Dalej „Regulamin” §1 postanowienia ogólneData08.05.2016
Rozmiar8 Kb.
REGULAMIN promocji „Oddaj swój stary telewizor - zaproszenia do Teatru”

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Oddaj swój stary telewizor - zaproszenia do Teatru”, zwanej dalej „Promocją”, jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, przy ul. A. Mickiewicza 4, NIP: 873-000-70-71. zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Partnerem akcji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów, NIP 8733251185 zwany dalej „Partnerem”.

 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 26 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób uprawnionych – zgodnie z regulaminem funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – pkt 5 Regulaminu.

 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnera.

 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 4. W ramach promocji w PSZOK przyjmowane są tylko kompletne telewizory, wszystkich rodzajów, w tym CRT, LCD, plazmowe i in. Promocja nie dotyczy monitorów komputerowych.

 5. Telewizor można przekazać w godzinach pracy PSZOK, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 17:00 i w soboty w godz. 07:00 – 15:00 w następujących punktach:

  • PSZOK przy ul. Cmentarnej 31 w Tarnowie,

  • PSZOK przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie.

 6. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w okresie trwania akcji:

  • dostarczyć do PSZOK telewizor zgodnie z regulaminem PSZOK (osoby uprawnione),

  • odebrać zaproszenie w wybranym PSZOK na terenie Tarnowa.

 7. Za każdy dostarczony telewizor Uczestnik otrzymuje:

  • dwuosobowe otwarte zaproszenie na wybrany spektakl repertuarowy z oferty Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie (zaproszenie ważne do czerwca 2016 r.),

  • kupon rabatowy upoważniający do zakupu 4 sztuk biletów promocyjnych w cenie 10 zł na wskazane przez Organizatora spektakle repertuarowe (do wyboru 3 spektakle wieczorne w każdym miesiącu). Lista spektakli objętych promocją dostępna jest w kasie teatru.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sekretariacie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest u:

- Organizatora – w Biurze Promocji i Organizacji Widowni Teatru im. Ludwika Solskiego (ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów) oraz na www.teatr.tarnow.pl w zakładce bilety

- Partnera – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. (PUK), http://puk.tarnow.pl, w siedzibie PSZOK – ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów, PSZOK – ul. Kąpielowa 4b, 33-100 Tarnów. 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna