Decyzja komisjiPobieranie 52.39 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar52.39 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 maja 1993 r.
upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., pochodzącego z Kanady
(93/360/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie1, ostatnio zmienioną dyrektywą 93/19/EWG2, w szczególności jej art. 14 ust. 3,
uwzględniając wnioski przedłożone przez Państwa Członkowskie,
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z przepisami dyrektywy 77/93/EWG, drewno uzyskane z drzewa Thuja L., włącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie może być wprowadzane na obszar Wspólnoty, o ile nie są dołączone do niego świadectwa określone w art. 7 lub 8 wspomnianej dyrektywy oraz o ile nie jest ono okorowane, oraz pozbawione chodników larwalnych utworzonych przez rodzaj Monochamus (nieeuropejskie) spp.;
drewno uzyskane z drzewa Thuja L., pochodzące z Kanady jest obecnie wprowadzane na obszar Wspólnoty; w takim przypadku, świadectwa fitosanitarne generalnie nie są wydawane w tym kraju;
na podstawie dostępnych obecnie informacji Komisja ustaliła, że ustanowiony został urzędowo zatwierdzony oraz monitorowany program wydawania „świadectw kontroli okorowania i chodników larwalnych” w celu zapewnienia właściwego okorowania oraz zmniejszenia niebezpieczeństwa powodowanego przez organizmy szkodliwe; niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia organizmów szkodliwych jest zmniejszone pod warunkiem, że do drewna dołączone jest „świadectwo kontroli okorowania i chodników larwalnych”, wydawane w ramach tego programu;
Komisja zapewni, aby Kanada udostępniła wszystkie informacje techniczne konieczne do oceny funkcjonowania programu kontroli okorowania i chodników larwalnych;
niniejsza decyzja powinna zostać poddana przeglądowi najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1995 r.;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. zdrowia roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione, na warunkach określonych w poniższym ust. 2 do odstępstw od art. 7 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 lit. b) dyrektywy 77/93/EWG, w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzącego z Kanady.
2. Następujące warunki powinny zostać spełnione:
a) zgodność z wymogami ustanowionymi w części A sekcja I ppkt 1.4 załącznika IV do wspomnianej dyrektywy jest kontrolowana przez sortowników przeszkolonych, wykwalifikowanych oraz upoważnionych w tym celu w ramach programu zatwierdzonego oraz kontrolowanego przez Departament Ochrony Roślin w Agriculture Canada;
b) kontrole zgodności z warunkiem ustanowionym w lit. a) będą przeprowadzane w tartakach przez inspektorów przemysłowych bądź ich agentów, a w portach przez inspektorów przewoźnika wykwalifikowanych oraz upoważnionych do tego celu przez powyższy Departament Ochrony Roślin. Ponadto, system kontroli umożliwia inspektorom Departamentu Ochrony Roślin przeprowadzanie sporadycznych inspekcji przed wysyłką;
c) do drewna załącza się „świadectwo kontroli okorowania i chodników larwalnych”, znormalizowane na podstawie programu określonego w lit. a) i zgodne z wzorem przedstawionym w Załączniku do niniejszej decyzji oraz jest wydawane przez upoważnioną osobę na rzecz tartaków lub przewoźników upoważnionych do uczestniczenia w tym programie przez Departament Ochrony Roślin oraz jest wypełniane według wskazówek określonych w tym programie zamieszczonych na odwrocie wzoru.
Jeśli „świadectwo kontroli okorowania i chodników larwalnych” wydawane jest w imieniu przewoźnika, wówczas powinno opierać się ono na „świadectwie kontroli okorowania i chodników larwalnych” dostarczonym mu przez zatwierdzone tartaki i/lub w wyniku inspekcji przeprowadzonych na jego odpowiedzialność.
Artykuł 2
Bez uszczerbku dla przepisów ustanowionych w art. 14 ust. 5 dyrektywy 77/93/EWG, Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich przypadkach, w których wysyłki wprowadzane na mocy niniejszej decyzji nie spełniają warunków ustanowionych w art. 1 ust. 2 lit. a) i c).
Artykuł 3
Upoważnienie udzielone na mocy art. 1 stosuje się od dnia 1 czerwca 1993 r. Upoważnienie zostaje odwołane, jeżeli stwierdza się, że warunki ustanowione na mocy art. 1 ust. 2 są niewystarczające do zapobieżenia wprowadzeniu organizmów szkodliwych bądź nie są spełnione. Udzielone upoważnienie podlega przeglądowi najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1995 r.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 1993 r.W imieniu Komisji

René STEICHEN


Członek Komisji

ANEXO - BILAG - ANHANG - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE – ANEXO


CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

CERTIFICAT D’ÉCORÇAGE DU BOIS ET DE CONTRÔLE DES TROUS DE VERS

Exporter (Name and address)

Exportateur (nom et adresse)Import entry reference

Référence d’entrée aux douanesCertificate No / N° de certificat


Date (of / d’inspection/ certification)


Buyer Contract No

N° du contrat de l’acheteurLot No / N° du lot

Consignee (Name and address)

Destinataire (nom et adresse)
Mill (Name and address)

Scierie (nom et adresse)Mill No (agency logo / nr)

N° de scierie (logo de l’organisme / n°)Ship name / Nom du navire

Country of origin / Pays d’origine

CANADA


Country of destination / Pays destinataire

Point of loading / Lieu de chargement

Port of exit / Port de départ

Port of destination / Port destinataireDescription of consignment / Description du chargement


This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre - shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux d’Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l’occasion par cet organisme avant l’expédition sans qu’aucune responsabilité financière ne soit imputée à l’organisme ou à ses agents.


This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country.

Ce bois débité a été examiné par un inspecteur de scierie, expéditeur ou autre personne autorisée et est certifié avoir été écorcé pour se conformer, au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnée, aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l’écorçage et la surveillance des trous de vers du bois importé.

Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie / de l’expéditeur
and / et


Print / En majuscules

Signature date

AGR 3809 (89/09)USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

  • Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.
  • Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.


Exporter - for optional use of exporter.
Consignee - for optional use of exporter.
Import entry reference - for use by country to which document is directed.
Contract No - the buyer contract number.
Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill / shipper / agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.
Date of inspection / certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred.
Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.
Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.
Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill / shippers / agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.
Ship name - for optional use of exporter.
Point of loading - for optional use of exporter.
Port of exit - for optional use of exporter.
Port of destination - for optional use of exporter.
Country of origin - Canada.
Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use.
Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the „Description of consignment” block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.
If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.
Name and signature - the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill / shipper / agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to Monochamus grub hole control, inspected and meets the importing country’s requirements.
Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.
Production / printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre - printed on the documents.


  • Ne doit être émis que par les organismes de classements, scie- ries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada.
  • Tous les espaces ombragés sont réservés à l’usage facultatif de la scierie, de l’organisme de l’expéditeur, de l’exportateur ou du pays importateur.


Exportateur - À l’usage facultatif de l’exportateur.
Destinataire - À l’usage facultatif de l’exportateur.
Référence d’entrée aux douanes - À l’usage facultatif du pays de destination du certificat.
Numéro du contrat - Numéro du contrat de l’acheteur.
Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l’expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l’identifie. C’est une exigence d’Agriculture Canada.
Date d’inspection / certification - Date à laquelle l’inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.
Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.
Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l’adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l’avance sur le certificat.
Numéro de la scierie (ou numéro de l’expéditeur) - Numéro d’approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d’éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l’avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l’organisme et un chiffre.
Nom du navire - À l’usage facultatif de l’exportateur.
Lieu de chargement - À l’usage facultatif de l’exportateur.
Port de départ - À l’usage facultatif de l’exportateur.

Port destinataire - À l’usage facultatif de l’exportateur.
Pays d’origine - Canada.
Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.
Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l’es - pace sur la formule n’est pas suffisant, ajouter des pages supplé- mentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée.
Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompa - gnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c. - à - d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l’ensemble du chargement. Il n’est pas nécessaire d’envoyer les certificats individuels, car cela consti- tuerait une deuxième certification.
Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l’expéditeur ou l’orga- nisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylo- graphier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l’expéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de Monocharnus ont été contrôlés, qu’il a été inspecté et qu’il satisfait aux exigences du pays importateur.
Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada.
Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer élec - troniquement. Il est également permis d’imprimer à l’avance le numéro approuvé de la scierie.


AGR 3809 (89/09)1 Dz.U. nr L 26 z 31.1.1977, str. 20.

2 Dz.U. nr L 96 z 22.4.1993, str. 33.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna