Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa



Pobieranie 0.52 Mb.
Strona1/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
DECYZJA RADY
z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa
(2001/264/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3,
uwzględniając decyzję Rady 2000/396/WE, EWWiS, Euratom z dnia 5 czerwca 2000 r. przyjmującą regulamin Rady1, w szczególności jej art. 24,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W celu rozwoju działań Rady w dziedzinach wymagających stopnia poufności, właściwe jest ustanowienie powszechnego systemu bezpieczeństwa obejmującego Radę, jej Sekretariat Generalny oraz Państwa Członkowskie.
(2) Taki system powinien ujmować w pojedynczym tekście zagadnienia zawarte we wszystkich poprzednich decyzjach i przepisach w tej dziedzinie.
(3) W praktyce, główna część informacji UE, oznaczonych klauzulą „CONFIDENTIEL UE” i wyżej będzie dotyczyć Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obronnej.
(4) W celu zapewnienia skuteczności systemu bezpieczeństwa ustanowionego w ten sposób, Państwa Członkowskie powinny włączyć się w jego funkcjonowanie poprzez podjęcie krajowych środków niezbędnych do przestrzegania przepisów niniejszej decyzji, w przypadku gdy ich właściwe organy i pracownicy mają do czynienia z informacjami niejawnymi UE.
(5) Rada z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji do wprowadzenia, przed terminem zastosowania niniejszej decyzji, systemu generalnego zgodnego z załącznikami do niniejszej decyzji, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania procesu podejmowania decyzji Unii.
(6) Rada podkreśla znaczenie włączenia się, w odpowiednim przypadku, Parlamentu Europejskiego i Komisji, do przestrzegania reguł i norm poufności, niezbędnych w celu ochrony interesów Unii oraz jej Państw Członkowskich.
(7) Niniejsza decyzja zostaje podjęta bez uszczerbku dla przepisów art. 255 Traktatu oraz jego dokumentów wykonawczych.
(8) Niniejsza decyzja zostaje podjęta bez uszczerbku dla istniejących praktyk w Państwach Członkowskich w odniesieniu do powiadamiania ich parlamentów narodowych na temat działalności Unii,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w Załączniku, zostają niniejszym zatwierdzone.
Artykuł 2
1. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel podejmuje właściwe środki w celu zapewnienia, że podczas korzystania z informacji niejawnych UE, przepisy określone w art. 1 są przestrzegane w ramach Sekretariatu Generalnego Rady (zwanego dalej „SGR”) przez urzędników i innych pracowników SGR, przez wykonawców zewnętrznych oraz przez personel oddelegowany do SGR, zarówno w siedzibach Rady, jak i zdecentralizowanych agencjach UE2.
2. Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki, zgodnie z krajowymi uzgodnieniami, w celu zapewnienia, że podczas korzystania z informacji niejawnych UE, w ramach ich służb i siedzib, przepisy określone w art. 1 są przestrzegane przez:
a) członków stałych przedstawicielstw Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, a także członków delegacji krajowych uczestniczących w posiedzeniach Rady lub jej organów, lub biorących udział w innych formach działalności Rady;
b) innych członków krajowych administracji Państw Członkowskich korzystających z informacji niejawnych UE, zarówno podczas pełnienia obowiązków na terytorium Państw Członkowskiego lub poza jego granicami; oraz
c) zewnętrznych wykonawców Państw Członkowskich oraz oddelegowany personel, korzystający z informacji niejawnych UE.
Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają SGR o podjętych środkach.
3. Środki określone w ust. 1 i 2 zostają podjęte przed dniem 30 listopada 2001 r.
Artykuł 3
Zgodnie z podstawowymi zasadami i minimalnymi normami bezpieczeństwa zawartymi w części I Załącznika, Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel może podejmować środki zgodnie z częścią II sekcji I ust. 1 i 2 Załącznika.
Artykuł 4
Począwszy od dnia zastosowania, niniejsza decyzja zastępuje:
a) Decyzję Rady 98/319/WE z dnia 27 kwietnia 1988 r. odnoszącą się do procedur, według których urzędnikom oraz pracownikom Sekretariatu Generalnego Rady można umożliwić dostęp do informacji niejawnych posiadanych przez Radę3;
b) Decyzję Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie środków ochrony niejawnych informacji stosowanych w odniesieniu do Sekretariatu Generalnego Rady4;
c) Decyzję 433/97 Sekretarza Generalnego Rady z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie procedury postępowania sprawdzającego urzędników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci Cortesy.
Artykuł 5
1. Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej opublikowania.
2. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2001 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2001 r.




W imieniu Rady
A. LINDH
Przewodniczący
ZAŁĄCZNIK
PRZEPISY RADY UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SPIS TREŚCI


Strona

CZĘŚĆ I




Podstawowe zasady i minimalne normy bezpieczeństwa




CZĘŚĆ II




SEKCJA I




Organizacja bezpieczeństwa w Radzie Unii Europejskiej




SEKCJA II




Klasyfikacje i oznaczenia




SEKCJA III




Zarządzanie w zakresie klasyfikowania




SEKCJA IV




Bezpieczeństwo fizyczne




SEKCJA V




Ogólne reguły dotyczące zasady potrzeby niezbędnej wiedzy oraz postępowanie sprawdzające




SEKCJA VI




Procedura sprawdzająca w zakresie bezpieczeństwa dla urzędników SGR i innych pracowników




SEKCJA VII




Przygotowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, przechowywanie oraz niszczenie materiałów niejawnych UE




SEKCJA VIII




Rejestry très secret UE/EU top secret




SEKCJA IX




Środki bezpieczeństwa stosowane w czasie nadzwyczajnych posiedzeń odbywających się poza siedzibą Rady i dotyczące kwestii wysoko sensytywnych




SEKCJA X




Naruszenie zasad bezpieczeństwa i wejście w posiadanie informacji niejawnych UE przez osoby nieupoważnione






SEKCJA XI




Ochrona informacji przetwarzanych przez technologię informacyjną i systemy łączności




SEKCJA XII




Udostępnienie informacji niejawnych państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym




Dodatki




Dodatek I




Wykaz krajowych organów bezpieczeństwa




Dodatek 2




Porównanie krajowych klauzul tajności




Dodatek 3




Praktyczny przewodnik po klasyfikacji




Dodatek 4



Wytyczne w sprawie udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym





- Współpraca na poziomie 1




Dodatek 5



Wytyczne w sprawie udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym





- Współpraca na poziomie 2




Dodatek 6




Wytyczne w sprawie udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym




- Współpraca na poziomie 3



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna