D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I proceduryPobieranie 44.5 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar44.5 Kb.
D021888/02

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/…z dnia XXX r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

Operatorzy i personel uczestniczący w użytkowaniu określonych statków powietrznych muszą spełniać odpowiednie zasadnicze wymagania określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 wymaga, aby operatorzy prowadzący operacje niezarobkowe przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym zgłaszali, że dysponują zdolnością i środkami umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z użytkowaniem tych statków powietrznych, chyba że przepisy wykonawcze stanowią inaczej.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 Komisja powinna przyjąć niezbędne przepisy wykonawcze dotyczące ustanowienia warunków bezpiecznego użytkowania statków powietrznych.

Niniejsze rozporządzenie zmienia rozporządzenie (UE) nr 965/20122, aby włączyć do jego zakresu konkretne kwestie dotyczące operacji niezarobkowych.

Aby proces transformacji przebiegł sprawnie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej, środki wykonawcze powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy, w tym najlepsze praktyki, a także postęp naukowo-techniczny w zakresie operacji lotniczych. Należy odpowiednio uwzględnić wymagania techniczne i procedury administracyjne uzgodnione pod nadzorem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (zwanej dalej „ICAO”) oraz europejskich Wspólnych Władz Lotniczych do dnia 30 czerwca 2009 r., jak również obowiązujące przepisy wynikające ze specyfiki danego kraju.

Branży lotniczej i organom administracji państw członkowskich należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do nowych ram prawnych.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przygotowała projekt przepisów wykonawczych i przedstawiła go Komisji w postaci opinii zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012 wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1 ust. 1 po słowach „operacji zarobkowego transportu lotniczego przy użyciu samolotów i śmigłowców” dodaje się tekst w brzmieniu „oraz operacji niezarobkowych przy użyciu samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców”;

w art. 1 zmienia się numer ust. 3 na ust. 5 i dodaje się nowe ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Niniejsze rozporządzenie ustanawia także szczegółowe przepisy dotyczące operacji niezarobkowych, a także warunków i procedur składania zgłoszeń przez operatorów prowadzących operacje niezarobkowe przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym oraz sprawowania nadzoru nad nimi.

4. Pozostałe operacje, w tym operacje, w których statek powietrzny wykorzystuje się do wykonywania zadań lub usług specjalistycznych, są nadal wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi aż do chwili przyjęcia i rozpoczęcia stosowania odpowiednich przepisów wykonawczych.”;

w art. 2

a) dodaje się nowy ust. 5:

„5. „nawigacja w oparciu o charakterystyki systemów (PBN)” oznacza nawigację obszarową w oparciu o wymagania dotyczące osiągów dla statku powietrznego eksploatowanego na trasie ATS, o procedurę podejścia według wskazań przyrządów lub w wyznaczonej przestrzeni powietrznej.”;

b) liczbę „V” zastępuje się liczbą „VII”;

w art. 5 ust. 2 z pierwszego zdania skreśla się słowo „CAT”;

w art. 5 ust. 2 lit. b) słowa „samolotów i śmigłowców” zastępuje się słowami „samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców”;

w art. 5 dodaje się trzy ustępy w brzmieniu:

„3. Operatorzy skomplikowanych samolotów i śmigłowców z napędem silnikowym uczestniczący w operacjach niezarobkowych zgłaszają posiadanie odpowiedniego potencjału i środków pozwalającego im na wypełnienie ich obowiązków związanych z eksploatacją statku powietrznego i na eksploatowanie tego statku zgodnie z przepisami określonymi w załącznikach III i VI.

4. Operatorzy samolotów i śmigłowców z napędem silnikowym innych niż skomplikowane samoloty i śmigłowce, a także balonów i szybowców, uczestniczący w operacjach niezarobkowych, eksploatują statki powietrzne zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VII.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 3 i 4, organizacje szkoleniowe, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim, zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 290/20123, przeprowadzając loty szkoleniowe do, w granicach lub z Unii, eksploatują:

a) skomplikowane samoloty i śmigłowce z napędem silnikowym zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VI;

b) samoloty i śmigłowce z napędem silnikowym inne niż skomplikowane samoloty i śmigłowce zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VII.”;

w art. 6 dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu:

„7. Na zasadzie odstępstwa od SPA.PBN.100 „Operacje PBN” z załącznika V, operacje niezarobkowe wykonywane przy użyciu samolotów z napędem silnikowym innych niż skomplikowane samoloty w wyznaczonej przestrzeni powietrznej, na trasach lub zgodnie z procedurami, w przypadku których ustanawia się specyfikacje nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), są nadal wykonywane na warunkach określonych w prawie krajowym państw członkowskich do momentu przyjęcia i rozpoczęcia stosowania odpowiednich przepisów wykonawczych.”;

dotychczasowy akapit w art. 8 zostaje oznaczony jako ust. 1. W lit. a) słowa „w odniesieniu do samolotów” zastępuje się słowami „w odniesieniu do operacji CAT wykonywanych samolotami”. W lit. b) słowa „w odniesieniu do śmigłowców” zastępuje się słowami „w odniesieniu do operacji CAT wykonywanych śmigłowcami”. Dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

„2. Operacje niezarobkowe przy użyciu skomplikowanych samolotów i śmigłowców z napędem silnikowym są nadal wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ograniczenia czasu lotu aż do chwili przyjęcia i rozpoczęcia stosowania odpowiednich przepisów wykonawczych.”;

w art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 akapit drugi, państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu:

a) przepisów załącznika III w odniesieniu do operacji niezarobkowych wykonywanych przy użyciu skomplikowanych samolotów i śmigłowców z napędem silnikowym do dnia [3 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]; oraz

b) przepisów załączników V, VI i VII w odniesieniu do operacji niezarobkowych wykonywanych przy użyciu samolotów, śmigłowców, szybowców i balonów do dnia [3 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].”;

w załączniku I tytuł zmienia się na „Definicje terminów używanych w załącznikach II–VII”. Dodaje się następujące nowe definicje według kolejności alfabetycznej oraz zmienia się odpowiednio numerację istniejących definicji:

„11. »operacja (APV) z procedurą podejścia z naprowadzaniem pionowym« oznacza podejście według wskazań przyrządów, w ramach którego wykorzystuje się naprowadzanie poziome i pionowe, ale które nie spełnia wymagań ustanowionych dla operacji podejścia precyzyjnego i lądowania, przy wysokości względnej decyzji (DH) nie mniejszej niż 250 stóp i widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) nie krótszej niż 600 m.”;

„43. »statek powietrzny ELA1« oznacza załogowy europejski lekki statek powietrzny:

a) samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 1 200 kg, który nie jest sklasyfikowany jako skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym;

b) szybowiec lub motoszybowiec o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 1 200 kg;

c) balon o maksymalnej nominalnej ilości gazu wznoszącego lub ogrzanego powietrza nie większej niż 3400 m3 w przypadku balonów na ogrzane powietrze, 1050 m3 w przypadku balonów gazowych, 300 m3 w przypadku balonów gazowych na uwięzi;”;

„44. »statek powietrzny ELA2« oznacza załogowy europejski lekki statek powietrzny:

a) samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2000 kg, który nie jest sklasyfikowany jako skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym;

b) szybowiec lub motoszybowiec o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2000 kg;

c) balon;

d) bardzo lekki wiropłat o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, o nieskomplikowanej budowie, przeznaczony do przewożenia maksymalnie dwóch osób, bez turbinowego lub rakietowego napędu silnikowego; z ograniczeniem do lotów VFR w dzień. ”;

„126. »lotnisko dopuszczalne pod względem warunków pogodowych« oznacza odpowiednie lotnisko, dla którego – w przewidywanym czasie użycia – raporty pogodowe lub prognozy, bądź dowolne ich połączenie, wskazują, że warunki pogodowe będą spełniać lub przewyższać wymagane minima operacyjne lotniska, a raporty o stanie nawierzchni drogi startowej potwierdzają, że możliwe jest bezpieczne lądowanie.”;

w załączniku II część ARO.GEN.200 lit. c) po słowach „certyfikowane przez Agencję lub właściwy organ innego państwa członkowskiego” dodaje się słowa „albo przekazują im zgłoszenia”;

w załączniku II część ARO.GEN.220 lit. a) dodaje się następujące nowe pozycje oraz odpowiednio zmienia numerację w pozostałym tekście:

„(5) procesów przekazywania zgłoszeń i stałego nadzoru nad zgłoszonymi organizacjami;”;

„(8) nadzoru nad operacjami wykonywanymi statkami powietrznymi z napędem silnikowym innymi niż skomplikowane statki powietrzne przez operatorów wykonujących niezarobkowe przewozy lotnicze;”;

w załączniku II część ARO.GEN.220 lit. b) na końcu zdania dodaje się słowa „i otrzymanych zgłoszeń”;

w załączniku II tekst części ARO.GEN.300 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Właściwy organ sprawdza:

(1) spełnienie przez organizację stosownych wymagań przed wydaniem jej – odpowiednio – certyfikatu lub zatwierdzenia;

(2) czy certyfikowane przez niego organizacje lub organizacje, od których otrzymał zgłoszenie, niezmiennie spełniają stosowne wymagania;

(3) czy operatorzy wykonujący niezarobkowe przewozy lotnicze przy użyciu statków powietrznych z napędem silnikowym innych niż skomplikowane statki powietrzne niezmiennie spełniają stosowne wymagania; oraz

(4) wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa nakazanych przez właściwy organ, określonych w ARO.GEN.135 lit. c) i d).”;

w załączniku II w ARO.GEN.305 lit. d) i e) zostają oznaczone jako odpowiednio e) i f) oraz dodaje się nową lit. d) w brzmieniu:

„d) W odniesieniu do organizacji zgłaszających swoją działalność właściwemu organowi, program nadzoru opracowuje się z uwzględnieniem specyfiki organizacji, złożoności prowadzonej przez nią działalności i wyników wcześniejszych działań nadzorczych oraz opiera się go na ocenie ryzyka związanego z działalnością danej organizacji. Program ten obejmuje audyty i inspekcje, w tym, stosownie do przypadku, inspekcje na płycie i inspekcje niezapowiedziane.”;

w załączniku II dodaje się nową część ARO.GEN.345 w brzmieniu:

„ARO.GEN.345 Zgłoszenie – organizacje

a) Otrzymawszy zgłoszenie od organizacji prowadzącej lub zamierzającej prowadzić działalność, w przypadku której takie zgłoszenie jest wymagane, właściwy organ sprawdza, czy zgłoszenie to zawiera wszystkie informacje wymagane zgodnie z częścią ORO oraz przekazuje danej organizacji potwierdzenie odbioru zgłoszenia.

b) Jeżeli dane zgłoszenie nie zawiera wymaganych informacji lub zawiera informacje świadczące o niezgodności ze stosownymi wymaganiami, właściwy organ powiadamia organizację o tej niezgodności i zwraca się do niej o dodatkowe informacje. W razie konieczności, właściwy organ przeprowadza inspekcję w danej organizacji. Jeżeli dana niezgodność zostanie potwierdzona, właściwy organ podejmuje działania zgodnie z częścią ARO.GEN.350.”;

w załączniku II część ARO.GEN.350 lit. b) i c) po słowie „certyfikatu” dodaje się słowa „albo z treścią zgłoszenia”.

w załączniku II część ARO.GEN.350 lit. e) po słowach „certyfikowanej przez właściwy organ innego państwa członkowskiego lub Agencję” dodaje się słowa „albo zgłaszającej im swoją działalność”.

w załączniku II tekst części ARO.OPS.200 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Po stwierdzeniu, że operator spełnia stosowne wymagania, właściwy organ wydaje zatwierdzenie lub zmienia jego treść. Szczegóły tego zatwierdzenia należy określić w:

(1) specyfikacjach operacyjnych, zgodnie z dodatkiem II, dla operacji zarobkowego transportu lotniczego; lub

(2) wykazie zatwierdzeń szczególnych, zgodnie z dodatkiem V, dla operacji niezarobkowych.”;

w załączniku II dodaje się nowy dodatek V zatytułowany „Wykaz zatwierdzeń szczególnych” zgodnie z tekstem ustanowionym w dodatkach do niniejszego rozporządzenia;

w załączniku III część ORO.GEN.005 na końcu tekstu dodaje się słowa „lub operacji niezarobkowych wykonywanych przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym”;

w załączniku III część ORO.GEN.105 po słowie „certyfikacji” dodaje się słowa „albo składania zgłoszenia”;

w załączniku III część ORO.GEN.110 lit. a) i c) po słowach „certyfikatem”/„certyfikatu” dodaje się odpowiednio słowa „albo zgłoszeniem”/„albo zgłoszenia”;

w załączniku III część ORO.GEN.120 dodaje się nową lit. c) w brzmieniu:

„c) Operator, który zobowiązany jest do zgłaszania swojej działalności, przekazuje właściwemu organowi wykaz alternatywnych sposobów spełnienia wymagań, z których korzysta na potrzeby stwierdzenia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi.”;

w załączniku III część ORO.GEN.140 lit. a) po słowie „certyfikacji” dodaje się słowa „albo zgłoszeniu”.

w załączniku III tekst części ORO.AOC.125 otrzymuje brzmienie:

„a) Posiadacz AOC może prowadzić operacje niezarobkowe z użyciem statków powietrznych wykorzystywanych do operacji zarobkowego transportu lotniczego wymienionych w specyfikacjach operacyjnych do swojego AOC, pod warunkiem że operator:

(1) umieści w instrukcji operacyjnej szczegółowy opis tych operacji, w tym:

(i) określenie stosownych wymagań;

(ii) wyraźne określenie wszelkich różnic między procedurami operacyjnymi w prowadzeniu operacji zarobkowych i operacji niezarobkowych;

(iii) sposób zapewnienia pełnego zaznajomienia całego personelu biorącego udział w tych operacjach z odpowiednimi procedurami;

(2) przedstawi właściwemu organowi do uprzedniego zatwierdzenia ustalone różnice między procedurami operacyjnymi, o których mowa w lit. a) pkt 1) ppkt (ii).

b) Posiadacz AOC prowadzący operacje, o których mowa w lit. a), nie jest zobowiązany do przedstawiania zgłoszenia zgodnie z niniejszą częścią.”;

w załączniku III dodaje się nową część ORO.AOC.150 w brzmieniu:

„Podczęść DEC – Zgłoszenie

ORO.DEC.100 Zgłoszenie

Operator wykonujący niezarobkowe przewozy lotnicze skomplikowanymi statkami powietrznymi z napędem silnikowym musi:

a) przedstawić właściwemu organowi wszelkie stosowne informacje przed rozpoczęciem działalności, korzystając z formularza znajdującego się w dodatku I do niniejszego załącznika;

b) przekazać właściwemu organowi wykaz alternatywnych sposobów spełnienia wymagań, z których korzysta;

c) zachować zgodność ze stosownymi wymaganiami oraz z informacjami podanymi w zgłoszeniu;

d) niezwłocznie informować właściwy organ o wszelkich zmianach w swoim zgłoszeniu lub w sposobach spełnienia wymagań, z których korzysta, poprzez dostarczenie zmienionego zgłoszenia z wykorzystaniem formularza znajdującego się w dodatku I do niniejszego załącznika; oraz

e) powiadomić właściwy organ o zaprzestaniu działalności.”;

w załączniku III część ORO.MLR.100 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Treść instrukcji operacyjnej musi odzwierciedlać wymagania przedstawione w – odpowiednio – niniejszym załączniku, załączniku IV (część CAT), załączniku V (część SPA) i załączniku VI (część NCC), oraz nie może być sprzeczna z – odpowiednio – warunkami specyfikacji operacyjnych do certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) bądź ze zgłoszeniem i towarzyszącym mu wykazem zatwierdzeń szczególnych.”;

w załączniku III część ORO.MLR.101 otrzymuje tytuł: „Instrukcja operacyjna – struktura zarobkowego transportu lotniczego”;

w załączniku III tekst części ORO.MLR.115 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Następującą dokumentację przechowuje się co najmniej przez 5 lat:

(1) w przypadku operatorów CAT, dokumentację działalności, o której mowa w ORO.GEN.200;

(2) w przypadku operacji niezarobkowych wykonywanych przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym, kopię zgłoszenia operatora, szczegółowe informacje na temat posiadanego zatwierdzenia i instrukcji operacyjnej.”;

w załączniku III tekst części ORO.FC.005 otrzymuje brzmienie:

„W niniejszej podczęści ustanawia się wymagania, które operator musi spełnić w zakresie wyszkolenia, doświadczenia i kwalifikacji załogi lotniczej. Podczęść ta obejmuje:

(1) sekcję 1, w której określono wspólne wymagania mające zastosowanie zarówno do operacji niezarobkowych wykonywanych przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym, jak i do operacji zarobkowego transportu lotniczego;

(2) sekcję 2, w której określono dodatkowe wymagania mające zastosowanie do operacji zarobkowego transportu lotniczego.”;

w załączniku III po części ORO.FC.005 dodaje się nową sekcję zatytułowaną „Sekcja 1 – Wymagania wspólne”;

w załączniku III część ORO.FC.105 lit. a) słowa „pilota dowódcę/dowódcę” zastępuje się słowami „pilota dowódcę lub – w przypadku operacji zarobkowego transportu lotniczego – na dowódcę”.

w załączniku III część ORO.FC.145 lit. c) na początku dodaje się słowa „W przypadku operacji zarobkowego transportu lotniczego,”;

w załączniku III po części ORO.FC.145 dodaje się nową sekcję zatytułowaną „Sekcja 2 – Dodatkowe wymagania dla operacji zarobkowego transportu lotniczego”;

w załączniku III tekst części ORO.CC.005 otrzymuje brzmienie:

„W niniejszej podczęści ustanawia się wymagania, które muszą zostać spełnione przez operatora wykonującego loty statkiem powietrznym z personelem pokładowym. Podczęść ta obejmuje:

a) sekcję 1, w której określono wspólne wymagania mające zastosowanie do wszystkich operacji, oraz

b) sekcję 2, w której określono dodatkowe wymagania mające zastosowanie wyłącznie do operacji zarobkowego transportu lotniczego.”;

w załączniku III podczęść CC sekcja 1 otrzymuje tytuł: „Wspólne wymagania”;

w załączniku III dodaje się nowy dodatek I zatytułowany „Zgłoszenie” zgodnie z tekstem przedstawionym w dodatkach do niniejszego rozporządzenia;

w załączniku V tekst części SPA.GEN.100 otrzymuje brzmienie:

„a) Organem właściwym do wydawania zatwierdzeń szczególnych jest:

(1) w przypadku operatora wykonującego zarobkowe przewozy lotnicze – organ państwa członkowskiego, w którym posiada on główne miejsce prowadzenia działalności;

(2) w przypadku operatora wykonującego niezarobkowe przewozy lotnicze – organ państwa, w którym operator ten prowadzi działalność lub posiada miejsce pobytu.

b) Niezależnie od lit. a) pkt (2), w przypadku operatora wykonującego niezarobkowe przewozy lotnicze eksploatującego statek powietrzny zarejestrowany w państwie trzecim stosowne wymagania wynikające z niniejszego załącznika w odniesieniu do zatwierdzenia następujących operacji nie mają zastosowania, jeżeli dane zatwierdzenia zostały wydane przez państwo trzecie będące państwem rejestracji:

(1) nawigacja w oparciu o charakterystyki systemów (PBN);

(2) specyfikacje minimalnych osiągów nawigacyjnych (MNPS);

(3) operacje (RVSM) w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami separacji pionowej.”;

w załączniku V tekst części SPA.GEN.110 otrzymuje brzmienie:

„Zakres działalności, którą operator ma prawo wykonywać na podstawie zatwierdzenia, zostaje udokumentowany i określony:

a) w odniesieniu do operatorów posiadających certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) w specyfikacjach operacyjnych do AOC;

b) w odniesieniu do wszystkich pozostałych operatorów – w wykazie zatwierdzeń szczególnych.”;

w załączniku V część SPA.DG.100 po słowach „załączniku IV (część CAT),” dodaje się słowa „załączniku VI (część NCC) i załączniku VII (część NCO)”;

dodaje się nowe załączniki VI (część NCC) i VII (część NCO) zgodnie z tekstem przedstawionym w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od [następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Komisji


Przewodniczący1Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

2Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1.

3Dz. U. L 100 z 5.4.2012, s. 1.

PL   PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna