Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwaPobieranie 0.52 Mb.
Strona12/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Wytyczne w sprawie udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym
Współpraca na poziomie 2

PROCEDURA


1. Upoważnieniem do udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, których polityka i przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różnią się od obowiązujących w UE, dysponuje Rada. W zasadzie, ogranicza się to do informacji oznaczonych klauzulami od RESTRICTED UE do SECRET UE włącznie; nie dotyczy to informacji państwowych specjalnie zastrzeżonych dla Państw Członkowskich i kategorii informacji niejawnych UE chronionych za pomocą specjalnych oznaczeń.
2. Rada może delegować upoważnienie do podjęcia tej decyzji; przy delegowaniu upoważnienia, w ramach ograniczeń określonych w ust. 1, określi charakter informacji, które mogą zostać udostępnione oraz poziom ich zaklasyfikowania, który zwykle nie będzie wyższy od RESTREINT UE.
3. Z zastrzeżeniem zawarcia umowy w sprawie bezpieczeństwa, wnioski o udostępnienie informacji niejawnych UE będą przedkładane Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi przez organy bezpieczeństwa zainteresowanych państw lub organizacji międzynarodowych, określając cele, w jakich informacja ma zostać udostępniona oraz charakter informacji niejawnych do udostępnienia.
Wnioski może również składać Państwo Członkowskie lub zdecentralizowana agencja UE, które uznają, że udostępnienie informacji niejawnych jest pożądane; określą one cele i korzyści dla UE wynikające z takiego udostępnienia, określając charakter i stopień tajności informacji do udostępnienia.
4. Wnioski będą rozpatrywane przez SGR, który:
– zasięga opinii Państw Członkowskich lub odpowiednio, zdecentralizowanej agencji UE, będących autorami informacji, która ma zostać udostępniona;
– ustanawia wstępne kontakty z organami bezpieczeństwa otrzymującego państwa lub organizacji międzynarodowych, w celu uzyskania informacji dotyczących ich temat polityki i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności w celu sporządzenia tabeli porównującej klasyfikacje stosowane w UE i zainteresowanym państwie lub organizacji;
– organizuje posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady lub jeżeli jest to niezbędne, w drodze cichej procedury, zwraca się do Organów Bezpieczeństwa Narodowego Państw Członkowskich, w celu uzyskania technicznej opinii Komitetu ds. Bezpieczeństwa.
5. Techniczna opinia Komitetu ds. Bezpieczeństwa będzie dotyczyć następujących kwestii:
– zaufania, jakim można obdarzyć otrzymujące państwa lub organizacje międzynarodowe, w celu oceny zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa, na które jest narażona UE lub jej Państwa Członkowskie;
– oceny możliwości otrzymujących w zakresie ochrony informacji niejawnych udostępnionych przez UE;
– propozycji dotyczących praktycznych procedur odnoszących się do korzystania z informacji niejawnych (na przykład: dostarczanie niepełnych wersji tekstu) i przekazywania dokumentów (zachowywania lub usuwania nagłówków informujących o stopniu tajności, specjalnych oznaczeń, itd.)
– obniżenia lub deklasyfikacji przez organy wytwarzające dokument, przed udostępnieniem informacji państwom beneficjentom lub organizacjom międzynarodowym9.
6. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel prześle Radzie, w celu podjęcia decyzji, wniosek oraz techniczną opinię Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady uzyskaną przez Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR.
PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW
7. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel powiadomi Państwa Członkowskie lub organizacje międzynarodowe o decyzji Rady upoważniającej do udostępnienia informacji niejawnych UE wraz z tabelą porównującą klasyfikację stosowaną w UE i zainteresowanych państwach lub organizacjach. Jeżeli wniosek został złożony przez Państwo Członkowskie, państwo to powiadomi beneficjenta o upoważnieniu do udostępnienia.
Decyzja o udostępnieniu wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy otrzymujący złoży pisemne zapewnienie, że będzie:
– wykorzystywać informacje wyłącznie w uzgodnionym celu,
– chronić informacje zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Radę.
8. Następujące reguły dotyczące ochrony zostaną ustanowione, o ile Rada, po otrzymaniu technicznej opinii Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady, zdecyduje w sprawie szczególnej procedury dotyczącej korzystania z dokumentów niejawnych UE (usunięcie wzmianki o klauzuli UE, specjalnego oznaczenia, itd.).
W tym przypadku reguły zostaną dostosowane.
9. Pracownicy
a) Liczba urzędników posiadających dostęp do informacji niejawnych UE musi zostać ściśle ograniczona, na podstawie zasady niezbędnej wiedzy, do osób, których zakres obowiązków wymaga takiego dostępu.
b) Wszyscy urzędnicy lub obywatele upoważnieni do posiadania dostępu do informacji niejawnych udostępnionych przez UE posiadają krajowe poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu, w przypadku krajowych informacji niejawnych o odpowiednim poziomie równoważnym z poziomem UE, zgodnie z tabelą porównawczą.
c) Te krajowe poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia zostaną przekazane, w celu informacyjnym Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi.
10. Przekazywanie dokumentów
a) Praktyczne procedury dotyczące przekazywania dokumentów zostaną uzgodnione w drodze porozumienia między Biurem ds. Bezpieczeństwa SGR a organami bezpieczeństwa otrzymujących państw lub organizacji międzynarodowych, na podstawie reguł określonych w sekcji VII niniejszych przepisów. W szczególności określą one adresy, pod które dokumenty muszą zostać przekazane oraz kuriera lub usługi pocztowe wykorzystywane do przekazywania informacji niejawnych UE.
b) Dokumenty oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE lub wyższą, będą przekazywane w podwójnej kopercie. Wewnętrzna koperta zostanie oznaczona „UE” wraz z klauzulą tajności. Formularz potwierdzenia odbioru będzie załączony do każdego dokumentu niejawnego. Formularz potwierdzenia odbioru, który sam nie będzie oznaczony klauzulą, będzie określał jedynie dane szczegółowe dokumentu (numer referencyjny, datę, liczbę egzemplarzy) oraz język dokumentu, ale nie tytuł.
c) Wewnętrzna koperta zostanie następnie umieszczona w kopercie zewnętrznej, która zostanie oznaczona numerem przesyłki do celów potwierdzenia odbioru. Zewnętrzna koperta nie będzie oznaczona klauzulą tajności.
d) Potwierdzenie odbioru, zawierające numer przesyłki, zawsze będzie przekazywane kurierom.
11. Ewidencja przy odbiorze
OBN państwa adresata lub ich odpowiednik w państwie, otrzymującym w imieniu jego rządu informacje niejawne przekazane przez UE, lub biuro bezpieczeństwa otrzymującej organizacji międzynarodowej, założą specjalny rejestr w celu ewidencjonowania informacje niejawne UE, w chwili ich odbioru. Rejestr będzie zawierał kolumny przeznaczone do wpisania daty wpływu, danych szczegółowych dokumentu (data, numer referencyjny i numer egzemplarza), jego klauzuli, tytułu, nazwiska adresata lub jego stanowiska, daty zwrotu potwierdzenia odbioru oraz daty zwrotu dokumentu do UE lub jego zniszczenia.
12. Zwrot dokumentów
Jeżeli odbiorca zwraca dokument niejawny Radzie lub Państwu Członkowskiemu, które go udostępniły, będzie on postępował zgodnie z przepisami określonymi w ust. 10.
13. Ochrona
a) Jeżeli dokumenty nie są w użyciu, będą przechowywane w pojemnikach bezpieczeństwa, które są zatwierdzone do przechowywania krajowych dokumentów niejawnych o takim samym stopniu tajności. Pojemnik nie będzie nosił oznaczeń dotyczących jego zawartości, które będą dostępne wyłącznie osobom upoważnionym do korzystania z informacji niejawnych UE. W przypadku gdy używa się zamków szyfrowych, kombinacja szyfrowa będzie znana tylko tym urzędnikom w państwie lub organizacji, którzy posiadają upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych UE przechowywanych w pojemniku i będzie zmieniana co sześć miesięcy, lub wcześniej, w przypadku przeniesienia urzędnika lub wycofania upoważnienia do dostępu jednego z urzędników znających kombinację szyfrową, lub jeżeli występuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia.
b) Dokumenty niejawne UE będą wyjmowane z pojemnika bezpieczeństwa jedynie przez tych urzędników, którzy posiadają upoważnienie do dostępu do dokumentów niejawnych UE oraz potrzebę niezbędnej wiedzy. Urzędnicy ci będą odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie tych dokumentów tak długo, jak długo są w ich posiadaniu oraz, w szczególności, będą odpowiedzialni za zapewnienie, że nikt nieupoważniony nie będzie miał dostępu do dokumentów. Będą oni również zapewniać, że dokumenty są przechowywane w pojemniku bezpieczeństwa, po tym jak skończyli ich konsultację a także po godzinach pracy.
c) Nie można sporządzać fotokopii dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL UE lub wyższą, ani dokonywać wyciągów, bez zezwolenia Biura ds. Bezpieczeństwa SGR.
d) Procedurę na wypadek nagłej potrzeby szybkiego i całkowitego zniszczenia dokumentów, powinno się ustanowić i przedstawić do zatwierdzenia do Biura ds. Bezpieczeństwa SGR.
14. Bezpieczeństwo fizyczne
a) Jeżeli się z nich nie korzysta, pojemniki bezpieczeństwa używane do przechowywania dokumentów niejawnych UE są przez cały czas zamknięte.
b) Jeżeli niezbędne jest dopuszczenie do pracy lub wejścia do pomieszczenia, gdzie znajdują się takie pojemniki bezpieczeństwa, osób zajmujących się konserwacją lub sprzątaniem, przez cały czas towarzyszy im członek służb bezpieczeństwa państwa lub organizacji lub urzędnik przede wszystkim odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem pomieszczenia.
c) Poza normalnymi godzinami pracy (w nocy, w czasie weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy) pojemniki bezpieczeństwa zawierające dokumenty niejawne UE są chronione albo przez strażników albo przez automatyczny system alarmowy.
15. Naruszenie bezpieczeństwa
Jeżeli w odniesieniu do informacji niejawnych UE miało miejsce naruszenie bezpieczeństwa lub podejrzewa się takie naruszenie, należy niezwłocznie podjąć następujące działania:
a) niezwłocznie przesłać sprawozdanie do Biura ds. Bezpieczeństwa SGR lub OBN Państwa Członkowskiego, które podjęło inicjatywę przesyłania dokumentów (wraz z kopią dla Biura ds. Bezpieczeństwa SGR);
b) przeprowadzić dochodzenie, po zakończeniu którego należy przedłożyć kompletne sprawozdanie organowi bezpieczeństwa (patrz lit. a) powyżej). Należy przyjąć niezbędne środki w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji.
16. Kontrole
Zezwoli się Biurze ds. Bezpieczeństwa SGR, na podstawie porozumienia z zainteresowanymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, na dokonywanie oceny skuteczności środków ochrony w odniesieniu do udostępnionych informacji niejawnych UE.
17. Zdawanie sprawozdania
Tak długo jak państwo lub organizacja międzynarodowa posiada informacje niejawne UE, przedkładają one roczne sprawozdanie, w terminie określonym wraz z udzieleniem upoważnienia na udostępnienie informacji, potwierdzające przestrzeganie niniejszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
Dodatek 6

Wytyczne w sprawie udostępniania informacji niejawnych UE państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym
Współpraca na poziomie 3

PROCEDURA


1. Od czasu do czasu, w pewnych szczególnych okolicznościach, Rada może wyrazić chęć podjęcia współpracy z państwami lub organizacjami, które nie są w stanie udzielić zapewnień wymaganych przez niniejsze przepisy bezpieczeństwa, jednakże względy współpracy mogą wymagać udostępnienia informacji niejawnych UE. Takie udostępnienie będzie wyłączne w odniesieniu do informacji krajowych specjalnie zastrzeżonych dla Państw Członkowskich.
2. W takich szczególnych okolicznościach, wnioski dotyczące współpracy z UE, zarówno od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jak i złożone przez Państwa Członkowskie, lub, gdzie stosowne, przez zdecentralizowane agencje UE, będą najpierw rozważane co do swej istoty przez Radę, która będzie, w miarę potrzeby, zasięgać opinii Państw Członkowskich lub zdecentralizowane agencji wytwarzającej informacje. Rada rozważy zasadność udostępnienia informacji niejawnych, oceni potrzebę „niezbędnej wiedzy” otrzymujących oraz zdecyduje o charakterze informacji niejawnych, które mogą być podane do wiadomości.
3. Jeżeli Rada przychyla się do udostępnienia, Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel będzie odpowiedzialny za zwołanie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady lub zwrócenie się do Organów Bezpieczeństwa Narodowego Państw Członkowskich, jeżeli jest to niezbędne, w drodze cichej procedury, w celu uzyskania technicznej opinii Komitetu ds. Bezpieczeństwa.
4. Techniczna opinia Komitetu ds. Bezpieczeństwa będzie dotyczyć następujących kwestii:
a) oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa, na jakie narażona jest UE lub jej Państw Członkowskich;
b) stopnia tajności informacji, które mogą zostać udostępnione, w odpowiednim przypadku, ze względu na charakter informacji;
c) obniżenia lub deklasyfikacji informacji przez organy wystawiające dokument, przed udostępnieniem informacji zainteresowanym państwom lub organizacjom międzynarodowym10;
d) procedur dotyczących korzystania z dokumentów, które mają zostać udostępnione (patrz ust. 5 poniżej);
e) możliwych metod przekazywania dokumentów (korzystanie z publicznych usług pocztowych, publicznych lub zabezpieczonych systemów telekomunikacji, poczty dyplomatycznej, upoważnionych kurierów, itd.).
5. Dokumenty udostępniane państwom lub organizacjom objętym niniejszym dodatkiem, w zasadzie będą przygotowywane bez odniesienia do źródła lub klauzuli UE. Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady może zalecić zastosowanie:
- specjalnego oznaczenia lub kodu;
- specjalnego systemu klasyfikacji łączącego sensytywność informacji ze środkami kontroli wymaganymi w metodach przekazywania dokumentów przez otrzymującego (patrz przykłady w ust. 14).
6. Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR przedstawi Radzie techniczną opinię Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady, załączając w miarę potrzeby proponowane delegacje uprawnień wymaganych do wykonania zadania, szczególnie w nagłych przypadkach.
7. Wraz z zatwierdzeniem przez Radę udostępnienia informacji niejawnych UE i praktycznych procedur wykonania powyższego, Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR nawiąże niezbędny kontakt z organem bezpieczeństwa zainteresowanego państwa lub organizacji w celu ułatwienia zastosowania przewidzianych środków bezpieczeństwa.
8. Jako odniesienie, Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR rozpowszechni wśród Państw Członkowskich i, gdzie stosowne, wśród zainteresowanych zdecentralizowanych agencji UE, tabelę podsumowującą charakter i klauzule informacji oraz zawierającą wykaz organizacji i państw, którym można je udostępnić, zgodnie z decyzją Rady.
9. OBN Państwa Członkowskiego dokonującego udostępnienia lub Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienie dokonania oceny jakichkolwiek następstw szkody oraz przeglądu procedur.
10. W każdym przypadku gdy warunki współpracy zostają zmienione, należy ponownie zwrócić się do Rady.
PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW
11. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel powiadomi Państwa Członkowskie lub organizacje międzynarodowe o decyzji Rady upoważniającej do udostępnienia informacji niejawnych UE wraz ze szczegółowymi regułami w zakresie ochrony, zaproponowanymi przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady i zatwierdzonymi przez Radę. Jeżeli wniosek został złożony przez Państwo Członkowskie, państwo to powiadomi otrzymującego o upoważnieniu do udostępnienia.
Decyzja o udostępnieniu wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy otrzymujący złoży pisemne zapewnienie, że będzie:
– wykorzystywać informacje wyłącznie w celu współpracy określonym przez Radę;
– zapewnienia informacji dotyczących ochrony wymaganej przez Radę.
12. Przekazywanie dokumentów
a) Praktyczne procedury dotyczące przekazywania dokumentów zostaną uzgodnione w drodze porozumienia między Biurem ds. Bezpieczeństwa SGR a organami bezpieczeństwa otrzymujących państw lub organizacji międzynarodowych. W szczególności określą one dokładne adresy, pod które dokumenty muszą zostać przekazane.
b) Dokumenty oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE lub wyższą, zostaną przekazane w podwójnej kopercie. Wewnętrzna koperta będzie oznaczona szczególną pieczęcią lub kodem uprzednio określonym oraz wzmianką o specjalnej klauzuli zatwierdzonej w odniesieniu do dokumentu. Formularz potwierdzenia odbioru będzie załączony do każdego dokumentu niejawnego. Formularz potwierdzenia odbioru, który sam nie będzie oznaczony klauzulą, będzie określał jedynie dane szczegółowe dokumentu (numer referencyjny, datę, liczbę egzemplarzy) oraz język dokumentu, ale nie tytuł.
c) Wewnętrzna koperta zostanie następnie umieszczona w kopercie zewnętrznej, która zostanie oznaczona numerem przesyłki do celów potwierdzenia odbioru. Zewnętrzna koperta nie będzie oznaczona klauzulą tajności.
d) Potwierdzenie odbioru, zawierające numer przesyłki, zawsze będzie przekazywane kurierom.

13. Ewidencja przy odbiorze


OBN państwa adresata lub ich odpowiednik w państwie, otrzymującym w imieniu jego rządu informacje niejawne przekazane przez UE, lub biuro bezpieczeństwa otrzymującej organizacji międzynarodowej, założą specjalny rejestr w celu ewidencjonowania informacji niejawnych UE, w chwili ich odbioru. Rejestr będzie zawierał kolumny przeznaczone do wpisania daty wpływu, danych szczegółowych dokumentu (data, numer referencyjny i numer egzemplarza), jego klauzuli, tytułu, nazwiska adresata lub jego stanowiska, daty zwrotu potwierdzenia odbioru oraz daty zwrotu dokumentu do UE lub jego zniszczenia.
14. Korzystanie z wymienionych dokumentów niejawnych i ochrona
a) Informacje oznaczone klauzulą SECRET UE będą przetwarzane przez specjalnie wyznaczonych urzędników upoważnionych do posiadania dostępu do informacji oznaczonych taką klauzulą. Będą one przechowywane bezpiecznych szafach dobrej jakości, które mogą być otwarte jedynie przez osoby upoważnione do posiadania dostępu do mieszczących się w nich informacji. Strefy, w których znajdują się te szafy, są stale strzeżone oraz zostanie zainstalowany system kontroli zapewniający, że jedynie należycie upoważnione osoby mogą wejść na ich teren. Informacje oznaczone klauzulą SECRET UE będą przekazywane w przesyłkach dyplomatycznych, za pomocą bezpiecznych usług pocztowych lub bezpiecznej telekomunikacji. Dokumenty oznaczone klauzulą SECRET UE mogą być kopiowane wyłącznie za pisemną zgodą organu wytwarzającego, który je wystawił. Wszystkie egzemplarze będą rejestrowane i monitorowane. Potwierdzenia odbioru będą wystawiane w odniesieniu do wszystkich operacji związanych z dokumentami oznaczonymi klauzulą SECRET UE.
b) Informacje oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE będą przetwarzane przez należycie wyznaczonych urzędników upoważnionych do posiadania informacji w nich zawartych. Dokumenty będą przechowywane w bezpiecznych zamykanych szafach w kontrolowanych strefach.
Informacje oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE będą przekazywane w formie przesyłek dyplomatycznych, za pomocą usług poczty wojskowej i bezpiecznej telekomunikacji. Organ otrzymujący może wykonywać kopie, odnotowując ich ilość i dane dotyczące dystrybucji w specjalnym rejestrze.
c) Informacje oznaczone klauzulą RESTREINT UE będą przetwarzane w pomieszczeniach, do których nie mają dostępu nieupoważnieni pracownicy oraz przechowywane w zamykanych pojemnikach. Dokumenty mogą być przekazywane za pośrednictwem publicznych usług pocztowych w formie przesyłek poleconych w podwójnej kopercie oraz w sytuacjach nagłych podczas operacji, za pomocą niechronionych publicznych systemów telekomunikacyjnych. Odbiorcy mogą wykonywać kopie.
d) Informacje nieoznaczone klauzulą nie wymagają podejmowania specjalnych środków ochronnych i mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty i za pomocą publicznych systemów telekomunikacyjnych. Adresaci mogą wykonywać kopie.
15. Niszczenie dokumentów
Dokumenty, które nie są dłużej potrzebne muszą zostać zniszczone. W przypadku dokumentów oznaczonych klauzulą RESTREINT UE i CONFIDENTIEL UE, należy umieścić właściwą adnotację w specjalnych rejestrach. W przypadku dokumentów oznaczonych klauzulą SECRET UE, świadectwa zniszczenia zostaną wydane i podpisane przez dwie osoby, będące świadkami zniszczenia.
16. Naruszenie bezpieczeństwa
Jeżeli informacje oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE lub SECRET UE zostają w sposób nieuprawniony ujawnione lub istnieje podejrzenie takiego ujawnienia, OBN państwa lub szef bezpieczeństwa organizacji przeprowadzi dochodzenie dotyczące okoliczności nieuprawnionego ujawnienia. Jeżeli dochodzenie przynosi pozytywne wyniki, powiadamia się organy, które wystawiły dokument. Podjęte zostaną niezbędne kroki w celu udoskonalenie nieodpowiednich procedur lub metod przechowywania, jeżeli to one spowodowały nieuprawnione ujawnienie. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel Rady lub OBN Państwa Członkowskiego, który udostępnił ujawnioną w sposób nieuprawniony informację może zwrócić się do beneficjenta w sprawie szczegółów dotyczących dochodzenia.

1 Dz.U. L 149 z 23.6.2000, str. 21.

2 Patrz wnioski Rady z dnia 10 listopada 2000 r.

3 Dz.U. L 140 z 12.5.1998, str. 12.

4 Dz.U. C 239 z 23.8.2000, str. 1

5 Wykaz OBN odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji niejawnych UE znajduje się w dodatku 1.

6 Bez uszczerbku dla Konwencji wiedeńskiej z 1961 r. o stosunkach dyplomatycznych.

7 Tabela porównawcza stopni tajności stosowanych w UE, NATO, UZE i Państwach Członkowskich znajduje się w dodatku 2.

8 Obniżenie klasyfikacji (déclassement) oznacza obniżenie poziomu klasyfikacji; deklasyfikacja (déclassification) oznacza zniesienie klauzuli.

9To pociąga za sobą zastosowanie przez organy będące autorem dokumentu procedury określonej w ust. 9 sekcji III, w odniesieniu do wszystkich egzemplarzy znajdujących się w obiegu na terytorium UE.

10To pociąga za sobą zastosowanie przez organ wytwarzający procedury określonej w ust. 9 sekcji III, w odniesieniu do wszystkich egzemplarzy znajdujących się w obiegu na terytorium UE.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna