Decyzja komisji z dnia 12 grudnia 1996 r ustanawiająca tymczasowe wykazy zakładow państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywoz świeżego mięsa drobiowegoPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/5
Data09.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5
DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 grudnia 1996 r.
ustanawiająca tymczasowe wykazy zakładow państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywoz świeżego mięsa drobiowego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(97/4/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspolnotę Europejską,
uwzględniając decyzję Komisji 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów z państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży dwuskorupowych1, w szczegolności jej art. 2 ust. 1;
a także mając na uwadze, co następuje:
decyzja Komisji 94/85/WE2, ostatnio zmieniona decyzją 96/2/WE3 ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa drobiowego;
w przypadku wielu krajow wymienionych w tym wykazie, wymagania odnośnie do warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych dla świeżego mięsa drobiowego ustanowiono w decyzji Komisji 94/984/WE4, zmienionej decyzją 96/456/WE5;
Komisja otrzymała z tych państw trzecich wykazy zakładow, z gwarancją, że spełniają one w pełni wymagania zdrowotne Komisji oraz, że jeżeli zakład ich nie spełni, wywoz do Wspolnoty Europejskiej zostanie zawieszony;
aby umożliwić przystosowanie się do nowej sytuacji, powinien być pozostawiony pewien okres od chwili przyjęcia tych wykazów do w momentu ich zastosowania, po którym to okresie państwa trzecie, ktore nie dostarczą swych wykazow ze stosowną gwarancją, nie będą mogły nadal wywozić świeżego mięsa drobiowego do Wspolnoty;
w tej sytuacji można sporządzić tymczasowe wykazy zakładow produkujących świeże mięso drobiowe w odniesieniu do tych państw;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie zezwalają na przywoz świeżego mięsa drobiowego z zakładów wymienionych w Załączniku.
2. Przywóz z zakładów wymienionych w Załączniku podlega przepisom weterynaryjnym Wspolnoty przyjętym w innych aktach.
Artykuł 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1997 r.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 1996 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji


ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BLAGA


LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ETABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR


Producto: carne fresca de ave / Produkt: fersk fjerkraeked / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultrymeat / Produit: viandes fraîches de volaille / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkt: vers vlees van gevogelte / Produto: carne fresca de aves / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött


1 = Referencia nacional / National reference / National - Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Reference nationale / Referenza nazionale / Nationale code / Referencia nacional / Kansallinen referenssi / Nationell referens


2 = Nombre y apellidos / Navn / Ñame / Τίτλος εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nimi / Namn


3 = Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Città / Stad / Cidade / Kaupunki / Stad


4 = Region / Region / Region / Περιοχή / Region / Region / Regione / Regio / Regiào / Alue / Region


5 = Actividad / Aktivitet / Tàtigkeit / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activite / Attività / Activiteit / Actividade / Toimintamuoto / Verksamhet


SH = matadero / slagteri / Schlachthof / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / slaughterhouse / abattoir / macello / slachthuis / matadouro / teurastamo / slakthus


CP = sala de despiece / opskaeringsvirksomhed / Zerlegungsbetriebe / Εργαστήριο τεμαχισμού / cutting plant / atelier de decoupe / sala di sezionamento / Uitsnijderij / sala de corte / leikkaamo / styckeri


CS = almacen frigorífico / frysehus / Kühlhaus / Ψυκτική εγκατάσταση / cold store / entrepôts frigorifiques / deposito frigorifero / Koelhuis / armazenagem frigorífica / kylmàvarasto / kylhus


País: ARGENTINA / Land: ARGENTINA / Land: ARGENTINIEN / Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINE / Paese: ARGENTINA / Land: ARGENTINIË / País: ARGENTINA / Maa: ARGENTIINA / Land: ARGENTINA1

2

3

4

5

1119

Cargill SA

Pilar

Buenos Aires

SH-CP-CS

1304

Rasic Hermanos SA

U. Ferroviaria

Buenos Aires

SH-CP-CS

1325

Fepasa S.A.

Concepcion del Uruguay

Entre Ríos

SH-CP-CS

1610

Granja Tres Arroyos S.A.

Concepcion del Uruguay

Entre Ríos

SH-CP-CS

1683

Dyesa

San Jose

Entre Ríos

SH-CP-CS

2589

Las Camelias SRL

San Jose

Entre Ríos

SH-CP-CS

País: BRASIL / Land: BRASILIEN / Land: BRASILIEN / Χώρα: BPAZIAIA / Country: BRAZIL / Pays: BRESIL / Paese: BRASILE / Land: BRAZILIË / País: BRASIL / Maa: BRASILIA / Land: BRASILIEN
1

2

3

4

5

1

Sadia Concordia SA Industria e Comercio

Concordia


Santa Catarina


SH-CP


87

Perdigâo Agroindustrial SA

Videira

Santa Catarina

SH-CP

103

Perdigão Agroindustrial SA

Serafina Correa

Rio Grande do Sul

SH-CP

104

Sadia Concordia SA Industria e Comercio

Chapeco

Santa Catarina

SH-CP

215

Cevai Alimentos SA

Jundiai

São Paulo

SH-CP

237

Pena Branca Alimentos SA

Roca Sales

Rio Grande do Sul

SH-CP

424

Cooperativa Central de Laticínios do Parana Ltd.

Castro

Paraná

SH-CP

466

Perdigão Agroindustrial SA

Capinzal

Santa Catarina

SH-CP

490

Cevai Alimentos SA

Seara

Santa Catarina

SH-CP

516

Copacol Cooperativa Agrícola Consolata Ltd.

Cafelandia

Paraná

SH-CP

530

Dagranja Agroindustrial Ltd.

Lapa

Paraná

SH-CP

544

Pena Branca Alimentos SA

Caxias do Sul

Rio Grande do Sul

SH-CP

576

Cevai Alimentos SA

Itapiranga

Santa Catarina

SH-CP

601

Chapeco Companhia Industrial de Alimentos

Xaxim

Santa Catarina

SH-CP

716

Frigobras Companhia Brasileira de Frigoríficos

Toledo

Parana

SH-CP

922

Frangosul SA Agro Avícola Industrial

Passo Fundo

Rio Grande do Sul

SH-CP

938

Granja Itambi Ltd.

São Jose dos Campos

São Paulo

SH-CP

1661

Companhia Minuano de Alimentos

Lajeado

Rio Grande do Sul

SH-CP

1985

Sadia Concórdia SA Indústria e Comercio

Dois Vizinhos

Paraná

SH-CP

2014

Perdigão Agroindustrial SA

Marau

Rio Grande do Sul

SH-CP

2025

Avipal SA Avicultura e Agropecuaria

Porto Alegre

Rio Grande do Sul

SH-CP-CS

2032

Frangosul SA Agro Avícola Industrial

Montenegro

Rio Grande do Sul

SH-CP

2172

Cevai Alimentos SA

Forquilinha

Santa Catarina

SH-CP

2435

Cevai Alimentos SA

Jaragua do Sul

Santa Catarina

SH-CP

2485

Cevai Alimentos SA

Nuporanga

São Paulo

SH-CP

2518

Sadia Concórdia SA Indústria e Comercio

Fransisco Beltrão

Parana

SH-CP

3125

Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltd.

Maravilha

Santa Catarina

SH-CP

3595

Cevai Alimentos SA

Sidrolandia

Mato Grosso do Sul

SH-CP

10

Swift Armour SA Indùstria e Comercio

São Paulo

São Paulo

CS

71

Frisa-Frigorífico Rio Doce SA

Niterio

Rio de Janeiro

CS

72

Cefri — Estocagem Frigorífica e Agroindustria Ltd.

Mairinque

São Paulo

CS

78

Interino SA — Comercial e Industrial

Pelotas

Rio Grande do Sul

CS

250

Brasfrigo SA

Uberlândia

Minas Gerais

CS

251

Refrio — Armazens Gerais Frigoríficos Ltd.

Itapecirica da Serra

São Paulo

CS

785

Sadia Trading SA — Exportação e Importação

Paranagua

Parana

CS

966

Sola SA — Industrias Alimentícias

Três Rios

Rio de Janeiro

CS

1075

Companhia Geral de Armazenamento — CGA

Santos

São Paulo

CS

1148

Frigorífico Olle Hartwig Equus Ltd.

Pelotas

Rio Grande do Sul

CS

1597

Companhia Estadual de Silos e Armazens — Cesa

Caxias do Sul

Rio Grande do Sul

CS

1599

Martini Meat SA — Armazens Gerais

Paranagua

Parana

CS

1793

Arfrio — Armazens Gerais Frigoríficos

Itajai

Santa Catarina

CS

1958

Avante SA — Armazens Gerais Frigoríficos

Santos

São Paulo

CS

2145

Anglo Alimentos SA

Santos

São Paulo

CS

2248

Companhia Nacional de Abastecimento — Conab

Canoas

Rio Grande do Sul

CS

2427

Brasfrigo SA

Itaja

Santa Catarina

CS

2608

Companhia Estadual de Silos e Armazens — Cesa

Capão do Leão

Rio Grande do Sul

CS

2909

Sadia Trading SA — Exportação e Importação

Paranagua

Parana

CS

3036

Companhia Produtores de Armazens Gerais

Paranagua

Parana

CS

3155

Localfrio SA — Armazens Gerais Frigoríficos

Guaruja

São Paulo

CS

3360

Arfrio SA — Armazens Gerais Frigoríficos

Santos

São Paulo

CS

3562

Arfrio SA — Armazens Gerais Frigoríficos

São Fransisco do Sul

Santa Catarina

CS

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna