Decyzja komisji z dnia 28 listopada 2003 rPobieranie 108.66 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar108.66 Kb.


DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 listopada 2003 r.
przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia dotyczącego niektórych

części rowerowych ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 cła

antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego rozporządzeniem Rady

(WE) nr 1524/2000 oraz uchylająca zawieszenie płacenia cła antydumpingowego

rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97
(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4419)
(2003/899/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem dumpingowym z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej1, zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1972/20022 (rozporządzenie bazowe),
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, w odniesieniu do przywozu niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej i poboru cła rozszerzonego od takiego przywozu zarejestrowanego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 703/963 i utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/20004 (rozporządzenie rozszerzające),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/935 (rozporządzenie zwalniające), utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000, w szczególności jego art. 7,
po konsultacji z Komitetem Doradczym,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego, szereg przedsiębiorstw montujących rowery złożyło wnioski na podstawie art. 3 tego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego rozszerzonego na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 (rozszerzone cło antydumpingowe). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne wykazy wnioskodawców6, w przypadku których płatności rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do przywozu podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu zostały zawieszone na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.
  1. Komisja zażądała od stron wymienionych w tabeli 1 wszystkich informacji niezbędnych do określenia dopuszczalności ich wniosków i otrzymała powyższe informacje. Dostarczone informacje zostały zbadane i zweryfikowane, gdy było to potrzebne, w lokalach zainteresowanych stron. W oparciu o powyższe informacje, Komisja stwierdziła, że wnioski zgłoszone przez strony wymienione w tabeli 1 zamieszczonej poniżej, są dopuszczalne, na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

TABELA 1
Nazwa

Miasto

Kraj

Dodatkowy kod

TARIC

Otobici srl

Z.I. Località Terzerie

I-84053 Cicerale (SA)Włochy

A243

Heinrich Böttcher GmbH & Co. KG

Waldstraße 3

D-25746 Wesseln/HeideNiemcy

A415

Sangal – Indústria de Veículos, Lda

Rua do Serrado – Apartado 21

P-3781 – 908

Sangalhos


Portugalia

A407

Biciclasse CS SRL

Via Roma, 4

I-84020 Oliveto CitraWłochy

A359

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Corconvallazione, 32

I-94011 AgiraWłochy

A360

Jose Alvarez SA

Z.I. de l’Hippodrome

F-32020 Auch Cedex 09Francja

A374

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1

D-87700 MemmingenNiemcy

A376

F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11/a

I-31030 Bessica di LoriaWłochy

A377

Toim SL

C/. Jarama – Parcela 138 Polígono industrial

E-45007 ToledoHiszpania

A384

Veronese Luigi Snc di Veronese

Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco)Via Umberto I 508

I-45023 Costa di RovigoWłochy

A402

Telai Olagnero Srl

Strada Valle Maira

I-12020 RoccabrunaWłochy

A403

Steppenwolf GmbH

Wetterstreinstraße, 18

D-82024 TaufkirchenNiemcy

A406

B – tecnologia SA

Ag Panteleimonas – N. Santa

GR-61100 Dimou Gallikou – KilkisGrecja

A411

Atala SpA

Via Lussemburgo 31/33

I-35127 PadovaWłochy

A412

Norta N.V.

Stradsestraat 17

B-2250 OlenBelgia

A413

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie 2/72

I-30020 MeoloWłochy

A422

Carnielli Fitness Spa

Via Menarè 296

I-31029 Vittorio VenetoWłochy

A423  1. Stan faktyczny ostatecznie ustalony przez Komisję wskazuje, że w przypadku wszystkich operacji montażowych wnioskodawców, wartość części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wykorzystywanych w tych operacjach, wynosiła poniżej 60% całkowitej wartości części używanych w tych operacjach – i dlatego wspomniane operacje montażowe nie wchodzą w zakres art. 13 ust. 2 rozporządzenia bazowego.
  1. Z powyższych powodów oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego, strony wymienione w powyższej tabeli powinny być zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego;
  1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia zwalniającego, zwolnienie stron wymienionych w tabeli 1 z rozszerzonego cła antydumpingowego powinno stać się skuteczne od dnia otrzymania ich wniosków o zwolnienie. Ponadto, ich dług celny w odniesieniu do rozszerzonego cła antydumpingowego, ma być uważany od tego dnia za nieważny;
  1. Strony wyszczególnione w tabeli 2, również złożyły wnioski o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego.

TABELA 2Nazwa

Miasto

Kraj

Dodatkowy kod

TARIC

A.J. Maias, Lda

Ajmaia P – Apartado 27

P-3781 – 908 SangallhosPortugalia

A401

Faema Cicli Picc. Soc. Coop. ARL

Via Nicosia 6

I-93017 San CataldoWłochy

A358

Reece Cycles Plc

106-114 Emily Street

Birmingham – B12 0SL

United Kingdom


Wielka Brytania

A385

Bikedirect Europa Ltd

Unit 8

Parc Hafren – Business Park

Llanidloes, Powys, SY18 6RB

United KingdomWielka Brytania

A399

Coster SNC di Lazzarini Nadia e Pagani Patrizia

Piazza Borromeo 10

I-20123 MilanoWłochy

A414

W związku z powyższymi wnioskami, należy odnotować, że:


(a) dwie z tych stron nie dostarczyły niezbędnych informacji, wymaganych przez

Komisję;
(b) jedna ze stron wycofała swój wniosek o zwolnienie;


(c) jedna ze stron nie została znaleziona pod adresem podanym we wniosku;
(d) ostatniemu wnioskodawcy urzędnicy Komisji złożyli wizytę, w wyniku której ustalono, że w badanym okresie (rok fiskalny 2002), części rowerowe zakupione przez wnioskodawcę zostały sprzedane stronom trzecim i później zmontowane przez wnioskodawcę razem z innymi częściami rowerowymi i dzięki temu wnioskodawca działał w imieniu nowych właścicieli ogółu części rowerowych. Z tego powodu, nie było możliwości potwierdzenia, że wartość części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wykorzystanych w operacjach montażowych, wynosiła poniżej 60% całkowitej wartości użytych części. Wobec powyższego uznano, że wnioskodawca należy do zakresu art. 13 ust. 2.


  1. Z uwagi na fakt, że strony wymienione w tabeli 2 nie spełniły kryteriów zwolnienia, ustanowionych w art. 4 rozporządzenia zwalniającego, Komisja musi odrzucić ich wnioski o zwolnienie, zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia. W świetle powyższych faktów, zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego określonego w art. 5 rozporządzenia zwalniającego musi zostać uchylone, natomiast rozszerzone cło antydumpingowe należy pobierać od daty otrzymania wniosków złożonych przez strony.
  1. Po przyjęciu niniejszej decyzji, uaktualniony wykaz stron zwolnionych na podstawie art. 7 rozporządzenia zwalniającego oraz wykaz stron, których wnioski są badane na mocy art. 3 tego rozporządzenia, należy opublikować w serii „C” Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 16 ust. 2 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1
Strony wymienione poniżej w tabeli 1, zostają niniejszym zwolnione z rozszerzenia ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000 na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 71/97.
Zwolnienia wchodzą w życie – w odniesieniu do każdej strony – z datą podaną w kolumnie zatytułowanej „Data obowiązywania”.
TABELA 1
Wykaz stron zwolnionych


Nazwa

Miasto

Kraj

Zwolnienie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

Data

obowiązywania


Dodatkowy kod

TARIC

Otobici srl

Z.I. Località Terzerie

I-84053 Cicerale (SA)Włochy

art. 7

5.1.2001

A243

Heinrich Böttcher GmbH & Co. KG

Waldstraße 3

D-25746 Wesseln/HeideNiemcy

art. 7

7.3.2001

A415

Sangal – Indústria de Veículos, Lda

Rua do Serrado – Apartado 21

P-3781 – 908 SangalhosPortugalia

art. 7

15.10.2001

A407

Biciclasse CS SRL

Via Roma, 4

I-84020 Oliveto CitraWłochy

art. 7

1.3.2002

A359

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Corconvallazione, 32

I-94011 AgiraWłochy

art. 7

18.3.2002

A360

Jose Alvarez SA

Z.I. de l’Hippodrome

F-32020 Auch Cedex 09Francja

art. 7

26.3.2002

A374

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1

D-87700 MemmingenNiemcy

art. 7

15.4.2002

A376

F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11/a

I-31030 Bessica di LoriaWłochy

art. 7

23.4.2002

A377

Toim SL

C/. Jarama – Parcela 138

Polígono industrial

E-45007 Toledo


Hiszpania

art. 7

7.5.2002

A384

Veronese Luigi Snc di Veronese

Paolo e


Elisabetta (Cicli Roveco)

Via Umberto I 508

I-45023 Costa di RovigoWłochy

art. 7

12.6.2002

A402

Telai Olagnero Srl

Strada Valle Maira

I-12020 RoccabrunaWłochy

art. 7

18.7.2002

A403

Steppenwolf GmbH

Wetterstreinstraße, 18

D-82024 TaufkirchenNiemcy

art. 7

24.7.2002

A406

B – tecnologia SA

Ag Panteleimonas – N. Santa

GR-61100 Dimou Gallikou – KilkisGrecja

art. 7

6.9.2002

A411

Atala SpA

Via Lussemburgo 31/33

I-35127 PadovaWłochy

art. 7

23.9.2002

A412

Norta N.V.

Stradsestraat 17

B-2250 OlenBelgia

art. 7

24.9.2002

A413

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie 2/72

I-30020 MeoloWłochy

art. 7

22.11.2002

A422

Carnielli Fitness Spa

Via Motta 296

I-31029 Vittorio VenetoWłochy

art. 7

16.12.2002

A423


Artykuł 2
Wnioski o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego złożone zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 88/97 przez strony wymienione w tabeli 2 zostają niniejszym odrzucone.
Zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego, na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 88/97 zostaje niniejszym uchylone w stosunku do rozpatrywanych stron, od daty podanej w kolumnie zatytułowanej „Data obowiązywania”.
TABELA 2
Wykaz stron, którym uchyla się zawieszenie


Nazwa

Miasto

Kraj

Zawieszenie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

Data

obowiązywania


Dodatkowy kod

TARIC

A.J. Maias, Lda

Ajmaia P – Apartado 27

P-3781 – 908 SangallhosPortugalia

art. 5

12.12.2001

A401

Faema Cicli Picc. Soc. Coop. ARL

Via Nicosia 6

I-93017 San CataldoWłochy

art. 5

13.3.2002

A358

Reece Cycles Plc

106-114 Emily Street

Birmingham – B12 0SL

United Kingdom


Wielka Brytania

art. 5

7.5.2002

A385

Bikedirect

Europa LtdUnit 8

Parc Hafren – Business Park

Llanidloes, Powys, SY18 6RB

United KingdomWielka Brytania

art. 5

24.6.2002

A399

Coster SNC di Lazzarini Nadia e Pagani Patrizia

Piazza Borromeo 10

I-20123 MilanoWłochy

art. 5

11.9.2002

A414


Artykuł 3
Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich oraz stron wymienionych w art. 1 i 2.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2003 r.W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji


1 Dz.U. nr L 56 z 6.3.1996, str. 1.

2 Dz.U. nr L 305 z 7.11.2002, str. 1.

3 Dz.U. nr L 16 z 18.1.1997, str. 55.

4 Dz.U. nr L 175 z 14.7.2000, str. 39.

5 Dz.U. nr L 17 z 21.1.1997, str. 17.

6 Dz.U. nr C 45 z 13.2.1997, str. 3; Dz.U. nr C 112 z 10.4.1997, str. 9; Dz.U. nr C 378 z 13.12.1997, str. 2; Dz.U. nr C 217 z 11.7.1998, str. 9; Dz.U. nr C 37 z 11.2.1999, str. 3; Dz.U. nr C 186 z 2.7.1999, str. 6; Dz.U. nr C 216 z 28.7.2000, str. 8; Dz.U. nr C 170 z 14.6.2001, str. 5; Dz.U. nr C 103 z 30.4.2002, str. 2; Dz.U. nr C 43 z 22.2.2003, str. 5.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna