Dane liczbowe są przykładowe, w pracy kontrolnej będą innePobieranie 45.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar45.07 Kb.
dane liczbowe są przykładowe, w pracy kontrolnej będą inne.
1. Na podstawie danych w tabeliprzedstawiającej bilans ludności pewnego państwa oblicz

a/przyrost naturalny w tysiącach

b/przyrost rzeczywisty w tsiącach

c/współczynnik urodzeń

d/współczynnik zgonów

e/współczynnik przyrostu naturalnego
bilans ludności w 2010

w tysiącach

wyszczególnienie

ogółem

liczba ludności

55 632

urodzenia

354

zgony

360

emigracja

220

imigracja

1 450

przyrost naturalny
przyrost rzeczywisty
na 1000 mieszkańców

współczynnik urodzeń
współczynnik zgonów
współczynnik przyrostu naturalnego
2.

Współczynnik feminizacji.- definicjaw państwie o liczbie ludności 27,5 mln mieszka 15 mln kobiet. Oblicz odsetek kobiet i współczynnik feminizacji
3. Oblicz gęstość zaludnienia w wybranych państwach

Indie powierzchnia 3 287 260.km.kw.; ludność 935,8 mln

Kazachstan powierzchnia 2 717 300 km.kw.; ludność 17,1mln

4.

Do wymienionych w tabeli obszarów dopisz po głównym czynniku, który miał wpływ na gęstość zaludnienia.obszar

czynnik

a.Delta Nilu
b.Tybet
c.Półwysep Arabski
d.Wyżyna Śląska5.

Wyjasnij pojęcie eksplozji demograficznej i podaj jej przyczyny.6.

Uzupełnij treści tabeli, zestawiając negatywne bądź pozytywne konsekwencje urbanizacji (wg podanego kryterium)Lp

rodzaje skutków

konsekwencje pozytywne

konsekwencje negatywne

1

ekonomiczne

możliwość szybkiego przemieszczania się ludności

przeciążenie komunikacji, korki, brak miejsc parkingowych

2

ekonomiczne
wzrost nakładów inwestycyjnych – konieczność montowania filtrów, oczyszczalni ścieków

3

społeczne

większa swoboda wynikająca z anonimowości
4

zdrowotne
zmniejszona odporność organizmu spowodowana zanieczyszczeniem środowiska

5

socjalne

większy komfort życia wynikający m.in. z wyposażenia mieszkań w infrastrukturę komunalną.7.8. Podkreśl grupę krajów wyłącznie o społeczeństwach starzejących się:

 1. Słowacja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania

 2. Brazylia, Chiny, Indonezja, Polska

 3. Niemcy, Meksyk, Rosja, Nigeria

 4. Etiopia, Francja, Bangladesz, Holandia

 5. Japonia, Indie, Ukraina, Pakistan

9. Podkreśl poprawne uzupełnienie zdania.

W społeczeństwie postindustrialnym największa część ludności pracuje w:

a) budownictwie

b) leśnictwie

c)przemyśle

d)rolnictwie

e) usługach

10.Podkreśl poprawne uzupełnienie zdania.

Osoby bezrobotne zalicza się w polskiej statystyce do grupy: 1. aktywnych zawodowo

 2. biernych zawodowo

 3. osób w wieku poprodukcyjnym

 4. osób w wieku przedprodukcyjnym

 5. osób pracujących


11.Wyjaśnij terminy:

 1. aglomeracja monocentryczna - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

na przykład……………………………………………..

 1. aglomeracja policentryczna - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

na przykład

 1. megalopolis - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

na przykład
12. Napisz, które funkcje pełnią miasta, gdzie:

a) odbywa się przeładunek towarów z jednych środków transportu na inne………………

b) przetwarza się na masową skalę surowce mineralne i płody rolne w celu wytworzenia dóbr materialnych zaspokajających potrzeby ludności……………………………………

c) odbywa się wymiana towarów między podmiotami gospodarczymi i konsumentami realizowana drogą kupna i sprzedaży………………………………………………….

d) mają siedzibę urzędy państwowe działające na rzecz regionu…………………………

e) korzysta się z urządzeń służących poprawie stanu zdrowia ludności……………………


13 . Napisz, które funkcje pełnią następujące miejscowości świata i Polski:

a) Abudża, Astana, Brasilia, Canberra, Ottawa, Islamabad………………………………..

b)Cambridge, Heidelberg, Oxford, Princeton, Uppsala…………………………….

c) Baden-Baden, Bath, Davos, Karlowe Vary, Vichy……………………………

d) Genua, Hamburg, Marsylia, Odessa, Triest, …………………………………….

e) Santiago de Compostela, Lourdes, Asyż, Fatima…………………………………

f) Krynica – Zdrój, Szczawnica, Kudowa-Zdrój, Ciechocinek, Nałęczów………………………

g) Kalwaria Zebrzydowska, Licheń, Góra Świętej Anny…………………………………

h) Wisła, Zakopane, Karpacz, Szczyrk………………………..

i) Olkusz, Bogatynia, Bełchatów, Polkowice, Turek..................................


Rozróżnia się następujące funkcje miast:

a/administracyjne

b/edukacyjna

c/finansowe

d/handlowe

e/komunikacyjne

f/kulturalno-rozrywkowe

g/lecznicze

h/militarne

i/naukowe

j/obronne

k/polityczne

l/przemysłowe

ł/rzemieślnicze

m/relgijne

n/sądownicze

m/sportowo-rekreacyjne

o/turystyczno-wypoczynkowe

p/uzdrowiskowe

14. Wyjaśnij pojęcie

emigracja

imigracja

repatriacja

15.


Napisz, którymi numerami oznaczono na mapie największe aglomeracje miejskie świata:

a/Kair

b/Buenos Airesc/Kalkuta

d/Lima


e/Moskwa

f/Paryż


Napisz, którymi literami oznaczono na mapie największe konurbacja miejskie świata

a/Zagłębie Ruhry

b/Liverpool – Birmingham – Manchester

c/Zagłębie Donieckie

Napisz, którymi literami oznaczono na mapie następujące zespoły miejskie typu megalopolis

a/Los Angeles –San Francisco

b/Chicago-Detroit

c/Boston – Waszyngton

d/Tokio-Osaka

16. Wymień po 5 czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych wpływających na pogłębianie się problemu głodu na świecie. /4pkt/LP

czynnik przyrodniczy

czynnik pozaprzyrodniczy

1


2


3


4


5

17. Co to jest głód utajony?18. Podaj jakie czynniki lokalizacji wpływają na rozmieszczenie elektrowni w Polsce. Podaj trzy różne czynniki, do każdego dopisz miejscowość lub nazwę elektrowni.
a/
b/
c/
19.Wymień 4 odnawialne źródła energii i podaj wady każdego ze źródeł przy produkcji energii.

LP

źródło energii

wady

20. . Przyporządkuj zagłębiom surowce, które tak występują:

LP

nazwa zagłębia

surowiec tam występujący

1

lubelskie
2

turoszowskie
3

dolnośląskie
4

podkarpackie
5

górnośląskie

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna