Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwaPobieranie 0.52 Mb.
Strona6/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Rozdział II
Przekazywanie dokumentów niejawnych UE

OPAKOWANIE


7. Dokumenty oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE i wyżej są przekazywane w podwójnej wytrzymałej, nieprzezroczystej kopercie. Na wewnętrznej kopercie znajduje się właściwa klauzula tajności UE oraz, jeżeli jest to możliwe, kompletne dane szczegółowe dotyczące stanowiska oraz adresu odbiorcy.
8. Jedynie urzędnik rejestru do spraw kontroli, lub jego zastępca, może otworzyć wewnętrzną kopertę i potwierdzić odbiór załączonych dokumentów, chyba że ta koperta jest zaadresowana do konkretnej osoby. W takim przypadku, właściwy rejestr odnotowuje wpłynięcie koperty i jedynie osoba, do której wewnętrzna koperta jest zaadresowana, może ją otworzyć i potwierdzić odbiór dokumentów w niej zawartych.
9. W wewnętrznej kopercie znajduje się potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie, które nie będzie oznaczone klauzulą tajności, powinno zawierać numer referencyjny, datę oraz numer egzemplarza dokumentu, ale nigdy jego przedmiotu.
10. Wewnętrzna koperta znajduje się w zewnętrznej kopercie opatrzonej numerem przesyłki do celów potwierdzenia odbioru. W żadnym wypadku oznaczenie klauzuli tajności nie może widnieć na zewnętrznej kopercie.
11. W odniesieniu do dokumentów oznaczonych klauzulą CONFIDENTIEL UE i wyżej, kurierzy i posłańcy uzyskują potwierdzenie odbioru odpowiadające numerom przesyłki.
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW W OBRĘBIE JEDNEGO BUDYNKU LUB GRUPY BUDYNKÓW
12. W ramach danego budynku lub grupy budynków, dokumenty niejawne mogą być przenoszone w zapieczętowanej kopercie, na której znajduje się jedynie nazwisko adresata, pod warunkiem, że są one przenoszone przez osobę sprawdzoną do poziomu klasyfikacji dokumentów.
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW UE W OBRĘBIE KRAJU
13. W obrębie kraju, dokumenty TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET powinny być przesyłane jedynie za pośrednictwem oficjalnych firm kurierskich lub osób upoważnionych do dostępu do informacji TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
14. W każdym przypadku gdy w celu przekazania dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET poza granice budynku lub grupy budynków korzysta się z usług firmy kurierskiej, należy zachować zgodność z przepisami dotyczącymi pakowania i potwierdzenia odbioru zawartymi w niniejszym rozdziale. Firmy doręczające zatrudniają odpowiedni personel w celu zapewnienia, że przesyłki zawierające dokumenty TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET pozostają przez cały czas pod bezpośrednim nadzorem odpowiedzialnego urzędnika.
15. Wyjątkowo, dokumenty oznaczone klauzulą TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET mogą być przenoszone przez urzędników innych niż posłańcy, poza granice budynku lub grupy budynków w celu ich miejscowego wykorzystania na posiedzeniach i w dyskusjach, pod warunkiem, że:
a) oddawca jest upoważniony do dostępu do tych dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
b) sposób przenoszenia dokumentów jest zgodny z krajowymi zasadami regulującymi tryb przekazywania krajowych dokumentów TOP SECRET;
c) w żadnym wypadku urzędnik nie pozostawia bez dozoru dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
d) zostają dokonane uzgodnienia, aby wykaz dokumentów tak przenoszonych został umieszczony w rejestrze TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET przechowującym i ewidencjonującym dokumenty w dzienniku i sprawdzającym dokumenty według ewidencji po ich zwrocie.
16. W ramach danego państwa, dokumenty oznaczone klauzulą SECRET UE i CONFIDENTIEL UE mogą zostać wysyłane albo pocztą, jeżeli takie przekazanie jest dozwolone na mocy krajowych przepisów i jest zgodne z przepisami niniejszych regulacji albo za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych UE.
17. Każde Państwo Członkowskie lub zdecentralizowana agencja UE powinny przygotować instrukcję dotyczącą osobistego przenoszenia dokumentów niejawnych UE, opartą na niniejszych przepisach. Od oddawcy wymaga się przeczytania i podpisania takiej instrukcji. W szczególności, z takiej instrukcji powinno wyraźnie wynikać, że w żadnym wypadku dokumenty nie mogą:
a) nie znajdować się w posiadaniu osoby przenoszącej, chyba że są bezpiecznie przechowywane zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji IV;
b) zostać pozostawione bez dozoru w środkach transportu publicznego lub prywatnych pojazdach, albo w miejscach takich jak restauracje czy hotele. Nie mogą być przechowywane w sejfach hotelowych lub pozostawione bez dozoru w pokojach hotelowych;
c) być odczytywane w miejscach publicznych, jak samolot lub pociąg.
PRZEKAZYWANIE Z JEDNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO DO INNEGO
18. Materiały oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE i wyżej, powinny być przewożone z jednego Państwa Członkowskiego do innego za pośrednictwem dyplomatycznych lub wojskowych służb kurierskich.
17. 19. Jednakże, można zezwolić na osobiste przewożenie materiałów oznaczonych klauzulą SECRET UE i CONFIDENTIEL UE, jeżeli przepisy dotyczące przewożenia zapewniają, że materiały te nie mogą wpaść w ręce nieupoważnionej osoby.
20. OBN mogą zezwolić na osobiste przewożenie, jeżeli kurierzy dyplomatyczni i wojskowi nie są dostępni lub jeżeli korzystanie z usług takich kurierów spowodowałoby opóźnienia ze szkodą dla działalności UE, a materiały są pilnie wymagane przez odbiorcę. Każde Państwo Członkowskie powinno opracować instrukcje dotyczące osobistego przewożenia materiałów oznaczonych klauzulą do poziomu SECRET UE włącznie na szczeblu międzynarodowym przez osoby inne niż dyplomatyczni i wojskowi kurierzy. Instrukcje powinny wymagać, aby:
a) osoba przenosząca posiadała właściwe upoważnienie do dostępu przyznane przez Państwo Członkowskie;
b) ewidencja wszystkich materiałów tak przewożonych jest przechowywana we właściwym urzędzie lub rejestrze;
c) na paczkach lub torbach zawierających materiały UE znajdowała się pieczęć urzędowa, w celu uniknięcia lub zapobieżenia kontroli przez organy celne, a także etykiety identyfikacyjne i instrukcje dla znalazcy;
d) osoba przenosząca posiadała świadectwo kurierskie i/lub zlecenie zadania, uznawane przez wszystkie Państwa UE upoważniające daną osobę do przewożenia przesyłki;
e) podróż lądowa nie odbywała się przez państwa nienależące do Wspólnoty ani ich granice, chyba że państwo wysyłające posiada specjalne gwarancje takiego państwa;
f) uzgodnienia dotyczące podróży osoby przenoszącej w odniesieniu do miejsc przeznaczenia, tras przejazdu i środków transportu były zgodne z przepisami UE lub – jeżeli przepisy krajowe odnoszące się do tych kwestii są bardziej rygorystyczne – zgodnie z takimi przepisami;
g) materiały znajdowały w posiadaniu osoby przenoszącej, chyba że są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpiecznego przechowywania zawartymi w sekcji IV;
h) materiały nie były pozostawiane bez dozoru w publicznych lub prywatnych pojazdach, albo w miejscach takich jak restauracje lub hotele. Materiały te nie mogą być przechowywane w sejfach hotelowych ani pozostawione bez dozoru w pokojach hotelowych;
i) jeżeli przewożony materiał zawiera dokumenty, nie mogą one być odczytywane w miejscach publicznych (na przykład w samolocie, pociągu itd.)
Osoby wyznaczone do przewożenia materiałów niejawnych musza przeczytać i podpisać instrukcję bezpieczeństwa, która zawiera co najmniej wyżej wymienione instrukcje oraz procedury postępowania w nagłych wypadkach lub w przypadku gdy przesyłka zawierająca materiały niejawne zostaje zakwestionowana przez urzędników celnych lub urzędników ochrony lotniska.
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW OZNACZONYCH KLAUZULĄ RESTREINT UE
21. Nie zostają ustanowione żadne szczególne przepisy dotyczące przewożenia dokumentów RESTREINT UE, z wyjątkiem tych, które powinny zapewniać, że dokumenty te nie mogą wpaść w nieupoważnione ręce.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO SŁUŻB KURIERSKICH
22. Wszyscy kurierzy i posłańcy zatrudnieni w celu przewożenia dokumentów SECRET UE i CONFIDENTIEL UE zostają poddani właściwemu postępowaniu sprawdzającemu.
Rozdział III
Elektryczne i inne środki technicznego przekazywania
23. Środki bezpieczeństwa w odniesieniu do łączności są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania informacji niejawnych UE. Szczegółowe reguły mające zastosowanie do przekazywania takich informacji niejawnych UE zostały opisane w sekcji XI.
24. Informacje oznaczone klauzulą CONFIDENTIEL UE i SECRET UE mogą być przesyłane jedynie za pośrednictwem przypisanych centrów i sieci łączności i/lub terminali i systemów.
Rozdział IV
Dodatkowe egzemplarze, tłumaczenia oraz wyciągi z dokumentów niejawnych UE
25. Jedynie autor dokumentu może wyrazić zgodę na sporządzenie kopii lub tłumaczenie dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
26. Jeżeli osoby nie posiadające poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET potrzebują informacji, które pomimo iż są zawarte w dokumencie TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET nie posiadają tego stopnia tajności, szef rejestru TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET może zostać upoważniony do sporządzenia niezbędnej ilości wyciągów z tego dokumentu. Jednocześnie, podejmuje on/ona niezbędne kroki w celu zapewnienia, że tym wyciągom nadano właściwe klauzule tajności.
27. Dokumenty oznaczone klauzulą SECRET UE i niżej mogą być powielane i tłumaczone przez adresata w ramach krajowych przepisów bezpieczeństwa oraz pod warunkiem ścisłej zgodności z zasadą niezbędnej wiedzy. Środki bezpieczeństwa stosowane do oryginalnego dokumentu stosuje się również w odniesieniu do dokumentów powielanych i/lub ich tłumaczeń. Zdecentralizowane agencje UE przestrzegają tych przepisów bezpieczeństwa.
Rozdział V

Przeglądy i kontrole, przechowywanie i niszczenie dokumentów niejawnych UE

PRZEGLĄDY I KONTROLE


28. Każdego roku, każdy rejestr TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, określony w sekcji VIII przeprowadza szczegółowy przegląd dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, zgodnie z przepisami określonymi w sekcji VIII, ust. 9-11. Dokumenty niejawne UE zaklasyfikowane poniżej poziomu TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET podlegają wewnętrznej kontroli, zgodnie z krajowymi wytycznymi, a w przypadku SGR lub zdecentralizowanych agencji UE, zgodnie z instrukcjami Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.
Powyższe czynności stwarzają urzędnikom możliwość uzyskania poglądu w odniesieniu do:
a) możliwości obniżenia lub zniesienia stopnia tajności niektórych dokumentów;
b) przeznaczenia dokumentów do zniszczenia.
ARCHIWIZOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH UE
29. W celu ograniczenia problemów dotyczących archiwizowania, urzędnicy ds. kontroli wszystkich rejestrów są upoważnieni do przechowywania dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE i CONFIDENTIEL UE na mikrofilmach lub w inny sposób przechowywanych na nośnikach magnetycznych lub optycznych w celach archiwizacji pod warunkiem, że:
a) proces kopiowania na mikrofilmy/przechowywania jest podejmowany przez pracowników posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do odpowiadającego właściwego poziomu klasyfikacji;
b) mikrofilmowi/nośnikowi, na którym przechowywane są dokumenty zapewnia się taki sam poziom bezpieczeństwa jak dokumentom oryginalnym;
c) o kopiowaniu na mikrofilm/przechowywaniu dokumentów oznaczonych klauzulą TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET powiadamia się autora dokumentu;
d) klisze filmowe, lub inne rodzaje nośników zawierają wyłącznie dokumenty o tej samej klauzurze TRÈS SECRET UE/SECRET UE lub CONFIDENTIEL UE;
e) kopiowanie na mikrofilm/przechowywanie dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET lub SECRET UE jest wyraźnie wskazane w ewidencji wykorzystywanej do celów corocznej inwentaryzacji;
f) oryginały dokumentów, których kopie sporządzono na mikrofilmach lub przechowywane w inny sposób zostają zniszczone zgodnie z przepisami określonymi w ust. 31 do 36.
30. Niniejsze przepisy stosują się również do wszelkich innych form przechowywania, zatwierdzonych przez OBN, takich jak nośniki elektromagnetyczne i dyski optyczne.
RUTYNOWE NISZCZENIE DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH UE
31. W celu zapobieżenia niepotrzebnego nagromadzenia dokumentów niejawnych UE, dokumenty uznane przez szefa instytucji przechowującej je za nieaktualne i zgromadzone w nadmiernej liczbie, zostają zniszczone w możliwie najkrótszym terminie, w następujący sposób:
a) dokumenty TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET są niszczone wyłącznie przez centralny rejestr dla nich właściwy. Każdy zniszczony dokument zostaje umieszczony na świadectwie zniszczenia, podpisanym przez urzędnika ds. kontroli TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET oraz urzędnika będącego świadkiem zniszczenia, którymi są osoby upoważnione do dostępu do dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Adnotacji w tym celu dokonuje się w dzienniku;
b) Protokoły zniszczenia wraz z kartami obiegu przechowuje się w rejestrze przez okres 10 lat. Kopie tych dokumentów zostają przekazane autorowi lub właściwemu rejestrowi centralnemu jedynie wtedy gdy wyraźnie o nie wnioskuje;
c) dokumenty TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, łącznie z odpadami niejawnymi powstającymi podczas przygotowywania dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, jak np. uszkodzone kopie, wersje robocze, notatki maszynowe czy kalki, są niszczone pod nadzorem urzędnika do spraw TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET przez spalenie, zmiażdżenie, pocięcie lub w inny sposób uniemożliwiający ich identyfikację bądź odtworzenie.
32. Dokumenty SECRET UE zostają zniszczone przez rejestr właściwy dla tych dokumentów pod nadzorem osoby upoważnionej do dostępu używając jednego z procesów określonych w ust. 31 lit. c). Zniszczone dokumenty zostają umieszczone w protokołach zniszczenia, przechowywanych w rejestrze wraz z kartami obiegu przez okres co najmniej 3 lat.
33. Dokumenty CONFIDENTIEL UE zostają zniszczone przez rejestr właściwy dla tych dokumentów pod nadzorem osoby upoważnionej do dostępu używając jednego z procesów określonych w ust. 31 lit. c). Zniszczenie tych dokumentów ewidencjonuje się zgodnie z krajowymi przepisami, a w przypadku SGR lub zdecentralizowanej agencji UE, zgodnie z instrukcjami Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.
34. Dokumenty RESTREINT UE zostają zniszczone przez rejestr właściwy dla tych dokumentów lub przez użytkownika, zgodnie z krajowymi przepisami, a w przypadku SGR lub zdecentralizowanej agencji UE, zgodnie z instrukcjami Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.
NISZCZENIE W NAGŁYCH WYPADKACH
35. SGR, Państwa Członkowskie i zdecentralizowane agencje UE, w oparciu o lokalne warunki, opracowują plany zabezpieczenia materiałów niejawnych UE w sytuacjach kryzysowych, obejmujące, w razie potrzeby, plany niszczenia i ewakuacji materiałów w nagłych wypadkach; publikują one w ramach swoich organizacji, instrukcje uważane za niezbędne w celu zapobieżenia wpadnięcia materiałów niejawnych UE w nieupoważnione ręce.
36. Uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia i/lub niszczenia materiałów SECRET UE i CONFIDENTIEL UE w sytuacji kryzysowej, w żadnym wypadku nie mogą mieć negatywnego wpływu na zabezpieczenie lub zniszczenie materiałów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, łącznie z urządzeniami szyfrującymi, których traktowanie ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zadaniami. Środki przyjęte w celu zabezpieczenia i niszczenia urządzeń szyfrujących w wypadkach nagłych znajdują się w instrukcjach ad hoc.
Rozdział VI
Szczególne reguły mające zastosowanie do dokumentów przeznaczonych dla Rady
37. W ramach SGR, „Biuro Informacji Poufnych” monitoruje informacje oznaczone klauzulą SECRET UE lub CONFIDENTIEL UE zawarte w dokumentach przeznaczonych dla Rady.
Z upoważnienia Dyrektora Generalnego ds. Zatrudnienia i Administracji, Biuro:
a) zarządza działalnością odnosząca się do rejestracji, powielania, tłumaczenia, przesyłania i niszczenia takich informacji;
b) aktualizuje wykazy danych szczegółowych dotyczących informacji niejawnych;
c) okresowo sprawdza kwestie dotyczące potrzeby utrzymania stopnia tajności informacji;
d) ustanawia, we współpracy z Biurem ds. Bezpieczeństwa, praktyczne uzgodnienia dotyczące nadawania lub znoszenia stopni tajności informacji.
38. Biuro ds. Informacji Niejawnych prowadzi ewidencję następujących danych szczegółowych:
a) data sporządzenia informacji niejawnej;
b) stopień tajności;
c) data wygaśnięcia klauzuli;
d) nazwisko i służbę wystawcy dokumentu;
e) odbiorcę lub odbiorców, wraz z numerem seryjnym;
f) przedmiot;
g) numer;
h) liczbę egzemplarzy w obiegu;
i) przygotowanie spisów informacji niejawnych przedłożonych Radzie;
j) rejestr znoszenia i obniżania stopnia tajności informacji niejawnych.
39. Ogólne reguły przewidziane w rozdziałach I-V niniejszej sekcji stosują się do Biura ds. Informacji Niejawnych SGR, chyba że zostały zmienione przez szczególne reguły ustanowione w niniejszym rozdziale

SEKCJA VIII


REJESTRY TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
1. Celem rejestrów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET jest zapewnienie, że ewidencja, korzystanie i rozpowszechnianie dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET odbywa się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Szef rejestru TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, odpowiednio w każdym Państwie Członkowskim, w SGR oraz, gdzie właściwe, w zdecentralizowanych agencjach UE, będzie urzędnikiem ds. kontroli dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
2. Centralne rejestry będą działać w charakterze głównych organów odpowiedzialnych za odbiór i rozsyłanie dokumentów w Państwach Członkowskich, w SGR oraz w zdecentralizowanych agencjach UE, w których takie rejestry zostały powołane, jak również, gdzie właściwe, w innych instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych i państwach trzecich, z którymi Rada podpisała porozumienia w sprawie procedur bezpieczeństwa w odniesieniu do wymiany informacji niejawnych.
3. Jeżeli jest to niezbędne, powołuje się rejestry pomocnicze, odpowiedzialne za wewnętrzne zarządzanie dokumentami TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET; takie rejestry prowadzą bieżąca ewidencję obiegu każdego dokumentu za który jest odpowiedzialny.
4. Rejestry pomocnicze TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET powołuje się jak określono w Sekcji I, w odpowiedzi na długoterminowe potrzeby i podlegają centralnym rejestrom TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Jeżeli istnieje potrzeba tylko okresowego i doraźnego konsultowania dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, mogą one być wydawane bez potrzeby powoływania rejestru pomocniczego, pod warunkiem ustanowienia reguł w celu zapewnienia, że te dokumenty pozostają pod kontrolą właściwego rejestru TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET oraz, że są przestrzegane środki bezpieczeństwa oraz dotyczące pracowników.
5. Rejestry pomocnicze nie mogą przekazywać dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET bezpośrednio innym rejestrom pomocniczym w ramach tego samego centralnego rejestru TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET bez wyrażenia zgody tego ostatniego.
6. Każda wymiana dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET między rejestrami pomocniczymi nie podlegającymi temu samemu centralnemu rejestrowi odbywa się za pośrednictwem centralnych rejestrów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
CENTRALNE REJESTRY TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
7. Szef centralnego rejestru TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, jako urzędnik ds. kontroli, jest odpowiedzialny za:
a) przekazywanie dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET zgodnie z przepisami określonymi w sekcji VII;
b) utrzymywanie wykazu wszystkich podlegających mu rejestrów pomocniczych TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, wraz z nazwiskami i podpisami powołanych urzędników ds. kontroli oraz ich upoważnionych zastępców;
c) przechowywanie potwierdzeń odbioru z rejestrów w odniesieniu do wszystkich dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET udostępnianych przez centralny rejestr;
d) prowadzenie ewidencji dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET przechowywanych i udostępnianych;
e) utrzymywanie aktualnego wykazu wszystkich centralnych rejestrów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, z którymi normalnie utrzymuje korespondencję, wraz z nazwiskami i podpisami powołanych urzędników ds. kontroli oraz ich upoważnionych zastępców;
f) ochronę fizyczną wszystkich dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET przechowywanych w rejestrze zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji IV.
REJESTRY POMOCNICZE TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
8. Szef rejestru pomocniczego TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, jako urzędnik ds. kontroli, jest odpowiedzialny za:
a) przekazywanie dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji VII oraz w ust. 5 i 6 w sekcji VIII;
b) utrzymywanie aktualizowanej listy wszystkich podległych mu osób upoważnionych do dostępu do informacji TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
c) udostępnianie dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET zgodnie z instrukcjami autora lub na podstawie zasady potrzeby niezbędnej wiedzy , po uprzednim sprawdzeniu, że adresat posiada wymagane poświadczenie bezpieczeństwa;
d) prowadzenie bieżącej ewidencji wszystkich dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, przechowywanych lub będących w obiegu, które są pod jego kontrolą lub które zostały przekazane do innych rejestrów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET oraz przechowywanie wszystkich odpowiadających potwierdzeń odbioru;
e) utrzymywanie aktualnego wykazu rejestrów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, z którymi jest uprawniony do wymiany dokumentów oznaczonych klauzulą TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, wraz z nazwiskami i podpisami urzędników ds. kontroli oraz ich upoważnionych zastępców;
f) ochronę fizyczną wszystkich dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET przechowywanych w rejestrze pomocniczym zgodnie z przepisami określonymi w sekcji IV.
INWENTARYZACJA
9. Co dwanaście miesięcy, każdy rejestr TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET przeprowadza szczegółową inwentaryzację wszystkich dokumentów TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, za które jest odpowiedzialny. Dokument uważa się za zaksięgowany, jeżeli rejestr fizycznie przegląda dokument, lub przechowuje potwierdzenie odbioru z rejestru TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, do którego dokument został przekazany, lub świadectwo zniszczenia tego dokumentu, lub instrukcje obniżenia lub zniesienia stopnia tajności tego dokumentu.
10. Rejestry pomocnicze przesyłają wyniki corocznych inwentaryzacji centralnemu rejestrowi, któremu podlegają, w terminie wyznaczonym przez ten ostatni.
11. OBN, jak również te instytucje UE, organizacje międzynarodowe i zdecentralizowane agencje UE, w których zostały powołane centralne rejestry TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, przesyłają wyniki corocznych inwentaryzacji przeprowadzonych w centralnych rejestrach TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi nie później niż do dnia 1 kwietnia każdego roku.

SEKCJA IX


Środki bezpieczeństwa stosowane w czasie nadzwyczajnych POSIEDZEŃ odbywających się poza siedzibą Rady i DOTYCZĄCE KWESTII WYSOKO SENSYTYWNYCH
PRZEPISY OGÓLNE
1. Jeżeli posiedzenia Rady Europejskiej, Rady, posiedzenia na szczeblu ministerialnym lub inne ważne posiedzenia odbywają się poza siedzibami Rady w Brukseli i Luksemburgu, oraz w przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnymi względami bezpieczeństwa odnoszącymi się do wysokiej wrażliwości poruszanych kwestii lub informacji, należy podejmować środki bezpieczeństwa opisane poniżej. Środki te dotyczą wyłącznie ochrony informacji niejawnych UE; mogą zostać przewidziane inne środki bezpieczeństwa.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna