Decyzja komisji z dnia 29 października 2002 r ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze SzwajcariiPobieranie 55.24 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar55.24 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 października 2002 r.
ustanawiająca specjalne

warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących ze Szwajcarii
(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4097)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2002/860/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/WE z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa1, ostatnio zmienioną dyrektywą 97/79/WE2, w szczególności jej art. 11.1,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Przeprowadzona została inspekcja w imieniu Komisji w Szwajcarii w celu sprawdzenia warunków, w których produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty.
 1. Wymagania ustawodawstwa Szwajcarii w zakresie inspekcji sanitarnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne tymi ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.
 1. W szczególności „Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)” może skutecznie sprawdzać wprowadzanie w życie obowiązującego prawa.
 1. Właściwe jest ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących świadectwa zdrowia, które musi na mocy dyrektywy 91/493/EWG, towarzyszyć przesyłkom produktów rybołówstwa przywożonym do Wspólnoty ze Szwajcarii. W szczególności zasady te muszą określać wzór świadectwa, minimalne wymagania w odniesieniu do języka lub języków, w których musi być sporządzone oraz status osoby upoważnionej do jego podpisania.
 1. Znak, który musi być dołączony do paczek produktów rybołówstwa zawiera nazwę państwa trzeciego oraz numer identyfikacyjny / rejestracji zakładu, statku przetwórni lub chłodni składowej, lub statku zamrażalni pochodzenia, z wyjątkiem niektórych produktów mrożonych.
 1. Jest także konieczne sporządzenie wykazu zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni, lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa złowionych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) pkt I dyrektywy 91/493/EWG3. Te wykazy powinny zostać sporządzone na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez BFV/OVF. Dlatego, BFV/OVF jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z odnośnymi przepisami dyrektywy 91/493/EWG.
 1. BFV/OVF dostarczył oficjalne zapewnienia dotyczące zgodności z przepisami ustanowionymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG w zakresie kontroli produktów rybołówstwa, oraz dotyczące spełnienia wymagań w zakresie higieny równoważnych z wymaganiami ustanowionymi w tej dyrektywie.
 1. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1
„Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)” jest właściwym organem w Szwajcarii do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.
Artykuł 2
1. Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty ze Szwajcarii spełniają warunki ustanowione w ust. 2, 3 i 4.
2. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I.
3. Produkty pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.
4. Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem oraz przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej, na wszystkich paczkach należy umieścić napis „SZWAJCARIA” oraz numer identyfikacyjny / rejestracji zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia, wykonany literami niedającymi się usunąć.
Artykuł 3
1. Świadectwo, określone w art. 2 ust. 2 zostaje sporządzone w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
2. Świadectwo zawiera nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela BFV/OVF oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje.
Artykuł 4
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 20 grudnia 2002 r.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2002 r.W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

ŚWIADECTWO ZDROWIA


produktów rybołówstwa pochodzących ze Szwajcarii i przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małż, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich pod każdą postacią
Numer referencyjny:..................................................
Kraj wysyłki: SZWAJCARIA
Właściwy organ: Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)
I. Szczegółowe informacje identyfikujące produkty rybołówstwa
- Opis produktów rybołówstwa - produktów akwakultury1:
- Gatunki (nazwa naukowa):
- Prezentacja produktu i rodzaj obróbki2:


 • Numer kodu (jeżeli dostępny):
 • Rodzaj opakowania:
 • Liczba paczek:
 • Waga netto:
 • Wymagana temperatura w czasie składowania i transportu:

II. Pochodzenie produktów


Nazwa(-y) i urzędowy numer(y) identyfikacyjny / rejestracji zakładu(-ów), statku(-ów) przetwórni lub zatwierdzonej(-ych) chłodni składowej(-ych), lub statku(-ów) zamrażalni zarejestrowanych przez BFV/OVF do wywozu do WE:

III. Przeznaczenie produktów


Produkty są wysyłane:
z:

(miejsce wysyłki)


do:

(kraj i miejsce przeznaczenia)


następującymi środkami transportu:
Nazwa i adres wysyłającego:

Nazwa i adres odbiorcy w miejscu przeznaczenia:


IV. Poświadczenie zdrowotności
- Urzędowy inspektor poświadcza niniejszym, że produkty rybołówstwa wymienione powyżej:
1. zostały złowione i poddane obróbce na pokładzie statku zgodnie z przepisami sanitarnymi ustanowionymi przez dyrektywę 92/48/EWG;
2. zostały wyładowane i poddane obróbce oraz, gdzie stosowne, opakowane, przygotowane, przetworzone, zamrożone, rozmrożone i składowane w sposób higieniczny zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w rozdziałach II, III i IV Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG;
3. zostały poddane kontroli sanitarnej zgodnie z rozdziałem V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG;
4. są opakowane, oznakowane, składowane i przewożone zgodnie z rozdziałami VI, VII i VIII Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG;
5. nie pochodzą z gatunków toksycznych lub gatunków zawierających biotoksyny;
6. przeszły pozytywnie kontrole organoleptyczne, parazytologiczne, chemiczne i mikrobiologiczne ustanowione dla niektórych kategorii produktów rybołówstwa w dyrektywie 91/493/EWG i decyzjach wykonawczych do niej.
- Niżej podpisany urzędowy inspektor oświadcza, że znane mu są przepisy dyrektywy 91/493/EWG, dyrektywy 92/48/EWG oraz decyzji 2002/860/WE.
Sporządzono w ................................................, w dniu

(miejsce) (data)


...................................................................

Podpis urzędowego inspektora3
Pieczęć Urzędowa3

...................................................................

(Nazwisko drukowanymi literami,

stanowisko i kwalifikacje osoby podpisującej)

ZAŁĄCZNIK II
WYKAZ ZAKŁADÓW ORAZ STATKÓW


No d’agrément / Nr identyfikacyjny

Nom / Nazwa

Ville / Miasto

Région / RegionCatégorie / Kategoria

61

Knorr-Nährmittel AG

THAYNGEN

PP

214

Nestlé Suisse SA (Fabrique de Kemptthal)

KEMPTTHAL

PP

224

Hilcona AG

SCHAAN

PP

225

Haco AG

GUMLIGEN

PP

288

Frigemo Produktion Chur AG

CHUR

PP

313

Balik Räucherei im Toggenburg AG

EBERSOL-MOGELSBERG

PP

314

CT Océane SA

CAROUGE

PP

316

Planet Caviar

CAROUGE

LES ACACIASPP

317

Hilcona Gourmet SA

ORBE

PP

323

Wolf Bernard

CHEVROUX

PP

326

Roberto SA

MEYRIN

PP

330

Valfish SA

LE BOUVERET

PP

Legenda:

PP Zakład przetwórczy.
1 Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

2 Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

3 Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

1 Niepotrzebne skreślić.

2 Żywe, chłodzone, mrożone, solone, wędzone, konserwowane, itp.

3 Kolor pieczęci i podpisu musi być inny niż kolor pozostałych danych szczegółowych na świadectwie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna