Decyzja komisjiPobieranie 23.37 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar23.37 Kb.


DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 maja 1997 r.
w sprawie zakupu przez Wspólnotę antygenów pryszczycy oraz opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(97/348/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii1, ostatnio zmienioną decyzją 94/370/WE2, w szczególności jej art. 14,
uwzględniając decyzję Rady 91/666/EWG z dnia 11 grudnia 1991 r. ustanawiającą wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy3, w szczególności jej art. 5 i 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z decyzją Komisji 91/666/EWG zakup antygenów jest częścią wspólnotowego działania w celu ustanowienia wspólnotowych rezerw szczepionki przeciwko pryszczycy;

93/590/WE: Decyzja Komisji 93/590/WE z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie zakupu antygenów pryszczycy w ramach działania wspólnotowego dotyczącego rezerw szczepionek

decyzją Komisji 93/590/WE z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę antygenów pryszczycy w ramach działania wspólnotowego dotyczącego rezerw szczepionek przeciwko pryszczycy4, ostatnio zmieniona decyzją 95/471/WE5, poczyniono ustalenia dotyczące zakupu antygenu pryszczycy;
ustalenia z 1993 r. obejmowały antygen szczepu wirusa A5, A22 i O1;
w związku z sytuacją dotyczącą tej choroby, wymagane są dodatkowe antygeny;
dnia 16 listopada 1996 r., Komisja ogłosiła zaproszenie do składania ofert na inaktywowane, skoncentrowane antygeny wirusa pryszczycy oraz opracowanie, produkcję, butelkowanie i dystrybucję szczepionek wykorzystywanych do zwalczania pryszczycy6;
przedmiot zamówienia obejmował 2 miliony porcji antygenu A22 Iraq, 5 milionów porcji C1 (pochodzenia europejskiego) oraz 5 milionów porcji ASIA 1 oraz opracowanie, produkcję, butelkowanie i dystrybucję szczepionek produkowanych ze wspomnianych powyżej antygenów oraz opracowanie, produkcję, butelkowanie i dystrybucję szczepionek produkowanych z antygenów znajdujących się w rezerwach banków ustanowionych decyzją Komisji 93/590/WE;
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert Komisja otrzymała wnioski o uczestnictwo od trzech producentów antygenów wirusa pryszczycy;
Komisja zbadała przedstawione oferty, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
- wymagania techniczne załącznika II do decyzji 91/666/EWG oraz inne kryteria określone w art. 5 tej decyzji,
- fakt, że niektóre przedsiębiorstwa nie były w stanie dostarczyć pełnej liczby porcji niektórych antygenów,
- konieczność dobrze zorganizowanej kontroli jakości oraz programu zabezpieczenia jakości przez producenta,
- okres przydatności szczepionek;
Komisja dokonała wyboru firmy Rhône Mérieux na dostarczenie 2 milionów porcji antygenu A22 Iraq, 5 milionów porcji C1 oraz 5 milionów porcji ASIA 1 oraz, zgodnie z zapotrzebowaniem Komisji, na opracowanie, produkcję, butelkowanie oraz dystrybucję szczepionek przeciwko pryszczycy produkowanych ze wspomnianych antygenów oraz z antygenów zebranych w istniejących bankach;
należy przyjąć przepisy w zakresie finansowania w celu umożliwienia Komisji zakupu antygenów od Rhône Mérieux oraz na dokonanie ustaleń z powyższym przedsiębiorstwem dotyczących opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy;
zgodnie z art. 7 decyzji 91/666/EWG, niezbędne jest określenie zasad dystrybucji rezerw antygenu między bankami antygenów, powołanymi w art. 1 tej decyzji;
stosowne jest przechowywanie zakupionych szczepów w różnych bankach;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Komisja dokona zakupu następujących szczepów antygenu pryszczycy:


- A22 Iraq: 2 000 000 porcji,
- C1: 5 000 000 porcji,
- ASIA 1: 5 000 000 porcji,
za maksymalną kwotę 2,4 miliona ECU.
2. Antygeny wymienione w ust. 1 będą dostarczone przez Rhône Mérieux.
3. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy, produkowanych z antygenów wymienionych w ust. 2 za wstępną maksymalną kwotę 1,5 miliona ECU.
4. Działanie określone w ust. 3 będzie organizowane przez Komisję.

Artykuł 2

1. Wspólnota dokona uzgodnień dotyczących opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy produkowanych z antygenów przechowywanych w istniejących bankach antygenów za wstępną maksymalną kwotę 1,5 miliona ECU.


2. Działanie określone w ust. 1 będzie organizowane przez Komisję.

Artykuł 3

Środki wymienione w art. 1 ust. 3 oraz w art. 2 ust. 1 będą realizowane przez Komisję we współpracy z Rhône Mérieux.Artykuł 4

1. W celu osiągnięcia celów stawianych w art. 1, 2 i 3 Komisja zawrze umowy z Rhône Mérieux w imieniu Wspólnoty Europejskiej.


2. Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa jest upoważniony do podpisania umów w imieniu Komisji Europejskiej.
3. Płatności na rzecz Rhône Mérieux będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowach przewidzianych w ust. 1.

Artykuł 5

Antygen określony w art. 1 ust. 1 zostanie podzielony między istniejącymi bankami antygenów w następujący sposób:


a) Lyon: 2 000 000 porcji A22 Iraq,
b) Brescia: 2,5 miliona porcji C1 i ASIA 1,
c) Pirbright: 2,5 miliona porcji C1 i ASIA 1.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 1997 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji


1 Dz.U. nr L 224 z 18.8.1990, str. 19.

2 Dz.U. nr L 168 z 2.7.1994, str. 31.

3 Dz.U. nr L 368 z 31.12.1991, str. 21.

4 Dz.U. nr L 280 z 13.11.1993, str. 33.

5 Dz.U. nr L 269 z 11.11.1995, str. 29.

6 Dz.U. nr L 346 z 16.11.1996, str. 27.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna