Decyzja komisjiPobieranie 58.68 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar58.68 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 lutego 2001 r.
zmieniająca załącznik I do decyzji Rady 91/666/EWG ustanawiającej wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy i aktualizująca decyzję 2000/112/WE w odniesieniu do podziału rezerw antygenów między banki antygenów
(notyfikowana jako dokument nr C (2001) 425)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2001/181/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Rady 91/666/EWG z dnia 11 grudnia 1991 r. ustanawiającą wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy1, ostatnio zmienioną decyzją 1999/762/WE2, w szczególności jej art. 7 i 9,
uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii3, ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1258/19994, w szczególności jej art. 14,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Zgodnie z decyzją 91/666/EWG, zakup antygenów jest częścią działania Wspólnoty mającego na celu stworzenie wspólnotowych rezerw szczepionek przeciwko pryszczycy.
(2) Załącznik I do decyzji 91/666/EWG szczegółowo określa ilości i podtypy antygenów wirusa pryszczycy, jakie mają być przechowywane w rezerwach antygenów.
(3) Zmuszeni sytuacją epidemiologiczną i idąc za radą Światowego Laboratorium Referencyjnego dla Pryszczycy w Pirbright w Wielkiej Brytanii, oraz radą grupy ekspertów, ustanowionej w celu oceny niektórych przepisów dyrektywy 85/511/EWG5, ostatnio zmienionej Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, Wspólnota zakupiła pewne podtypy i ilości antygenów wirusa pryszczycy.
(4) Decyzją Komisji 93/590/WE z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie zakupu antygenów pryszczycy w ramach działania wspólnotowego dotyczącego rezerw szczepionek przeciwko pryszczycy6, ostatnio zmienioną decyzją 2000/122/WE7, poczyniono ustalenia mające na celu zakup antygenów wirusa pryszczycy A5, A22 oraz O1.
(5) Decyzją Komisji 97/348/WE z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę antygenów pryszczycy oraz opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy8, ostatnio zmienioną decyzją 2000/122/WE, poczyniono ustalenia mające na celu zakup antygenów wirusa pryszczycy A22-Iraq, C1 oraz ASIA1.
(6) Decyzją Komisji 2000/77/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę antygenów pryszczycy oraz opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy9, poczyniono ustalenia mające na celu zakup pewnych ilości antygenów wirusa pryszczycy: A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (typ wschodnioafrykański i południowoafrykański) oraz SAT 3.
(7) Decyzją Komisji 2000/569/WE z dnia 8 września 2000 r. w sprawie zakupu przez Wspólnotę antygenów pryszczycy oraz opracowania, produkcji, butelkowania i dystrybucji szczepionek przeciwko pryszczycy10, poczyniono ustalenia mające na celu zakup dodatkowych ilości antygenów wirusa pryszczycy: A22-Iraq, O1-Manisa, ASIA 1-Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (typ wschodnioafrykański i południowoafrykański) oraz SAT 3.
(8) Wydaje się konieczne dostosowanie załącznika I do decyzji 91/666/EWG do zakupów poczynionych przez Wspólnotę w świetle rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
(9) Wydaje się również konieczne uaktualnienie Załącznika do decyzji 2000/112/WE szczegółowo określającej podział rezerw antygenów między banki antygenów, ustanowiony w ramach działania Wspólnoty dotyczącego rezerw szczepionek przeciwko pryszczycy, i zmieniającej decyzje: 93/590/WE oraz 97/384/WE.
(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 91/666/EWG zastępuje się załącznikiem I do niniejszej decyzji.


Artykuł 2

Załącznik do decyzji 2000/112/WE zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2001 r.W imieniu Komisji

David BYRNECzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK I
ZAŁĄCZNIK I

Ilości i podtypy antygenów przechowywanych w bankach antygenów

Przetestowane, aktywne typy szczepionek, odpowiadające:
1.

O

Szczep europejski

O1-BFSSzczep bliskowschodni

O1-Manisa

2.

A

Szczep południowoamerykański

A24-Cruzeiro


Szczep bliskowschodni

A22-Iraq


Szczep bliskowschodni

A-Iran 96


Szczep bliskowschodni

A-Iran 99Szczep azjatycki

A-Malaysia 97

3.

C

Szczep europejski

C1-Noville

4.

ASIA1
ASIA1 - Shamir

5.

SAT

SAT1

SAT2

- Szczep wschodnioafrykański

- Szczep południowoafrykański


SAT3Powyższe szczepy powinny być przechowywane w ilościach wystarczających do przeprowadzenia szczepień interwencyjnych, biorąc pod uwagę oszacowane ryzyko występowania różnych podtypów antygenów u zwierząt gospodarskich na terenie Wspólnoty, w żadnym wypadku liczba dawek nie może być mniejsza niż dwa miliony dla każdego podtypu.


Każda dawka szczepionki rekonstytuowana spośród powyższych antygenów powinna mieć skuteczność odpowiadającą 6 PD50 dla bydła, podczas testowania zgodnie z europejską farmakopeą.”

ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK

EUROPEJSKI BANK ANTYGENÓW

Wyznaczone banki antygenów


EUROPEJSKI BANK ANTYGENÓW

IZP

Brescia

LNPB

Lyon

Merial SAS
Pibright / Lyon

Typ / podtyp antygenu

Ilość1

(x 1 000 000)Ilość1

(x 1 000 000)Ilość1

(x 1 000 000)Razem

(x 1 000 000)O1 - Manisa

2,5

2,5
5,0

O1 - BFS
2,5

1,0

3,5

A24 - Cruzeiro
2,5

2,5

5,0

A22 - Iraq

2,5

2,2
4,7

A Iran 961,0

1,0

A Iran 991,0

1,0

A Malaysia 970,5

0,5

C1 - Noville

2,5
2,5

5,0

ASIA1 - Shamir

2,5
1,0

3,5

SAT 10,5

0,5

SAT 2

(wschodnio-afrykański)

0,5

0,5

SAT 2

(południowo-afrykański)

0,5

0,5

SAT 30,5

0,5

Ilość1

(x 1 000 000)całkowita dla każdego banku

10,0

9,7

11,5

31,2

1 Ilość w dawkach równoważnego antygenu w szczepionce.”
1 Dz.U. L 368 z 31.12.1991, str. 21.

2 Dz.U. L 301 z 24.11.1999, str. 6.

3 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

4 Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

5 Dz.U. L 315 z 26.11.1985, str. 11.

6 Dz.U. L 280 z 13.11.1993, str. 33.

7 Dz.U. L 33 z 8.2.2000, str. 21.

8 Dz.U. L 148 z 6.6.1997, str. 27.

9 Dz.U. L 30 z 4.2.2000, str. 35.

10 Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 61.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna