Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwaPobieranie 0.52 Mb.
Strona2/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

CZĘŚĆ I
PODSTAWOWE ZASADY I MINIMALNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA


WPROWADZENIE
1. Niniejsze przepisy ustanawiają podstawowe zasady i minimalne normy bezpieczeństwa, które mają być we właściwy sposób przestrzegane przez Radę, Sekretariat Generalny Rady (zwany dalej „SGR”), Państwa Członkowskie i zdecentralizowane agencje Unii Europejskiej (zwane dalej „zdecentralizowanymi agencjami UE”), tak, aby bezpieczeństwo było zapewnione i wszystkie te podmioty mogły mieć pewność, że została wprowadzona wspólna norma ochrony.
2. Określenie „informacja niejawna UE” oznacza każdą informację i materiał, którego nieuprawnione ujawnienie mogłoby w różnym stopniu zaszkodzić interesom UE, jednego lub więcej Państw Członkowskich, bez względu na to, czy taka informacja pochodzi z terytorium UE, czy też została otrzymana z Państwa Członkowskiego, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. W niniejszych przepisach:
a) przez „dokument” rozumie się każdy list, notatkę, protokół, sprawozdanie, memorandum, znak/wiadomość, szkic, zdjęcie, przeźrocze, film, mapę, wykres, plan, notatnik, szablon, kalkę, taśmy do maszyn do pisania i drukarek, taśmę magnetofonową, kasetę magnetofonową, dysk komputerowy, CD ROM lub inne fizyczne nośniki, na których informacja została zarejestrowana;
b) przez „materiał” rozumie się „dokument” określony powyżej w lit. a) oraz każdy przedmiot wyposażenia lub broń, zarówno gotowe, jak i będące w procesie produkcji.
4. Podstawowe cele bezpieczeństwa są następujące:
a) zabezpieczenie informacji niejawnych UE przed szpiegostwem, ujawnieniem lub nieuprawnionym rozpowszechnieniem;
b) zabezpieczenie informacji UE przetwarzanych w systemach i sieciach łączności i informacji przed groźbą naruszenia ich integralności i dostępności;
c) zabezpieczenie obiektów służących do przechowywania informacji UE przed sabotażem oraz złośliwym, umyślnym uszkodzeniem;
d) w przypadku nie zachowania środków bezpieczeństwa, dokonanie oceny powstałych szkód, ograniczenie ich konsekwencji i przyjęcie niezbędnych środków zaradczych.
5. Podstawami silnego systemu bezpieczeństwa są:
a) w każdym Państwie Członkowskim, krajowa organizacja do spraw bezpieczeństwa odpowiedzialna za:
(i) zbieranie i rejestrowanie danych dotyczących szpiegostwa, sabotażu, terroryzmu i innych działań wywrotowych, oraz
(ii) powiadamianie i doradzanie własnemu rządowi oraz, za jego pośrednictwem Radzie o charakterze zagrożeń dla bezpieczeństwa i środków ochrony przed nimi;
b) w każdym Państwie Członkowskim oraz w SGR, techniczny organ INFOSEC, odpowiedzialny za współpracę z zainteresowanymi organami bezpieczeństwa w celu dostarczania informacji i doradztwa w odniesieniu do technicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa i środków ochrony przed nimi;
c) regularna współpraca między służbami rządowymi, agencjami i służbami SGR, w celu ustalenia, i zalecenia, gdzie właściwe:
(i) jakie informacje, zasoby i obiekty wymagają ochrony, oraz
(ii) wspólnych norm ochrony.
6. W przypadku gdy chodzi o poufność, niezbędna jest szczególna dbałość i doświadczenie w wyborze informacji i materiałów wymagających ochrony oraz przy ocenie wymaganego stopnia ochrony. Istotne jest, żeby stopień ochrony odpowiadał krytycznemu poziomowi bezpieczeństwa każdej części informacji oraz materiału, który ma zostać objęty ochroną. W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji, należy podjąć kroki, zapobiegające zawyżaniu klasyfikacji. System klasyfikacji jest instrumentem wykonawczym do niniejszych zasad; podobny system klasyfikacji powinien być używany w planowaniu i organizowaniu sposobów przeciwdziałania szpiegostwu, sabotażowi, terroryzmowi i innym zagrożeniom, tak aby najszersze środki ochrony zostały skierowane do najważniejszych siedzib służących do przechowywania informacji niejawnych i najbardziej wrażliwych punktów tych siedzib.
PODSTAWOWE ZASADY
7. Środki bezpieczeństwa:
a) obejmują wszystkie osoby mające dostęp do informacji niejawnych, nośników informacji niejawnych, siedzib, w których znajdują się informacje niejawne i ważne obiekty;
b) są przeznaczone do wykrywania osób, których postawa może zagrozić bezpieczeństwu informacji niejawnych oraz ważnych obiektów służących do przechowywania informacji niejawnych oraz zapewniają ich wyłączenie lub wycofanie;
c) zapobieganie dostępowi osób nieupoważnionych do informacji niejawnych lub obiektów, w których są przechowywane;
d) zapewniają, że informacje niejawne są rozpowszechniane wyłącznie na podstawie zasady potrzeby niezbędnej wiedzy , która jest podstawowa dla wszystkich aspektów bezpieczeństwa;
e) zapewniają integralność (tzn. zapobieganie zniszczeniu lub nieuprawnionemu wprowadzaniu zmian lub nieuprawnionemu usunięciu) oraz dostępność (tzn. nie można odmówić dostępu osobom, które potrzebują z nich skorzystać i są do tego upoważnione) wszystkich informacji, zarówno niejawnych, jak i jawnych, w szczególności, gdy takie informacje są przechowywane, przetwarzane lub przekazywane w formie elektromagnetycznej.
ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

Wspólne normy minimalne

8. Rada oraz każde Państwo Członkowskie zapewniają, że wspólne minimalne normy bezpieczeństwa są przestrzegane we wszystkich służbach administracyjnych i/lub rządowych, innych instytucjach UE, agencjach oraz przez wykonawców, aby informacje niejawne UE mogły być przekazywane w przeświadczeniu, że zainteresowani będą korzystać z nich z taka samą dbałością. Takie minimalne normy obejmują kryteria dotyczące postępowania sprawdzającego w odniesieniu do pracowników oraz procedur ochrony informacji niejawnych UE.


BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Postępowanie sprawdzające w odniesieniu do pracowników

9. Wszystkie osoby wnioskujące o dostęp do informacji oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL UE lub wyżej, są odpowiednio sprawdzane przed uzyskaniem zgody na taki dostęp. Podobne postępowanie sprawdzające jest wymagane w przypadku osób, których obowiązki obejmują obsługę techniczną lub konserwację systemów łączności lub informacji zawierających informacje niejawne. Takie postępowanie sprawdzające jest przeznaczone do ustalenia, czy takie osoby:

a) są osobami, których lojalność nie budzi wątpliwości;


b) posiadają takie cechy charakteru i są na tyle rozważne, że nie nasuwają się wątpliwości co do ich rzetelności podczas korzystania z informacji niejawnych; lub
c) mogą być podatne na naciski ze źródeł zagranicznych lub innych, na przykład ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania lub powiązania z przeszłości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Szczególnie dokładnej kontroli w toku procedur sprawdzających należy poddać osoby:
d) którym ma zostać udzielona zgoda na dostęp do informacji oznaczonych klauzulą TRÈS SECRET EU/TOP SECRET EU;
e) zajmujące stanowiska wymagające regularnego dostępu do znacznej ilości informacji oznaczonych klauzulą SECRET UE:
f) których obowiązki umożliwiają im specjalny dostęp do systemów łączności i informacji używanych w sytuacjach krytycznych, a przez to możliwość uzyskania nieupoważnionego dostępu do dużej ilości informacji niejawnych UE, lub spowodowania poważnych szkód w takiej sytuacji, w wyniku aktów sabotażu technicznego.
W okolicznościach, określonych w lit. d), e) i f), należy zastosować najszersze możliwe wykorzystanie techniki badania przeszłości.
10. W przypadku gdy osoby nie posiadające ustalonej „potrzeby niezbędnej wiedzy ” mają zostać zatrudnione w warunkach, w których mogą mieć dostęp do informacji niejawnych UE (na przykład: posłańcy, agenci ochrony, pracownicy obsługi, personel sprzątający itp.), uprzednio zostają one poddane postępowaniu sprawdzającemu.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna