieuwzględnienia.
15. W przypadku rezygnacji z programu nauka i praca za granicą lub nie zakwalifikowania UCZESTNIKA, odmowy wizy, wjazdu, pozwolenia na pracę, itp. przepadkowi ulegają dotychczasowe wpłaty w proporcji odpowiadającej poniesionym kosztom i nakładom związanym z przygotowaniem oferty oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku jeśli rezygnacja nastąpi bez ważnych powodów UCZESTNIK zobowiązany jest do naprawienia szkody. W przypadku braku wpłaty opłaty za program w wymaganym terminie STUDY TRAVEL zastrzega sobie prawo do usunięcia UCZESTNIKA z programu i/lub naliczenia odsetek za zwłokę.
16. Uczestnik może odstąpić od udziału w programie składając na piśmie rezygnację z uczestnictwa w programie. Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet programu po potrąceniu poniesionych przez STUDY TRAVEL nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją oferty uczestnictwa, przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego oraz odwołaniem uczestnictwa klienta w programie. W przypadku jeśli rezygnacja nastąpi bez ważnych powodów UCZESTNIK zobowiązany jest do naprawienia szkody.
17. UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz norm zachowania, bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu zakwaterowania/pobytu/pracy oraz jest odpowiedzialny materialnie za szkody spowodowane przez siebie w czasie pobytu na programie.
18. STUDY TRAVEL nie odpowiada za zmiany procedur w dostępie do programów nauka i praca spowodowanych zmianą przepisów legislacyjnych poszczególnych państw oraz opóźnień rozpoczęcia programu wynikających z tych zmian.
19. UCZESTNIK wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych w celach marketingowych, jak również przekazywania ich podmiotom współpracującym ze STUDY TRAVEL w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówionych przez UCZESTNIKA usług. UCZESTNIK ma prawo do poprawienia oraz wglądu do danych, jak również ich usunięcia – jednak dopiero po zrealizowaniu usługi lub rezygnacji z programu.
20. Nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku karnego usunięcia UCZESTNIKA z programu, w przypadku drastycznego naruszania regulaminu pobytu lub niewykorzystanie świadczeń z przyczyn leżących po stronie UCZESTNIKA. Wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z tymi zdarzeniami poniesione przez organizatora programu lub STUDY TRAVEL ( np. wykupienie biletu lub zmiana rezerwacji ) obciążają UCZESTNIKA.
21. STUDY TRAVEL zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach prawo odwołania programu lub zmiany jego warunków z przyczyn niezależnych od siebie, o czym poinformuje UCZESTNIKA programu. W przypadku nie przyjęcia nowej oferty, STUDY TRAVEL zwróci wszelkie dotychczasowe wpłaty wniesione przez UCZESTNIKA.
22. STUDY TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w podróży, utratę bagażu i inne szkody wynikłe z realizacji przewozu przez przewoźnika. Ubezpieczenie bagażu i OC jest obowiązkiem przewoźnika, warunki te są określone w ogólnych warunkach przewozu.
23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W razie sporów strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania, w przeciwnym razie do rozwiązania sporu wyznaczony będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Study Travel.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna