Decyzja komisji



Pobieranie 6.95 Mb.
Strona37/37
Data28.04.2016
Rozmiar6.95 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Dodatek E
Czynniki i rodzaje działalności wpływające na stan ochrony obszaru


Kod







Kategoria










Rolnictwo, Leśnictwo

100




Uprawa

101




zmiana sposobów uprawy

102







koszenie / ścinanie

110




Stosowanie pestycydów

120




Nawożenie

130




Nawadnianie

140




Wypasanie

141




odejście od systemu pasterskiego

150







Restrukturyzacja użytków rolnych

151




usunięcie żywopłotów i zagajników

160







Ogólna gospodarka leśna

161




zalesianie

162







sztuczne zalesianie

163







odnawianie lasów

164







czyszczenie

165







usuwanie podszytów

166







usuwanie drzew uschłych i usychających

167







użytkowanie bez odnawiania

170







Hodowla zwierząt

171




żywienie bydła

180







Wypalanie

190




Czynności rolnicze i leśnicze nie wymienione wyżej






Połowy, myślistwo, zbieractwo

200




Akwakultura ryb i skorupiaków

210




Połowy zawodowe

211







połowy w stałej lokalizacji

212







trałowanie

213







połowy sieciowe w dryfie

220




Połowy rekreacyjne

221







kopanie przynęty

230




Myślistwo

240




Pozyskiwanie / Usuwanie fauny, ogólnie

241







zbieractwo (owadów, gadów , płazów .....)

242







wybieranie z gniazd

243







chwytanie w pułapki, trucie, kłusownictwo

244







pozostałe formy pozyskiwania fauny

250




Pozyskiwanie / Usuwanie flory, ogólnie

251







grabież stanowisk flory

290




Działalność w zakresie myślistwa, połowów lub zbieractwa nie wymieniona wyżej







Górnictwo i wydobywanie materiałów

300




Wydobywanie piasku i żwiru

301







kamieniołomy

302







pozyskiwanie materiałów z plaż

310




Wydobywanie torfu

311







ręczne wycinanie torfu

312







mechaniczne pozyskiwanie torfu

320




Poszukiwanie i wydobywanie ropy lub gazu

330




Kopalnie

331







górnictwoodkrywkowe

332







górnictwopodziemne

340




Kopalnie soli

390




Działalność w zakresie górnictwa lub wydobywania nie wymieniona wyżej







Urbanizacja, industralizcja i podobne działalności

400




Obszary zurbanizowane, siedliska ludzkie

401







zabudowa zwarta

402







zabudowa luźna

403







siedliska rozproszone

409







pozostałe rodzaje zasiedlenia

410




Obszary przemysłowe lub handlowe

411







fabryka

412







skład przemysłowy

419







pozostałe obszary przemysłowe / handlowe

420




Zrzuty

421







usuwanie odpadów z gospodarstw domowych

422







usuwanie odpadów przemysłowych

423







usuwanie materiałów obojętnych

424







pozostałe zrzuty

430




Obiekty rolnicze

440




Składowanie materiałów

490




Pozostała działalnosć urbanizacyjna, przemysłowa i podobna






Transport i komunikacja

500




Sieci komunikacyjne

501







ścieżki, trasy, trasy rowerowe

502







drogi, autostrady

503







linie kolejowe, linie szybkiej kolei TGV

504







obszary portowe

505







lotnisko

506







lądowisko, heliport

507







most, wiadukt

508







tunel

509







pozostałe sieci komunikacyjne

510




Transport energetyczny

511







linie energetyczne

512







rurociągi

513







pozostałe formy transportu energetycznego

520




Żegluga morska

530




Ułatwiony dostęp do obszaru

590




Pozostałe formy transportu i komunikacji







Wypoczynek i turystyka (niektóre formy włączone wyżej pod różnymi pozycjami)

600




Obiekty sportowe i wypoczynkowe

601







pola golfowe

602







ośrodek narciarski

603







stadion

604







bieżnia, tor

605







hipodrom

606







park atrakcji

607







boisko

608







pole kempingowe i przyczepy turystyczne

609







pozostałe ośrodki sportowe / wypoczynkowe

610




Centra rekreacyjne

620




Działalność sportowa i wypoczynkowa na otwartej przestrzeni

621







sporty wodne

622







piesze wycieczki, jazda konna i pojazdy niesilnikowe

623







pojazdy silnikowe

624







turystyka górska, wspinaczka, speleologia

625







szybownictwo, lotniarstwo, paralotnictwo, baloniarstwo

626







narciarstwo, narciarstwo poza wyznaczonymi trasami

629







pozostała działalność sportowa i wypoczynkowa

690




Pozostałe czynniki w zakresie wypoczynku i turystyki nie wymienione wyżej






Zanieczyszczenie i inne czynniki i rodzaje działalności człowieka

700




Zanieczyszczenie

701







zanieczyszczenie wody

702







zanieczyszczenie powietrza

703







skażenie gleby

709







pozostałe formy lub mieszane formy zanieczyszczenia

710




Dokuczliwość hałasu

720




Zadeptywanie, nadmierna eksploatacja

730




Manewry wojskowe

740




Akty wandalizmu

790




Pozostałe czynniki i rodzaje działalności człowieka







Zmiany wywołane przez człowieka w warunkach hydrologicznych (tereny podmokłe i środowisko morskie)

800




Zasypywanie i rekultywacja gruntów, osuszanie, ogólnie

801







polderyzacja

802







odzyskiwanie gruntów z morza, ujść rzek lub bagien

803







zasypywanie kanałów, rowów ,stawów, sadzawek, bagien lub dołów

810




Odwadnianie

811







prowadzenie roślinności wodnej i przybrzeżnej dla celów odwadniania

820




Usuwanie osadów (błoto...)

830




Kanalizacja

840







Zalewanie

850




Modyfikowanie działania systemu hydrolograficznego, ogólnie

851







modyfikacja prądów morskich

852







modyfikacja struktur śródlądowych cieków wodnych

853







zarządzanie poziomami wód

860




Wysypywanie i składowanie wydobytych złóż

870




Rowy, obwałowania, sztuczne plaże, ogólnie

871







obrona przed działaniem morza lub prace mające na celu zachowania linii brzegowej

890




Pozostałe zmiany wywołane przez człowieka w warunkach hydrologicznych







Procesy naturalne (biotyczne i abiotyczne)

900




Erozja

910




Zamulanie

920




Wysychanie

930




Zatapianie

940




Katastrofy naturalne

941







zalewanie

942







lawina

943







zapadanie się terenu, osuwanie

944







sztormy, cyklony

945







działalność wulkaniczna

946







trzęsienie ziemi

947







fale pływowe

948







pożar (naturalny)

949







pozostałe katastrofy naturalne

950




Ewolucja biocenozy

951







akumulacja materiału organicznego

952







eutrofizacja

953







zakwaszenie

954







inwazja gatunków

960




Międzygatunkowe relacje wśród fauny

961







rywalizacja (przykład:mewa / rybitwa)

962







pasożytnictwo

963







przenoszenie chorób

964







zanieczyszczenie genetyczne

965







żerowanie

966







antagonizm wynikający z wprowadzenia gatunków

967







antagonizm wobec zwierząt domowych

969







pozostałe formy lub zróżnicowane formy międzygatunkowej rywalizacji wśród faun

970




Międzygatunkowe relacje wśród flory

971







rywalizacja

972







pasożytnictwo

973







przenoszenie chorób

974







zanieczyszczenia genetyczne

975







brak czynników zapylających

976







uszkodzenia przez dziką zwierzynę

979







pozostałe formy lub zróżnicowane formy międzygatunkowej konkurencji wśród flory

990




Pozostałe procesy naturalne




1 Dz.U. nr L 206 z 22.7.1992, str. 7.

2 Odwołanie do: SEC 2.05 z 13.07.

3 Wyłączając Szwecję, która składa się tylko z jednego regionu NUTS 1.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna