Decyzja rady z dnia 19 marca 2001 r w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwaPobieranie 0.52 Mb.
Strona7/12
Data10.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Przyjmujące Państwo Członkowskie

2. Państwo Członkowskie, na którego terytorium ma odbyć się posiedzenie (przyjmujące Państwo Członkowskie) powinno być odpowiedzialne, wspólnie z Biurem ds. Bezpieczeństwa SGR, za bezpieczeństwo posiedzeń Rady Europejskiej, Rady, posiedzeń na szczeblu ministerialnym lub innych ważnych posiedzeń oraz za bezpieczeństwo fizyczne głównych delegatów i ich pracowników.


W odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa, powinno ono w szczególności zapewniać:
a) opracowanie planów działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i podczas zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, danych środków obejmujących w szczególności bezpieczne przechowywanie dokumentów niejawnych UE w pomieszczeniach biurowych;
b) podjęcie środków zapewniających umożliwienie dostępu do systemu łączności Rady w celu odbierania i przekazywania informacji niejawnych UE. Przyjmujące Państwo Członkowskie zapewni również dostęp, jeżeli jest wymagany, do bezpiecznych systemów telefonicznych.

Państwa Członkowskie

3. Organy Państw Członkowskich powinny podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia tego, aby:


a) właściwe poświadczenie bezpieczeństwa zostały zapewnione ich krajowym delegatom, jeżeli jest to niezbędne, za pomocą sygnału lub faksu, bezpośrednio urzędnikowi do spraw bezpieczeństwa posiedzenia lub za pośrednictwem Biura ds. Bezpieczeństwa SGR;
b) o każdym szczególnym zagrożeniu zostały powiadomione władze przyjmującego Państwa Członkowskiego oraz odpowiednio Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR, tak aby mogły zostać podjęte właściwe działania.

Urzędnik do spraw bezpieczeństwa posiedzenia

4. Należy powołać urzędnika do spraw bezpieczeństwa posiedzenia, który powinien być odpowiedzialny za ogólne przygotowanie i kontrolę ogólnych środków bezpieczeństwa wewnętrznego oraz za koordynację z innymi zainteresowanymi organami bezpieczeństwa. Środki przez niego/nią podjęte powinny zasadniczo odnosić się do:


a) (i) środków ochrony w miejscu posiedzenia, w celu zapewnienia, że posiedzenie zostaje przeprowadzone bez zaistnienia żadnych zdarzeń, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia jakichkolwiek informacji niejawnych UE, które mogą być tam wykorzystywane;
(ii) kontrola pracowników, którzy mają pozwolenie na dostęp do miejsca posiedzenia, stref przebywania delegatów i sal konferencyjnych, oraz kontrola całego wyposażenia;
(iii) ciągłego współdziałania z właściwymi władzami przyjmującego Państwa Członkowskiego oraz z Biurem ds. Bezpieczeństwa SGR.
b) włączenia instrukcji bezpieczeństwa do dokumentacji posiedzenia z należytym uwzględnieniem wymogów wymienionych w tych przepisach dotyczących bezpieczeństwa, jak również wszelkich innych, uznanych za niezbędne, instrukcji bezpieczeństwa.

Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR

5. Biuro ds. Bezpieczeństwa SGR powinno działać jako organ doradczy w kwestiach bezpieczeństwa przy organizacji posiedzeń; powinno być reprezentowane na miejscu w celu pomocy i doradztwa urzędnikowi ds. bezpieczeństwa posiedzenia oraz delegacjom, jeżeli jest to niezbędne.


6. Każda delegacja na posiedzenie powinna wyznaczyć urzędnika do spraw bezpieczeństwa, który będzie odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa w ramach swojej delegacji oraz za utrzymywanie łączności z urzędnikiem do spraw bezpieczeństwa posiedzenia, jak również, jeżeli jest to niezbędne, z przedstawicielem Biura ds. Bezpieczeństwa SGR.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Strefy bezpieczeństwa


7. Należy ustanowić następujące strefy bezpieczeństwa:
a) strefa bezpieczeństwa klasy II, obejmująca sale, w których odbywają się posiedzenia robocze, biura SGR, urządzenia reprograficzne, a także pomieszczenia biurowe delegacji, gdzie właściwe;
b) strefa bezpieczeństwa klasy I obejmująca sale konferencyjne oraz kabiny tłumaczy i inżynierów dźwięku;
c) strefy administracyjna obejmujące miejsca wydzielone dla prasy oraz te części miejsca posiedzenia, które są wykorzystywane do celów administracyjnych, gastronomicznych oraz zakwaterowania, jak również strefy bezpośrednio sąsiadujące z centrum prasowym i miejscem posiedzenia.

Przepustki

8. Urzędnik do spraw bezpieczeństwa posiedzenia, na wniosek delegacji i zgodnie z ich potrzebami, powinien wydać odpowiednie identyfikatory. W przypadku gdy jest to wymagane, może zostać wprowadzone rozróżnienie identyfikatorów, w zależności od dostępu do różnych stref bezpieczeństwa.


9. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące posiedzenia powinny posiadać wymóg, żeby wszystkie zainteresowane osoby nosiły identyfikatory w widocznym miejscu w każdym czasie w trakcie posiedzenia, aby mogły być, w razie potrzeby, sprawdzone przez pracowników do spraw bezpieczeństwa.
10. Oprócz uczestników posiadających identyfikatory, do miejsca posiedzenia powinno dopuszczać się jak najmniej osób. Delegacje krajowe, które w trakcie posiedzeń chciałyby przyjmować gości, powinny powiadomić o tym urzędnika do spraw bezpieczeństwa. Każda odwiedzająca osoba powinna otrzymać identyfikator gościa. Odwiedzająca osoba powinna wypełnić formularz przepustki, podając w niej nazwisko swoje oraz osoby, którą odwiedza. Odwiedzającym osobom powinien cały czas towarzyszyć strażnik lub osoba odwiedzana. Formularz przepustki osoby odwiedzającej przechowuje osoba odwiedzana, która zwraca go, wraz z identyfikatorem gościa, pracownikom do spraw bezpieczeństwa w chwili, gdy osoba odwiedzająca opuszcza miejsce posiedzenia.

Kontrola sprzętu fotograficznego i audio

11. Na teren strefy bezpieczeństwa klasy I nie wolno wnosić kamer ani sprzętu nagrywającego, z wyjątkiem sprzętu wniesionego przez fotografów i inżynierów dźwięku, należycie upoważnionych przez urzędnika do spraw bezpieczeństwa posiedzenia.


Kontrola walizek, komputerów przenośnych i paczek

12. Osoby posiadające przepustki upoważniające do przebywania na terenie strefy bezpieczeństwa mogą zwykle wnosić swoje walizki i komputery przenośne (wyłącznie z własnym źródłem zasilania) bez przeprowadzania kontroli. W przypadku paczek dla delegacji, które delegacje mogą przyjmować, zostaną one albo skontrolowane przez urzędnika do spraw bezpieczeństwa wyznaczonego przez delegację albo prześwietlone przy użyciu specjalnych urządzeń albo otwarte w celu kontroli przez pracowników do spraw bezpieczeństwa. Jeżeli urzędnik do spraw bezpieczeństwa posiedzenia uznaje to za niezbędne, mogą zostać ustanowione bardziej rygorystyczne środki kontroli walizek i paczek.


Bezpieczeństwo techniczne
13. Sala obrad może zostać technicznie zabezpieczona przez personel do spraw bezpieczeństwa technicznego, który może również sprawować obsługę elektroniczną podczas posiedzenia.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna