Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwaPobieranie 0.52 Mb.
Strona3/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Ewidencja postępowania sprawdzającego w odniesieniu do pracowników

11. Wszystkie służby, organy lub instytucje korzystające z informacji niejawnych UE lub posiadające systemy łączności i informacyjne, używane w sytuacjach kryzysowych, prowadzi ewidencję upoważnień do dostępu przyznanych pracownikom tam zatrudnianym. Każde upoważnienie do dostępu jest weryfikowane, jeżeli wymaga tego sytuacja, w celu zapewnienia, że odpowiada obecnemu stanowisku danej osoby; upoważnienie takie zostaje ponownie zbadane w pierwszej kolejności w każdym przypadku, po uzyskaniu nowej informacji wskazującej, że dalsze zatrudnienie danej osoby przy wykonywaniu pracy o charakterze poufnym nie jest zgodne z interesem bezpieczeństwa. Ewidencja postępowania sprawdzającego jest przechowywana przez szefa bezpieczeństwa odpowiednich służb, organów lub instytucji.Instrukcje bezpieczeństwa dla pracowników

12. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których mogą mieć dostęp do informacji niejawnych są dokładnie instruowani podczas zatrudniania oraz w regularnych odstępach czasu o wymogach bezpieczeństwa oraz procedurach mających na celu ich spełnienie. Użyteczną procedurą jest wymóg, aby wszyscy tacy pracownicy poświadczali pisemnie, że w pełni rozumieją przepisy dotyczące bezpieczeństwa odpowiadające ich stanowisku.Obowiązki kierownictwa

13. Kierownicy mają obowiązek znać te osoby z ich personelu, które są zaangażowane w wykonywanie pracy o charakterze poufnym, lub które mają dostęp do systemów łączności i informacji, używanych w sytuacjach krytycznych, oraz ewidencjonowanie i zgłaszanie wszelkich zdarzeń lub widocznych słabych punktów, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo.Status bezpieczeństwa pracowników

14. Ustanawia się procedury w celu zapewnienia, że w przypadku uzyskania niekorzystnej informacji dotyczącej pracownika, jest określone, czy dana osoba jest zatrudniona przy klasyfikacji informacji lub czy ma dostęp do ważnych systemów łączności i informacji oraz powiadamia się zainteresowane organy. Jeżeli ustala się, że taka osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostaje ona (mężczyzna lub kobieta) zwolniona lub odsunięta od stanowiska, na którym mogłaby zagrozić bezpieczeństwu.


BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

Potrzeba ochrony

15. Stopień środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych UE jest proporcjonalny do zaklasyfikowania, ilości oraz zagrożenia przechowywanych informacji i materiałów. Dlatego należy dołożyć starań, aby uniknąć zaniżania jak i zawyżania klasyfikowania, jak również poddawać klasyfikowanie regularnej weryfikacji. Wszyscy posiadacze informacji niejawnych UE przestrzegają jednolitych praktyk dotyczących klasyfikacji tych informacji i spełniają wspólne normy ochrony dotyczące nadzoru, przekazywania oraz dysponowania informacjami i materiałami wymagającymi ochrony.
Sprawdzanie

16. Przed opuszczeniem obszaru, na którym znajdują się niechronione informacje niejawne UE, do osób sprawujących nad nimi nadzór należy zapewnienie bezpiecznego przechowywania oraz, że uruchomiono wszystkie urządzenia zabezpieczające (zamki, systemy alarmowe, itp.). Dalsze niezależne kontrole są przeprowadzane po godzinach pracy.Bezpieczeństwo budynków

17. Budynki, w których przechowuje się informacje niejawne UE, lub w których mieszczą się ważne systemy łączności i informacji są chronione przed nieupoważnionym dostępem. Charakter środków ochrony przyznanych informacjom niejawnym UE, na przykład: okratowanie okien, zamki w drzwiach, strażnicy przy wejściach, zautomatyzowane systemy kontroli dostępu, kontrole zabezpieczeń i patrole, systemy alarmowe, systemy wykrywające intruzów, psy stróżujące, zależą od:


a) zaklasyfikowania, ilości i lokalizacji w budynku informacji i materiałów podlegających ochronie;
b) jakości pojemników ochronnych, zawierających takie informacje i materiały;
c) fizycznej struktury i lokalizacji budynku.
18. Podobnie charakter środków ochrony przyznanych systemom łączności i informacji zależy od oszacowanej wartości danych aktywów, potencjalnych szkód w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, fizycznej struktury i lokalizacji budynku, w którym system jest przechowywany oraz od lokalizacji systemu w budynku.

Plany awaryjne

19. Szczegółowy plan ochrony informacji niejawnych podczas zagrożenia o charakterze lokalnym lub o zasięgu krajowym, przygotowuje się z odpowiednim wyprzedzeniem.


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI (INFOSEC)
20. INFOSEC dotyczy identyfikacji i stosowania środków bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przetworzonych, przechowywanych lub przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności i informacji i innych systemów elektronicznych przed utratą poufnego charakteru, integralności lub dostępności, spowodowaną przypadkowo lub w sposób zamierzony. Podejmuje się odpowiednie środki zapobiegania, w celu uniemożliwienia dostępu do informacji UE nieupoważnionym użytkownikom, uniemożliwienia odmowy dostępu do informacji UE upoważnionym użytkownikom, oraz uniemożliwienia zniszczenia lub dokonania nieuprawnionej zmiany lub usunięcia informacji UE.
PRZECIWDZIAŁANIE SABOTAŻOWI ORAZ INNYM FORMOM ZŁOŚLIWYCH, UMYŚLNYCH SZKÓD
21. Fizyczne środki ostrożności stosowane w odniesieniu do ochrony ważnych obiektów, służących do przechowywania informacji niejawnych są najlepszymi ochronnymi środkami zabezpieczającymi przeciw sabotażowi oraz złośliwym, umyślnym szkodom; samo postępowanie sprawdzające w odniesieniu do pracowników nie jest skutecznym środkiem zastępczym. Właściwy organ krajowy gromadzi dane dotyczące szpiegostwa, sabotażu, terroryzmu i innych działań wywrotowych.
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH PAŃSTWOM TRZECIM LUB ORGANIZACJOM MIĘDZYNARODOWYM
22. Decyzję dotyczącą udostępnienia informacji niejawnych pochodzących z Rady państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym podejmuje Rada. Jeżeli źródłem informacji, których udostępnienie jest pożądane, nie jest Rada, Rada najpierw zwraca się o zgodę źródła informacji na takie udostępnienie. Jeżeli źródło informacji nie może zostać ustalone, Rada przejmie na siebie jego odpowiedzialność.
23. Jeżeli Rada otrzymuje informację niejawną od państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub innej strony trzeciej, udziela takiej informacji ochrony właściwej w odniesieniu do jej klasyfikacji oraz równoważnej normom ustanowionym w niniejszych przepisach dotyczących informacji niejawnych UE, lub takim wyższym normom, jakich może wymagać strona trzecia udostępniająca informację. Możliwe jest zorganizowanie wspólnych kontroli.
24. Powyższe zasady wykonuje się zgodnie ze szczegółowymi przepisami wymienionymi w części II.

CZĘŚĆ II


SEKCJA IORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel
1. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel:
a) realizuje politykę Rady dotyczącą bezpieczeństwa;
b) rozpatruje problemy przedstawione mu przez Radę lub jej właściwe organy;
c) bada kwestie wprowadzania zmian w polityce Rady dotyczącej bezpieczeństwa, przy ścisłej współpracy z Organami Bezpieczeństwa Narodowego (lub innymi właściwymi organami) Państw Członkowskich (zwanymi dalej „OBN”). Dodatek 1 zawiera wykaz tych organów.
2. W szczególności Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za:
a) koordynowanie wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem odnoszących się do działalności Rady;
b) występowanie z wnioskiem do wszystkich Państwa Członkowskie o ustanowienie centralnego rejestru TRÈS SECRET EU/EU TOP SECRET i wymaganie, w odpowiednim przypadku, aby taki rejestr został ustanowiony w zdecentralizowanych agencjach UE;
c) zwracanie się do wyznaczonych organów Państw Członkowskich z wnioskiem o przeprowadzenie przez OBN postępowania sprawdzającego w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w SGR, zgodnie z sekcją VI;
d) przeprowadzanie dochodzeń lub zlecanie ich przeprowadzenia w przypadku każdego wycieku informacji niejawnych UE, który, na podstawie dowodów na pierwszy rzut oka, miał miejsce w SGR lub w którejkolwiek ze zdecentralizowanych agencji UE;
e) występowanie z wnioskiem do właściwych organów bezpieczeństwa dotyczącym wszczęcia dochodzenia w przypadku pojawienia się wycieku informacji niejawnych UE poza SGR lub zdecentralizowanymi agencjami UE, oraz koordynację postępowań, jeżeli w sprawę zaangażowany jest więcej niż jeden organ bezpieczeństwa;
f) przeprowadzanie, wspólnie i w porozumieniu z zainteresowanym OBN, okresowych kontroli uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE w Państwach Członkowskich;
g) utrzymywanie ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi organami bezpieczeństwa, w celu osiągnięcia całkowitej koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa;
h) dokonywanie stałego przeglądu procedur i polityki bezpieczeństwa Rady, oraz, jeżeli jest to niezbędne, przygotowanie właściwych zaleceń. W tym względzie, przedstawia Radzie roczny plan kontroli, opracowany przez Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR.
Komitet Rady ds. Bezpieczeństwa
3. Powołuje się Komitet ds. Bezpieczeństwa. Składa się on z przedstawicieli OBN wszystkich Państw Członkowskich. Przewodniczy mu Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel lub jego/jej delegat. Do uczestnictwa w pracach Komitetu mogą również zostać zaproszeni przedstawiciele zdecentralizowanych agencji UE, jeżeli dyskutowane kwestie ich dotyczą.
4. Komitet ds. Bezpieczeństwa zbiera się, zgodnie z instrukcjami Rady, na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela lub OBN. Komitet ma prawo do badania i oceny wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa i odnoszących się do działań Rady, oraz, jeżeli jest to niezbędne, przedstawiania zaleceń Radzie. W odniesieniu do działań SGR, Komitet ma prawo formułowania zaleceń w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa sekretarzowi generalnemu/wysokiemu przedstawicielowi.
Biuro ds. Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady
5. W celu wypełnienia obowiązków wymienionych w akapicie 1 i 2, Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel posiada do dyspozycji Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR koordynujące, nadzorujące i wykonujące środki bezpieczeństwa.
6. Szef Biura ds. Bezpieczeństwa SGR jest głównym doradcą Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela w zakresie spraw dotyczących bezpieczeństwa oraz występuje jako sekretarz Komitetu ds. Bezpieczeństwa. W tym względzie kieruje on uaktualnianiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i koordynuje, wraz z właściwymi organami Państw Członkowskich oraz, gdzie właściwe, wraz z międzynarodowymi organizacjami powiązanymi z Radą porozumieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa. W tym celu działa on/ona jako oficer łącznikowy.
7. Szef Biura ds. Bezpieczeństwa SGR jest odpowiedzialny za akredytację systemów i sieci IT w SGR. Szef Biura ds. Bezpieczeństwa SGR oraz właściwe OBN wspólnie decydują, w odpowiednim przypadku, w sprawie akredytacji systemów i sieci IT obejmujących SGR, Państwa Członkowskie, zdecentralizowane agencje UE i/lub strony trzecie (państwa lub organizacje międzynarodowe).
Zdecentralizowane agencje UE
8. Każdy dyrektor zdecentralizowanej agencji UE jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie zasad bezpieczeństwa w ramach swojej instytucji. Nominuje on/ona zwykle swojego pracownika jako osobę odpowiedzialną przed nim/nią w tej dziedzinie. Pracownik ten jest mianowany na urzędnika do spraw bezpieczeństwa.
Państwa Członkowskie
9. Każde Państwo Członkowskie wyznacza OBN odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji niejawnych UE5.
10. W ramach administracji każdego z Państw Członkowskich, odpowiednie OBN powinny być odpowiedzialne za:
a) utrzymanie bezpieczeństwa informacji niejawnych UE przechowywanych przez jakiekolwiek służby krajowe, organ lub instytucję, publiczną lub prywatną, w kraju lub zagranicą;
b) upoważnienie do ustanowienia rejestrów TRÈS SECRET UE/UE TOP SECRET (to upoważnienie może zostać przekazane urzędnikowi ds. kontroli centralnego rejestru TRÈS SECRET UE/UE TOP SECRET);
c) okresową kontrolę uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE;
d) zapewnienie, że wszyscy obywatele, jak również obcokrajowcy, zatrudnieni w służbach krajowych, organach lub instytucjach, którzy mogą mieć dostęp do rejestrów TRÈS SECRET EU/EU TOP SECRET, SECRET UE i CONFIDENTIEL UE podlegają postępowaniu sprawdzającemu;
e) opracowanie takich planów bezpieczeństwa, jakie są niezbędne w celu uniemożliwienia dostania się informacji niejawnych UE w niepowołane ręce.
Wspólne kontrole bezpieczeństwa
11. Okresowe kontrole uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych EU w SGR i w stałych przedstawicielstwach Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, jak również w siedzibach Państw Członkowskich w budynkach Rady, są przeprowadzane wspólnie, za obopólną zgodą6, przez Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR oraz dany OBN.
12. Okresowe kontrole uzgodnień w dziedzinie bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE w zdecentralizowanych agencjach UE, są przeprowadzane przez Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR lub, na wniosek sekretarza generalnego, przez OBN przyjmującego Państwa Członkowskiego.
SEKCJA II
KLASYFIKACJE I OZNACZENIA
POZIOMY KLASYFIKACJI7
Informacje są klasyfikowane według następujących klauzul:
1. TRÈS SECRET UE/UE TOP SECRET: tę klauzulę stosuje się wyłącznie do informacji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować wyjątkowo poważną szkodę dla podstawowych interesów Unii Europejskiej lub jednego lub kilku jej Państw Członkowskich;
2. SECRET UE: tę klauzulę stosuje się do informacji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić podstawowym interesom Unii Europejskiej lub jednego lub kilku jej Państw Członkowskich;
3. CONFFIDENTIEL UE: tę klauzulę stosuje się do informacji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby zaszkodzić podstawowym interesom Unii Europejskiej lub jednego lub kilku jej Państw Członkowskich;
4. RESTREINT UE: tę klauzulę stosuje się do informacji i materiałów, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby być niekorzystne dla interesów Unii Europejskiej lub jednego lub kilku jej Państw Członkowskich.
OZNACZENIA
5. Oznaczenie zastrzegające może być używane do określenia dziedziny objętej dokumentem lub szczególnego podziału na zasadzie „potrzeby niezbędnej wiedzy ”.
6. Oznaczenie ESDP/PESD jest stosowane w odniesieniu do dokumentów i ich kopii dotyczących bezpieczeństwa i obrony Unii lub jednego lub kilku jej Państw Członkowskich, bądź dotyczących wojskowego lub nie-wojskowego zarządzania kryzysami.
7. Niektóre dokumenty odnoszące się do systemów technologii informacyjnych (IT) mogą nosić dodatkowe oznaczenia powodujące zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa określonych we właściwych rozporządzeniach.
PRZYZNAWANIE KLAUZULI I OZNACZEŃ
8) Klasyfikacje i oznaczenia stosuje się w sposób następujący:
a) na dokumentach RESTREINT UE – przy pomocy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych;
b) na dokumentach CONFIDENTIEL UE – przy pomocy urządzeń mechanicznych oraz ręcznie lub poprzez nadruk na zarejestrowanych drukach, uprzednio ostemplowanych;
c) na dokumentach SECRET/TRÈS SECRET EU/EU TOP SECRET – przy pomocy urządzeń mechanicznych oraz ręcznie.

SEKCJA III1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna